Nyheder

Byggegrunde - dansk momspraksis atter under pres

Er der momspligt ved salg af gamle bygninger med tilhørende grund, når køber ønsker at nedrive bygningerne efter overdragelsen? Vestre Landsret har i KPC-sagen anmodet EU-domstolen om at tage stilling til dette spørgsmål. Generaladvokaten har i sit forslag til afgørelse svaret nej, og dermed underkender han hidtidig dansk momspraksis.

Den danske momspraksis er endnu engang under pres fra EU.

Denne gang drejer det sig om den danske momspraksis vedrørende den afgørende sondring mellem på denne ene side (momsfrie) salg af bebyggede ejendomme og på den anden side (momspligtige) salg af byggegrunde.

Generaladvokaten har netop udsendt et forslag til afgørelse i en dansk sag (KPC-sagen, C-71/18) vedrørende denne sondring. Spørgsmålet i KPC-sagen går ganske enkelt på, om salg af en ejendom, hvorpå der er opført en bygning, udgør et momspligtigt salg af en byggegrund, når det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning.

Generaladvokatens indstilling til dette spørgsmål er klar: Svaret er nej!

Generaladvokatens forslag til afgørelse underkender dansk momspraksis, og det er nu op til EU-domstolen at vurdere, om indstillingen skal følges.

Vælger EU-domstolen at følge denne, må de danske skattemyndigheder endnu engang se sig underkendt af EU-domstolen på momsområdet.

Dansk momspraksis vedrørende ubebyggede grunde

Siden 1. januar 2011 er salg af byggegrunde momspligtige, når det sker som led i en momspligtig virksomhed. Ved reglernes indførelse blev det fastlagt, at en ”byggegrund” defineres som et ubebygget areal, hvor der efter planloven kan opføres bygninger.

I Skatteministeriets vejledning om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde er definitionen af en byggegrund imidlertid udvidet. I vejledningens afsnit 2.2 anføres således, at ”Hvis det er aftalt, at bygningen skal nedrives af sælger, eller det fremgår af købsaftalen, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber, er der tale om salg af en byggegrund.

I KPC-sagen har Landsskatteretten tidligere taget stilling til spørgsmålet (SKM2016.82.LSR). Her fandt Landsskatteretten, at der ikke var grundlag for at karakterisere ejendommen som en byggegrund, da der på ejendommen ved begge salg var opført en bygning, og det efterfølgende nedrivningsarbejde skete uden deltagelse fra KPC, men i stedet blev udført af boligforeningen for egen regning og risiko.

Skatteministeriet indbragte Landsskatterettens afgørelse for domstolene, og afgørelsen har ikke givet anledning til en ændring af Skatteministeriets vejledning, hvilket har betydet, at sælgere og købere af ejendomme med bygninger, der skulle nedrives efter overdragelsen, har måtte tåle at leve i en gråzone.

KPC-sagens omstændigheder

Om sagen kan helt kort oplyses, at der var tre parter i et aftalekompleks om køb af en ældre pakhusbygning på havn i Odense: Havnen (som oprindelig sælger), ejendomsudvikleren (som første køber og efterfølgende sælger) og en boligforening (som endelig køber). De tre parter havde på tidspunktet for de omhandlede transaktioner en fælles forståelse om, at pakhuset – bortset fra en del af østgavlen – skulle rives ned, for at man kunne realisere et projekt om opførelse af ungdomsboliger.

Generaladvokatens vurdering

Generaladvokaten begrunder sit svar med, at en økonomisk transaktion i momsmæssig henseende først og fremmest analyseres i lyset af sine objektive karakteristika.

I den konkrete sag var der tale om salg af en grund, hvorpå der var et pakhus, som på salgstidspunktet var intakt og fuldt funktionsdygtigt og havde en vis (ikke-ubetydelig) værdi. Objektivt set var der således tale om salg af en bebygget ejendom og ikke en byggegrund.

Generaladvokaten udtaler videre, at parternes hensigt med hensyn til den vare, der leveres, dog kan være et relevant element, da den kan kaste yderligere lys over den underliggende begrundelse for transaktionen.

I den forbindelse konkluderer generaladvokaten, at parternes hensigt er uden relevans, når den – som i den foreliggende sag – vedrører, hvad der formodes at ske med varen efter leveringen ved tredjeparters mellemkomst på et tidspunkt i fremtiden. I den foreliggende sag, hvor pakhuset på tidspunktet for det første salg af den omhandlede ejendom stadig var intakt, og der endnu ikke var påbegyndt noget nedrivningsarbejde, kunne parternes hensigt ikke opveje de objektive karakteristika.

Hvad kan udledes af generaladvokatens indstilling?

Med generaladvokatens indstilling er det – foreløbigt – slået fast, at køberens ønsker med hensyn til nedrivning af den på ejendommen værende bygning efter overdragelsen, ikke kan tillægges vægt, når sælger handler eksisterende bygninger med tilhørende grund. En sådan overdragelse skal anses som momsfritaget salg af en bebygget ejendom.

I tilfælde, hvor sælger involveres i nedrivningsarbejder eller eventuelt nyopførelse af en ny bygning, kan det dog eventuel være relevant at vurdere, om det reelt er en byggegrund eller en ny bygning, der bliver solgt til køberen.

Mens vi venter

Indtil EU-domstolen har truffet sin afgørelse, er det fortsat uvist, om den danske momspraksis på området kan opretholdes eller ej.

Det betyder, at sælgere og købere af ejendomme med bygninger, der agtes nedrevet efter overdragelsen, fortsat befinder sig en gråzone.

Har du spørgsmål i relation til ovenstående eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister inden for moms samt køb og salg af ejendomme.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne