Nyheder

DILEMMA: Bestyrelsens rolle i den kriseramte virksomhed

Bag en virksomheds krise befinder sig næsten altid et ledelsessvigt, som bunder i beslutninger, der tidligere er truffet - eller som direktion eller bestyrelse har undladt at træffe. Bestyrelsen har det overordnede ansvar. I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandens dilemmaer, bl.a. når bestyrelsesformanden skal forholde sig til den kriseramte virksomhed.

Godt samarbejde er afgørende for værdiskabelsen i enhver virksomhed. Det gælder især samarbejdet i den kriseramte virksomhed, hvor andre interessenter, typisk virksomhedens kreditgivere, næsten altid rykker tættere på virksomheden.

Bag enhver virksomheds krise befinder der sig næsten altid et ledelsessvigt, hvor årsagen til krisen ofte findes i de ledelsesmæssige beslutninger, der tidligere er truffet - eller som direktion eller bestyrelse har undladt at træffe. Derfor er ledelsen ”bagud på point”. Antallet af begrundelser for, hvorfor det er gået galt, er ofte mangfoldige. Bestyrelsen har dog det overordnede ansvar.

Symptomerne på virksomhedens krise er næsten altid likviditetsmangel som følge af en svigtende indtjening. Problemet opstår ofte uden varsel, og løsningen herpå ligger lige så ofte udenfor bestyrelseslokalet.

Banken og andre væsentlige kreditgivere træder til for at løse virksomhedens umiddelbare likviditetsproblemer, hvis ikke virksomheden skal lukke. Fra kreditgiverne stilles klare krav til de handlingsplaner, der skal føre virksomheden ud af krisen for. Det afgørende spørgsmål er, om virksomheden overhovedet er overlevelsesdygtig på sigt? Er svaret ”nej”, vil det være formålsløst at ”smide gode penge efter dårlige” – en konkurs og dermed betydelige tab for aktionærer og kreditorer kan være en realitet. Dette kan stille bestyrelsen overfor et aktuelt dilemma.

En konfliktsituation

Lad os tage et karakteristisk eksempel på en konflikt, der tager afsæt i bankens tilkendegivelse om ændring af virksomhedens ledelse i den kriseramte virksomhed for fortsat at kunne støtte op om denne:

Virksomheden er en ejerledet grossistvirksomhed, der har specialiseret sig i import af produkter til boligindretning fra Fjernøsten. Virksomheden har i en årrække været presset af stigende konkurrence, da kunderne i detailleddet løbende fordrer lavere priser for at kunne konkurrere. Forbrugerne køber i stigende grad via netbutikker.

Virksomhedens strategi har hidtil været den, at ”der nok kommer bedre tider”. Likviditeten har været anstrengt, men en ordning med at trække kontantrabatter hos kunderne har indtil videre løst likviditetsproblemet, om end det har svækket indtjeningen yderligere. Pludselig meddeler virksomhedens største kunde, at samarbejdet må ophøre.

Bestyrelsesformanden og direktionen tager det første møde med banken. Der er ikke mulighed for yderligere egenkapitaltilførsel til virksomheden. Banken har virksomhedspant som sikkerhed for sit tilgodehavende og selvskyldnerkaution hos ejeren. Banken stiller nu krav om, at direktøren og ejeren skal overlade ledelsen til en ny direktør. Kravet er, at virksomheden skal sættes til salg.

Bestyrelsens overvejelser

Bestyrelsen er udpeget af virksomhedens ejer. Loyaliteten ligger derfor pr. definition hos ejeren.

Spørgsmålet er om bestyrelsen blot skal stille sit mandat til rådighed for banken og følge direktionen og dermed ejeren ud af virksomheden? Eller vil en sådan beslutning blive anset som et yderligere svigt af bestyrelsens ansvar for virksomheden og dens interessenter?

Vores anbefalinger til bestyrelsen

Vi ser som oftest den beskrevne konflikt opstå i den kriseramte ejerledede virksomhed i SMV-segmentet, hvor bestyrelsen er udpeget af ejeren.

Banken har ikke længere tiltro til ejerlederens evne til at vende driften. Bestyrelsen er tidspresset, og virksomheden har et stramt økonomisk råderum. Det er derfor bestyrelsens ansvar at udarbejde en handlingsplan, som skal bringe virksomheden ud af likviditets- og indtjeningskrisen.

Bestyrelsens konsekvente handlekraft er derfor påkrævet for at genoprette tilliden til kreditgiveren og dermed troen på virksomhedens fortsatte eksistens.

Det kræver følgende:

  • Lav en særdeles velgennemarbejdet handlingsplan og afstem denne med banken og andre væsentlige interessenter.
  • Foretag en omgående vurdering af de respektive interessenters økonomiske incitament til at medvirke i et rekonstruktionsforsøg
  • Gennemfør omgående de mest oplagte omkostningsreduktioner i virksomheden
  • Vurdér nødvendigheden af, at en ny ledelse kan eksekvere handlingsplanen
  • Vurdér nødvendigheden af organisationsændringer og effektuér disse
  • Vurdér mulighederne for hurtig kapitalfremskaffelse gennem nedbringelse af arbejdskapital mv.
  • Vurdér balancereduktion gennem frasalg og evt. nedlukning af ikke-rentable afdelinger
  • Forsøg at lægge en realistisk tidsplan for turnaround-processen

Samarbejdet med banken om tids- og handlingsplanen bliver afgørende for den fælles tro på virksomhedens overlevelse. Bestyrelsen bør som et led i handlingsplanen også evaluere sin egen indsats og mulighed for at kunne bringe virksomheden ud af krisen.

Vurderer bestyrelsen, at der skal andre kompetencer til, må det være en del af handlingsplanen at sikre indtræden af nye kompetencer, der skal have ansvaret for virksomhedens fremtidige ledelse og strategi. I så fald skal bestyrelsesmandatet stilles til rådighed – fordi det er i virksomhedens interesse.

Bifalder banken og øvrige interessenter handlingsplanen, bør bestyrelsen også tage ansvaret for handlingsplanens gennemførelse – med eller uden den ejer, som pegede på bestyrelsen ved den seneste generalforsamling.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er den anden i en serie, der omhandler nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne