Nyheder

Brug af 120 dages-reglen på arbejdspladsen kan være en udfordring

Hos DAHL modtager vi mange henvendelser fra vores klienter om brug af 120 dages-reglen ved sygdom. Spørgsmålene går blandt andet på, hvordan 120 dages-reglen anvendes, samt hvordan de 120 sygedage skal tælles. Få indblik i reglerne for brug af 120 dages-reglen på arbejdspladsen.

Betingelser for anvendelse af 120 dages-reglen

For at 120 dages-reglen kan anvendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Reglerne er gældende for funktionærer, og bestemmelsen herom findes i funktionærlovens § 5, stk. 2. Der er i alt fem betingelser, som skal være opfyldt, før 120 dages-reglen gyldigt kan anvendes:

  1. Der skal være indgået en individuel, skriftlig aftale om, at 120 dages-reglen finder anvendelse i ansættelsesforholdet.
  2. Der skal være udbetalt løn under sygdom i de 120 sygedage.
  3. De 120 sygedage skal ligge inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder. Det er ikke et krav, at de 120 dage er sammenhængende. Desuden behøver de 12 på hinanden følgende måneder ikke være et kalenderår. Man kigger i stedet altid 12 måneder tilbage fra den aktuelle dag.
  4. Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage.
  5. Opsigelsen skal ske, imens funktionæren stadig er syg.

Sådan tæller du de 120 sygedage

Optællingen af de 120 sygedage volder ofte mange praktiske problemer. Det følger hverken af loven eller forarbejderne til loven, hvordan de 120 dage skal opgøres. Retningslinjerne for optællingen er derfor skabt i en omfattende retspraksis. Der er forskel på, hvordan sygedagene skal optælles alt efter, om funktionæren er fuldtidssygemeldt eller alene er deltidssygemeldt.

Hvis der er tale om en deltidssygemeldt medarbejder, skal fraværet kun tælles forholdsmæssigt, fordi sygefraværet skal opgøres som det faktiske fravær. Det betyder, at fraværet skal tælles på dagsbasis og opgøres dag for dag. Du kan derfor ikke længere lave en forholdsmæssig beregning baseret på forholdet mellem fraværstimer og ugentlig arbejdstid. Hvis funktionæren er syg en hel dag, skal det tælle som en hel sygedag, uanset hvor mange timer funktionæren skulle have arbejdet. Modsat hvis funktionæren kun er syg en del af dagen, skal kun det faktiske antal sygetimer regnes med. Det betyder, at hvis en funktionær er deltidssygemeldt, medtages weekender og helligdage ikke, uanset om medarbejderen er sygemeldt både dagen før og dagen efter en weekend eller helligdag. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet, hvis funktionæren normalt arbejder i weekender eller på helligdage, og skulle have arbejdet disse dage, såfremt den pågældende ikke var syg. Det er dog vigtigt at bemærke, at du som arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en funktionær arbejder på nedsat tid. Funktionærens tilbud om at arbejde har ingen indflydelse på optællingen af de 120 dage.

Er funktionæren modsat fuldtidssygemeldt indgår både weekender, helligdage og andre arbejdsfrie dag i optællingen af de 120 sygedage, hvis funktionær er syg dagen før og dagen efter de pågældende dage.

Graviditetsbetinget sygdom tæller ikke med i opgørelsen af de 120 sygedage. Det samme gælder, hvis funktionæren afholder ferie i sygdomsperioden.

Opsigelse med baggrund i 120 dages-reglen

Hvis du opsiger en funktionær på baggrund af 120 dages-reglen, bliver dennes opsigelsesvarsel forkortet til løbende måned + 1 måned, ligegyldigt hvor langt et opsigelsesvarsel funktionæren ellers ville have haft. Opsigelser efter 120 dages-reglen skal begrundes i funktionærens sygefravær, og du skal tilkendegive i opsigelsen, at det forkortede varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2 finder anvendelse.

Det er en udbredt misforståelse, at 120 dages-reglen giver funktionæren ret til at have 120 sygedag pr. år. Dette er dog ikke tilfældet, da 120 dages-reglen er en bestemmelse, som giver mulighed for opsigelse med forkortet varsel fra arbejdsgiverens side. Det betyder, at opsigelse godt kan ske i tilfælde af sygdom, som ikke har oversteget 120 dage uden, at opsigelsen nødvendigvis er usaglig. Dog skal opsigelse i dette tilfælde ske med almindeligt varsel og være saglig, såfremt funktionæren har været ansat i mindst 1 år.

Det er i retspraksis slået fast, at opsigelse først kan finde sted efter den 120. sygedage. Det betyder, at funktionæren ikke kan opsiges på den 120. sygedag eller før. Dog skal opsigelsen ske umiddelbart efter udløbet af de 120 dage, da du som arbejdsgiver ellers mister muligheden for at opsige med nedsat varsel i den pågældende sygdomsperiode. Retspraksis har fastslået, at opsigelsen skal falde mellem den 121. og 128. sygedag. Det er derfor meget vigtigt, at du som arbejdsgiver tæller rigtigt, når de 120 dage skal opgøres.

Hvis der skulle opstå en tvist omkring 120 dages-reglen, vil dokumentation af sygefraværet have afgørende betydning. Der er ikke et specifik dokumentationskrav, men det er vigtigt at du har en oversigt over antallet af sygedage som bevis. 

Kontakt en af DAHLs specialister i god tid. Vi kan være behjælpelige med at vurdere optællingen af sygedage og lave den korrekte opsigelse.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne