Nyheder

Nyt om den momsmæssige behandling af vouchere

EU-Kommissionen har vedtaget nye regler for håndtering af moms på vouchere, der i daglig tale oftest omtales som gavekort og værdikuponer. Reglerne ensretter behandlingen af moms på vouchere inden for EU. Ændringerne vil i mange tilfælde medføre behov for tilpasning af virksomheders IT-systemer og ændrede forretningsgange. Få indblik i de nye regler, som træder i kraft den 1. juli 2019.

Formålet med de nye EU-direktivregler, der sikrer ens behandling af vouchere, er overordnet at undgå, at en voucher pålægges moms i flere lande eller slet ikke pålægges moms. Reglerne vil uden tvivl medføre, at langt flere vouchere skal pålægges moms allerede på udstedelsestidspunktet.

Lovforslaget om implementering af de nye EU-direktivregler blev fremsat af Skatteministeren den 3. oktober 2018. Reglerne skulle oprindeligt have været implementeret den 1. januar 2019 og gælde for vouchere, der udstedes fra og med den 1. januar 2019. Ikrafttrædelsestidspunktet er dog blevet udskudt til den 1. juli 2019, hvorfor reglerne først gælder for vouchere, der udstedes den 1. juli og senere. Virksomheder, som ønsker at støtte ret på de nye EU-regler, kan dog anvende dem allerede nu.

Nedenfor gennemgår vi de nye regler samt konsekvenserne heraf.

Voucher-begrebet

Med implementeringen af den nye lov, kommer der i momsloven til at fremgå en klar definition af voucher-begrebet. En voucher defineres herefter som:

”Et instrument, hvor der er pligt til at acceptere voucheren som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.”

De nye regler opstiller to former for vouchere, der momsretligt skal behandles på hver sin måde. Der er tale om vouchere til ét formål henholdsvis vouchere til to formål.

En voucher til et formål defineres som:

”En voucher, hvor leveringsstedet for de varer eller ydelser, som voucheren relaterer sig til, og den moms, der skal betales for de pågældende varer eller ydelser, er kendt på tidspunktet for udstedelsen af voucheren.”

Med andre ord en voucher, der giver indehaveren ret til at modtage i forvejen identificerede varer eller ydelser, hvor momssatsen og det EU-land, hvor leveringen af varer eller ydelser skal finde sted, er klarlagt fra begyndelsen. Som eksempler herpå kan nævnes gavekort til brug for overnatninger på hoteller her i landet eller gavekort, der kan anvendes til bespisning hos en række cafeer eller restauranter i Danmark.

En voucher til flere formål defineres som en voucher, der ikke er en voucher til ét formål. Det er altså en voucher, hvor enten momssatsen, der skal betales for den pågældende vare, eller det EU-land, hvor leveringen finder sted, ikke kan identificeres endeligt ved udstedelsen af voucheren. Det kan være vouchere, der giver mulighed for at modtage varer eller ydelser i flere EU-lande eller vouchere, der giver mulighed for erhvervelsen af både momspligtige og momsfritagne varer eller ydelser.

Definitionen af vouchere omfatter ikke rabatkuponer, idet rabatten ikke udgør levering mod vederlag og derfor falder uden for momslovens anvendelsesområde. Reglerne omfattet af lovforslaget ændrer heller ikke på den momsmæssige behandling af f.eks. salg af månedskort til transport, entrébilletter til biografer og museer, frimærker og lignende, som anses som forudbetaling og pålægges moms ved tidspunktet for forudbetalingen.

Den momsmæssige behandling af vouchere

Ethvert salg af vouchere til ét formål skal anses for et salg af den ydelse, som voucheren relaterer sig til. Det betyder, at voucheren skal pålægges moms ved hvert salg – og derved allerede ved udstedelsen af voucheren. Det betyder modsætningsvist, at der ikke skal pålægges moms ved indløsningen af voucheren.

For vouchere til ét formål skal momsen beregnes af modtagne vederlag.

Modsat vouchere til ét formål pålægges vouchere til flere formål først moms på indløsningstidspunktet.

Da salget af vouchere til flere formål oftest ikke er sket direkte mellem kunden og leverandøren af de varer eller ydelser, som voucheren knytter sig til, vil afgiftsgrundlaget – i de tilfælde hvor det konkrete vederlag ikke er kendt af indløseren – være den værdi, som er påtrykt voucheren eller som fremgår af anden relevant dokumentation.

Reglerne for, hvornår en voucher skal pålægges moms, indebærer, at momsen for de leverede varer og ydelser betales i forbrugslandet og med forbrugslandets momssats.

Indløsning af vouchere over flere omgange

I lovforslaget nævnes eksempler på den momsmæssige behandling af vouchere i visse særlige tilfælde.

Blandt andet nævnes tilfældet, hvor den pågældende voucher kan indløses af flere omgange, hvormed den forudbetalte kredit på voucheren løbende og forholdsmæssigt nedskrives. Et eksempel på en sådan form for voucher kan være en voucher til f.eks. hotelophold, der kan bruges over flere gange på flere forskellige hotelophold.

Hvis voucheren kan bruges over flere omgange, f.eks. til hotelophold i Danmark, vil voucheren blive behandlet som en voucher til ét formål, idet både det EU-land, hvor voucheren indløses, og momssatsen er kendt ved udstedelsen af voucheren. I sådanne tilfælde vil der blive beregnet moms af hele voucherens værdi, selvom voucheren indløses delvist/løbende.

Anvendes en voucher til flere formål delvist eller løbende – det kan være en voucher til hotelophold, der kan anvendes i hele Europa – vil der skulle beregnes moms ved hver indløsning, og det er alene den del af voucherens værdi, som bliver indløst, der beregnes moms af.

Konsekvenser af ændringen af den momsmæssige behandling af vouchere

Den danske momslov indeholder i dag ikke specifikke bestemmelser vedrørende vouchere.

Vouchere er indtil nu momsmæssigt blevet behandlet efter reglerne om forudbetaling, hvorefter der skulle betales moms på tidspunktet for udstedelsen af voucheren, hvis alle relevante enkeltheder vedrørende den fremtidige leverance allerede er kendt på tidspunktet for forudbetalingen. Med de nye regler skal der mindre til, før voucheren skal anses for en voucher til ét formål og dermed pålægges moms allerede på udstedelsestidspunktet. Reglerne medfører af den årsag, at væsentlig flere vouchere skal pålægges moms allerede på udstedelsestidspunktet.

Ændringerne i den momsmæssige behandling af vouchere vil i mange tilfælde medføre behov for tilpasning af virksomhedernes IT-systemer og ændrede forretningsgange. Virksomheder bør derfor forberede sig bedst muligt på, at reglerne træder i kraft den 1. juli 2019.

Skattestyrelsen har som resultat af de nye regler indarbejdet et nyt afsnit i den juridiske vejledning om den momsmæssige behandling af vouchere, hvor der kan læses mere om de nye regler.

Giver ovenstående anledning er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister for råd og vejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne