Nyheder

Er dine ansættelseskontrakter ajourført?

I starten af 2016 indtrådte to markante ændringer i reguleringen af ansættelsesforholdet. Hvor det indtil 1. januar 2016 var tilladt at aftale en automatisk fratræden ved det fyldte 70. år, er dette nu ikke længere lovligt. Derudover er de tidligere regler om ansættelsesklausuler blevet erstattet af reglerne i ansættelsesklausulloven. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis en virksomheds ansættelseskontakter ikke er ajourført.

Afskaffelse af 70-års reglen

En ændring i forskelsbehandlingsloven der trådte i kraft den 1. januar 2016 medfører, at arbejdsgiver ikke længere på nogen måde kan aftale en pligtmæssig fratræden ved udgangen af den måned, hvori medarbejderen fylder en bestemt alder. Hensynet med lovændringen er, at ældre medarbejdere skal have større mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Der er således fjernet en barriere i forskelsbehandlingsloven til fordel for, at ældre kan fortsætte deres aktive erhvervsliv.

Det er for år tilbage fastlagt, at man ikke måtte aftale pligtmæssig fratræden ved en opnået alder lavere end 70 år. Dette blev kendt som 70-års reglen. Med den nye ændring gælder det, at der slet ikke kan aftales pligtmæssig fratræden, hvorfor punkter i ansættelsesaftalen om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 70 år eller mere, nu også er ugyldige. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2016, men mange virksomheder har endnu ikke fået ajourført deres ansættelseskontrakter.

Hvis medarbejderen trods bestemmelsens ikrafttræden opsiges med hjemmel i en 70-års regel i ansættelseskontrakten, er dette nu en usaglig opsigelse og udtryk for aldersdiskrimination, hvilket medfører en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsesniveauet for forskelsbehandling grundet alder ligger typisk omkring 9-12 måneders løn.

Såfremt ændringerne ikke foretages, og regler om pligtig fratræden ved 70 år bibeholdes, vil de indgåede kontrakter være i strid med ansættelsesbevisloven. Dette vil medføre, at man som arbejdsgiver skal betale en godtgørelse til sin medarbejder.

Såfremt man som virksomhed stadig har vilkår om en fast fratrædelsesalder på 70 år eller mere, skal man derfor have ændret i sine ansættelseskontrakter.

Den nye lov om ansættelsesklausuler

Den 1. januar 2016 trådte en anden lov – ansættelsesklausulloven – også i kraft. Denne gælder for alle ansættelseskontrakter indgået efter 1. januar 2016.

Det er i forbindelse med den nye lovgivning særlig vigtigt, at betingelserne for gyldigheden af konkurrence- og kundeklausuler er ændret, samt at der opstilles et krav om, at lønmodtagere, der omfattes af en konkurrenceklausul, skal indtage en helt særlig betroet stilling, og at det skriftligt skal være anført, hvorfor arbejdsgiveren anser en konkurrenceklausul som nødvendig i det konkrete ansættelsesforhold. Derudover stilles der også særlige betingelser til kundeklausuler, herunder et forbud mod listekundeklausuler, samt et krav om udlevering af kundelister som en betingelse for en kundeklausuls gyldighed.

Ansættelsesklausuler indgået inden den 1. januar 2016 følger fortsat de tidligere regler, mens klausuler indgået efter 1. januar 2016 kendes ugyldige, såfremt de ikke overholder de nye betingelser.

DAHL står til rådighed for ajourføring af ansættelseskontrakter, herunder også de nye regler for konkurrence- og kundeklausuler, samt afskaffelsen af 70-års reglen.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information