Nyheder

Regler for mangelansvar ændret

AB 18, der trådte i kraft sidste år, indeholder en række nye bestemmelser om mangelansvarets ophør. Læs her om de vigtigste regelændringer set i forhold til det ”gamle” aftalesæt – AB 92.

Der er med AB 18 foretaget to væsentlige ændringer i reglerne om mangelansvarets ophør ved bygge- og anlægsarbejde. For det første indeholder AB 18 en ny bestemmelse om reklamation for såkaldte ”genopbrudte” mangler. For det andet er der indført en kortere reklamationsfrist for mangler ved løsøregenstande og inventar, der ikke er særligt tilpasset eller fast monteret.

Inden gennemgangen af de nye bestemmelser gennemgås først de absolutte og relative reklamationsregler i korte træk.

Absolutte og relative reklamationsregler

Ifølge AB 18 § 55, stk. 1 skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren som udgangspunkt ikke rejse krav mod entreprenøren. Dette svarer stort set til AB 92 § 36, stk. 1, som var en del af det af gamle regelsæt.

Ovennævnte bestemmelse er en absolut reklamationsfrist, der medfører, at entreprenøren hæfter i 5 år for skjulte mangler. I forbrugerforhold hæfter entreprenøren dog for skjulte mangler i op til 10 år.

Sideløbende med den absolutte reklamationsfrist gælder den relative reklamationsfrist i AB 18 § 49, stk. 2.

Ifølge denne bestemmelse kan bygherren som udgangspunkt kun påberåbe sig mangler, hvis han giver entreprenøren skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Der findes en tilsvarene bestemmelse i AB 92 § 32, stk. 2. Den relative reklamationsfrist gælder også, hvor bygherren er forbruger.

Uanset om AB 18 eller AB 92 finder anvendelse, er det således vigtigt at være opmærksom på, at der gælder to selvstændige reklamationsfrister, som bygherren skal iagttage, hvis han ønsker at gøre et mangelansvar gældende over for entreprenøren. Bygherren skal reklamere over for entreprenøren inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget, og reklamationen skal som udgangspunkt gives senest 5 år efter afleveringen.

Reklamation for genopbrudte mangler

Som noget nyt indeholder AB 18 i § 55, stk. 2 en regel om genopbrudte mangler.

Man taler om en genopbrudt mangel i de tilfælde, hvor der er foretaget afhjælpning, men hvor det efterfølgende viser sig, at denne afhjælpning ikke var tilstrækkelig.

Bestemmelsen fastslår, at hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, som bygherren har reklameret over, løber der en ny 5-års frist fra afslutning af afhjælpningen. Entreprenørens ansvar ophører dog senest 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års frist, hvilket betyder, at den absolutte reklamationsfrist for genopbrudte mangler kan forlænges op til 8 år fra afleveringen.

Den nye bestemmelse i AB 18 indebærer eksempelvis, at hvis bygherren opdager en skjult mangel 2 år efter afleveringen, så løber der en ny 5-års frist fra afhjælpningen af denne mangel. Det vil sige, at hvis afhjælpningen foretages i umiddelbar forlængelse af, at manglen opdages, så udløber den absolutte reklamationsfrist først 7 år efter afleveringen.

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse om genopbrudte mangler i AB 92. Efter AB 92 gælder således kun den absolutte reklamationsfrist på 5 år.

Den relative reklamationsfrist i AB 18 § 49, stk. 2, hvorefter bygherren skal give entreprenøren skriftlig meddelelse om en mangel inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget, gælder også for genopbrudte mangler.

Særlige regler for løsøregenstande og inventar

I AB 18 § 55, stk. 3 er der indsat en ny regel om mangelansvaret for løsøregenstande og inventar, der ikke er særligt tilpasset eller fast monteret. Ifølge bestemmelsen er mangelansvaret for disse genstande 2 år. Det vil sige, at bestemmelsen fraviger udgangspunktet om, at der gælder en absolut reklamationsfrist på 5 år . I stedet gælder nu en 2-års frist, der følger princippet i Købeloven.

Bestemmelsen ændrer på den tidligere antagelse, ifølge hvilken entreprenørens samlede ydelse skulle bedømmes efter de entrepriseretlige regler, hvis AB 92 er vedtaget mellem to erhvervsdrivende.

Det vil sige, at hvis AB 92 er vedtaget mellem parterne, så kan entreprenøren blive mødt med et mangelkrav på eksempelvis hårde hvidevarer indtil 5 år efter afleveringen, mens entreprenøren ofte kun kan videreføre kravet mod sin leverandør i 2 år i overensstemmelse med Købelovens regler.

Forældelse

Sideløbende med bygherrens reklamationsfrister gælder Forældelseslovens almindelige regler. Forældelse indtræder som udgangspunkt 3 år efter det tidspunkt, hvor bygherren kunne have gjort mangelkravet gældende over for entreprenøren.

For skjulte manglers vedkommende løber forældelsesfristen fra det tidspunkt, hvor manglen opdages eller burde være opdaget. Opdager eller burde bygherren have opdaget en mangel 1 år efter afleveringen, indtræder forældelsen for bygherrens krav 3 år senere – det vil sige 4 år efter afleveringen og 1 år inden udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB § 55, stk. 2.

Forældelsesloven gælder, uanset om den absolutte reklamationsfrist er forlænget efter AB 18 § 55, stk. 2 om genopbrudte mangler.

Ovennævnte betyder, at bygherrens mangelkrav mod entreprenøren kan forældes, inden udløbet af den absolutte reklamationsfrist. Derudover er det også vigtigt at huske bygherrens relative reklamationsfrist, som dikterer, at bygherren skal reklamere over for entreprenøren inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget.

Savner I mere kendskab til de nye bestemmelser i AB 18?

Har I konkrete spørgsmål til standardvilkårene i det nye aftalesæt for byggeriet, er I altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. I DAHL har vi udarbejdet en e-bog, hvor du kan få det samlet overblik over de væsentligste ændringer i de nye almindelige betingelser for byggeriet.

Klik her for at downloade e-bogen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne