Nyheder

Ny dom begrænser Civilstyrelsens beføjelser over for fondsuddelinger

Dom afsagt ved Højesteret giver bestyrelserne i ikke-erhvervsdrivende fonde et bredere spillerum til at fordele uddelinger mellem flere ligestillede formål.

Fondens formål forpligter

Efter fondslovens § 29 påhviler det bestyrelsen for en fond – efter rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue – at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Anvendelsen kan dog efter bestemmelsen udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

Der gælder derfor efter fondsloven § 29 en egentlig pligt for bestyrelsen til at anvende årets overskud til de vedtægtsbestemte formål. Bestyrelsen i en fond kan med andre ord ikke blot ”ophobe” overskud i fonden.

Accept af flere uddelingsformål

Ofte har en fond flere vedtægtsbestemte formål. Der er principielt ingen begrænsning i, hvilke eller hvor mange formål en fond kan have, blot de enkelte formål ikke strider mod lov og ærbarhed. Fondens formål fastsættes af fondens stifter ved udarbejdelsen af vedtægterne, og formålsbestemmelsen bliver herefter ”rygraden” i fondens liv og bestemmende for fondens uddelinger.

Har en fond flere formål kan disse være prioriteret i vedtægterne, og der kan i vedtægterne foretages en nærmere regulering af, hvordan årets overskud skal fordeles mellem de forskellige formål, fx med en procentuel fordelingsnøgle. I praksis er der imidlertid mange fonde med flere uddelingsformål, hvor der i vedtægterne ikke er foretaget nogen prioritering af disse. I sådanne tilfælde anses formålene for indbyrdes ligestillede.

Normal praksis på området

Civilstyrelsen har siden fondslovens ikrafttræden i 1985 haft den praksis, at der skal ske en beløbsmæssig nøjagtigt ligelig uddeling over tid til sådanne ligestillede formål. I et enkelt år kan der dog efter omstændighederne være en konkret begrundet ulighed i uddelingernes fordeling, men over tid skal der ske en ligelig uddeling til de ligestillede formål.

Ny dom udstikker ny retning

Højesteret har ved dom af 30. april 2019 underkendt denne mangeårige praksis fra Civilstyrelsen. I sagen havde en familiefond to aktuelle uddelingsformål, nemlig at foretage uddelinger til efterkommere af stifteren og at foretage uddelinger til almenvelgørende formål. Der var i vedtægten ikke angivet en prioritering mellem formålene, så de ansås for at være ligestillede. Alligevel havde Civilstyrelsen krævet, at fondsuddelingerne over tid skulle fordeles med 50 % til hvert formål. Fondsbestyrelsen havde imidlertid i perioden fra 1955 til 1982 givet grønt lys til at uddele 12,7 mio. kr. til efterkommere af stifteren ud af et samlet uddelingsbeløb på 13,3 mio. kr. (altså ca. 95 % af de uddelte fondsmidler).

Under sagen fastholdte Civilstyrelsen, at man havde hjemmel i fondsloven § 29 til at pålægge bestyrelsen at foretage en helt ligelig fordeling af uddelingerne til de to formål.

Højesteret underkendte denne praksis, men fastslog samtidigt, at der skal være en rimelig balance i uddelingerne til de forskellige uddelingsformål over en årrække. Fondsbestyrelsen skal således sagligt og loyalt tilgodese de formål, der er opregnet i vedtægterne, og en eventuel uddeling af forskellige beløb til disse formål set over en årrække – uden at der er fastsat en prioritering eller en fordelingsnøgle i vedtægterne – skal være rimelig og sagligt begrundet, f.eks. i konkrete eller generelle uddelingsbehov inden for de forskellige uddelingsformål, opsparing til særlige formål eller lignende.

Fondslovens § 29 giver dog ikke hjemmel til at pålægge en fond at foretage uddeling med nøjagtigt lige store beløb til fondens forskellige formål over tid, med mindre dette er beskrevet i vedtægterne. Højesterets dom skaber en ny praksis, der fremadrettet giver et bredere spillerum for bestyrelserne i ikke-erhvervsdrivende fonde til at fordele uddelinger mellem flere ligestillede formål.

Trods denne nye praksis anbefales det fortsat af Civilstyrelsen, at man som fondsbestyrelse fører nøje referat af bestyrelsesmøderne, hvor der redegøres for uddelingsbeslutninger og bestyrelsens begrundelse for fordeling mellem flere ligestillede formål. Et sådant referat kan være med til at understøtte lovligheden af den fordeling af uddelinger, som bestyrelsen nu engang måtte beslutte, og således beskytte bestyrelsen mod påtale eller erstatningsansvar.

Brug for rådgivning?

Har du konkrete fondsretslige spørgsmål eller ønsker du at vide mere om vores rådgivning i forbindelse med etablering og drift af fonde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Du kan også læse mere på denne side, som beskriver vores kompetencer på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne