Nyheder

Derfor skal formålet med ekspropriation overvejes nøje

Formålet med en ekspropriation afgør hvilken ekspropriationshjemmel, der bør vælges i det enkelte tilfælde. Derudover har valget betydning for de processuelle regler, der gælder under ekspropriationens gennemførelse. Offentlige myndigheder bør derfor overveje valget af ekspropriationshjemmel nøje. Det forkerte valg kan nemlig have konsekvenser.

En beslutning om ekspropriation er kun lovlig, hvis en række betingelser er opfyldt. Ét af kriterierne er, at ekspropriationen skal have hjemmel i lov.

Kravet om lovhjemmel indebærer, at der kun kan eksproprieres til det formål, som den enkelte ekspropriationshjemmel kan rumme. Allerede derfor er det helt afgørende, at den myndighed, som ønsker at ekspropriere til et bestemt formål, anvender den – måske af flere mulige – korrekte hjemmel. Derudover har valget af ekspropriationshjemmel betydning for hvilke processuelle regler, der finder anvendelse i forbindelse med gennemførelsen af ekspropriationen.

Formålet med ekspropriationen afgør hjemlen

Den myndighed, der ønsker at ekspropriere f.eks. landbrugsjord til et bestemt formål, skal vælge den hjemmelsbestemmelse, der kan rumme det pågældende formål. Det er derfor afgørende, at formålet med ekspropriationen nøje overvejes, ligesom ekspropriationshjemlens udstrækning grundigt bør vurderes.

Rækkevidden af dette hjemmelskrav er blandt andet blevet fastslået i en meget omtalt sag fra efteråret 2018, hvor der var sket ekspropriation af et landbrugsareal beliggende i Vejen Kommune. Ekspropriationen var gennemført til brug for omlægning af en kommunevej som led i elektrificeringen af en jernbanestrækning i området.

Ved dom af 12. september 2018 fastslog Højesteret, at elektrificeringsloven, der var blevet anvendt som hjemmel, ikke kunne udstrækkes til at hjemle ekspropriation til virkeliggørelse af kommunevejen (MAD. 2018.236 H). Omlægningen af kommunevejen tilgodeså således andre formål end elektrificering, og ekspropriationen kunne derved ikke rummes indenfor elektrificeringslovens formål.

I tråd hermed vurderede byretten i Viborg ved dom af 12. februar 2019, at ekspropriation til etablering af et privat parkeringsanlæg ikke var omfattet af vejlovens definition af offentlig vej, selvom parkeringskælderen var offentlig tilgængelig. Vejloven fandtes på denne baggrund ikke at hjemle adgang til ekspropriation til nedramning af jordankre, der havde et andet formål - nemlig midlertidigt at afstive parkeringskælderen i anlægsfasen.

Ekspropriationshjemlen afgør processen

Uanset hvilken ekspropriationshjemmel – måske af flere mulige – der anvendes, er beslutningen om ekspropriation og sagsbehandlingen omfattet af varierende processuelle regler. Disse regler regulerer fremgangsmåden, herunder processen vedrørende eventuel erstatningsfastsættelse, administrativ klageadgang, opsættende virkning mv.

Statslige ekspropriationer gennemføres som hovedregel efter reglerne i ekspropriationsprocesloven, mens der for kommunale ekspropriationer ikke gælder en samlet proceslov, der regulerer gennemførelsen. Disse gennemføres ofte – helt eller delvist – efter de processuelle regler, der findes i vejlovens §§ 99-102.

Derudover kan der være knyttet processuelle regler til den enkelte ekspropriationshjemmel. I de tilfælde, hvor der findes flere ekspropriationshjemler, der ud fra formålet kan danne grundlag for en ekspropriation, har det ene hjemmelsgrundlag ikke forrang frem for et andet. I disse tilfælde kan der med fordel skeles til de processuelle forskelle, der kan være knyttet til den enkelte ekspropriationshjemmel.

Netop betydningen af forskellene i de processuelle regler kan illustreres med sagen omkring den private parkeringskælder, som er omtalt ovenfor. I sagen blev det afvist at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket betød, at de midlertidige jordankre blev nedrammet. 

Hvis kommunen havde haft mulighed for at anvende f.eks. planlovens § 47 som ekspropriationshjemmel, havde spørgsmålet om opsættende virkning formentligt været afgjort med det modsatte resultat. Det skyldes, at en rettidig klage over en ekspropriationsafgørelse efter planloven som udgangspunkt tillægges opsættende virkning – modsat klager efter vejlovens bestemmelser.

Overvej nøje hvilken ekspropriationshjemmel, der kan anvendes

Offentlige myndigheder bør være meget omhyggelige, når de udvælger den hjemmel, der skal anvendes som grundlag for en beslutning om ekspropriation. Overvejelserne bør gå på, hvilken ekspropriationshjemmel, der kan rumme formålet med ekspropriationen, og dernæst hvilke processuelle regler, der knytter sig til den enkelte ekspropriationshjemmel, hvis der er flere mulige.

Overordnet kan det konkluderes, at valg af forkert ekspropriationshjemmel i værste fald kan medføre, at ekspropriationen kendes ugyldig, som det netop var tilfældet ved Højesterets dom af 12. september 2018 og byretten i Viborgs dom af 12. februar 2019. Men valget kan også få betydning for ekspropriationens gennemførelse og de processuelle regler, der skal anvendes,

Hos Dahl yder vi specialiseret rådgivning til offentlige myndigheder og virksomheder om miljø- og planmæssige forhold. Herunder spørgsmål om ekspropriation. Kontakt vores specialister, hvis du har spørgsmål om afgrænsning af formål samt fordele og ulemper ved de forskellige hjemmelsgrundlag, der kan danne grundlag for en ekspropriation. Spørgsmål om andre miljø- og planretlige problemstillinger hjælper vi naturligvis også med.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne