Nyheder

Derfor skal formålet med ekspropriation overvejes nøje

Formålet med en ekspropriation afgør hvilken ekspropriationshjemmel, der bør vælges i det enkelte tilfælde. Derudover har valget betydning for de processuelle regler, der gælder under ekspropriationens gennemførelse. Offentlige myndigheder bør derfor overveje valget af ekspropriationshjemmel nøje. Det forkerte valg kan nemlig have konsekvenser.

En beslutning om ekspropriation er kun lovlig, hvis en række betingelser er opfyldt. Ét af kriterierne er, at ekspropriationen skal have hjemmel i lov.

Kravet om lovhjemmel indebærer, at der kun kan eksproprieres til det formål, som den enkelte ekspropriationshjemmel kan rumme. Allerede derfor er det helt afgørende, at den myndighed, som ønsker at ekspropriere til et bestemt formål, anvender den – måske af flere mulige – korrekte hjemmel. Derudover har valget af ekspropriationshjemmel betydning for hvilke processuelle regler, der finder anvendelse i forbindelse med gennemførelsen af ekspropriationen.

Formålet med ekspropriationen afgør hjemlen

Den myndighed, der ønsker at ekspropriere f.eks. landbrugsjord til et bestemt formål, skal vælge den hjemmelsbestemmelse, der kan rumme det pågældende formål. Det er derfor afgørende, at formålet med ekspropriationen nøje overvejes, ligesom ekspropriationshjemlens udstrækning grundigt bør vurderes.

Rækkevidden af dette hjemmelskrav er blandt andet blevet fastslået i en meget omtalt sag fra efteråret 2018, hvor der var sket ekspropriation af et landbrugsareal beliggende i Vejen Kommune. Ekspropriationen var gennemført til brug for omlægning af en kommunevej som led i elektrificeringen af en jernbanestrækning i området.

Ved dom af 12. september 2018 fastslog Højesteret, at elektrificeringsloven, der var blevet anvendt som hjemmel, ikke kunne udstrækkes til at hjemle ekspropriation til virkeliggørelse af kommunevejen (MAD. 2018.236 H). Omlægningen af kommunevejen tilgodeså således andre formål end elektrificering, og ekspropriationen kunne derved ikke rummes indenfor elektrificeringslovens formål.

I tråd hermed vurderede byretten i Viborg ved dom af 12. februar 2019, at ekspropriation til etablering af et privat parkeringsanlæg ikke var omfattet af vejlovens definition af offentlig vej, selvom parkeringskælderen var offentlig tilgængelig. Vejloven fandtes på denne baggrund ikke at hjemle adgang til ekspropriation til nedramning af jordankre, der havde et andet formål - nemlig midlertidigt at afstive parkeringskælderen i anlægsfasen.

Ekspropriationshjemlen afgør processen

Uanset hvilken ekspropriationshjemmel – måske af flere mulige – der anvendes, er beslutningen om ekspropriation og sagsbehandlingen omfattet af varierende processuelle regler. Disse regler regulerer fremgangsmåden, herunder processen vedrørende eventuel erstatningsfastsættelse, administrativ klageadgang, opsættende virkning mv.

Statslige ekspropriationer gennemføres som hovedregel efter reglerne i ekspropriationsprocesloven, mens der for kommunale ekspropriationer ikke gælder en samlet proceslov, der regulerer gennemførelsen. Disse gennemføres ofte – helt eller delvist – efter de processuelle regler, der findes i vejlovens §§ 99-102.

Derudover kan der være knyttet processuelle regler til den enkelte ekspropriationshjemmel. I de tilfælde, hvor der findes flere ekspropriationshjemler, der ud fra formålet kan danne grundlag for en ekspropriation, har det ene hjemmelsgrundlag ikke forrang frem for et andet. I disse tilfælde kan der med fordel skeles til de processuelle forskelle, der kan være knyttet til den enkelte ekspropriationshjemmel.

Netop betydningen af forskellene i de processuelle regler kan illustreres med sagen omkring den private parkeringskælder, som er omtalt ovenfor. I sagen blev det afvist at tillægge klagen opsættende virkning, hvilket betød, at de midlertidige jordankre blev nedrammet. 

Hvis kommunen havde haft mulighed for at anvende f.eks. planlovens § 47 som ekspropriationshjemmel, havde spørgsmålet om opsættende virkning formentligt været afgjort med det modsatte resultat. Det skyldes, at en rettidig klage over en ekspropriationsafgørelse efter planloven som udgangspunkt tillægges opsættende virkning – modsat klager efter vejlovens bestemmelser.

Overvej nøje hvilken ekspropriationshjemmel, der kan anvendes

Offentlige myndigheder bør være meget omhyggelige, når de udvælger den hjemmel, der skal anvendes som grundlag for en beslutning om ekspropriation. Overvejelserne bør gå på, hvilken ekspropriationshjemmel, der kan rumme formålet med ekspropriationen, og dernæst hvilke processuelle regler, der knytter sig til den enkelte ekspropriationshjemmel, hvis der er flere mulige.

Overordnet kan det konkluderes, at valg af forkert ekspropriationshjemmel i værste fald kan medføre, at ekspropriationen kendes ugyldig, som det netop var tilfældet ved Højesterets dom af 12. september 2018 og byretten i Viborgs dom af 12. februar 2019. Men valget kan også få betydning for ekspropriationens gennemførelse og de processuelle regler, der skal anvendes,

Hos Dahl yder vi specialiseret rådgivning til offentlige myndigheder og virksomheder om miljø- og planmæssige forhold. Herunder spørgsmål om ekspropriation. Kontakt vores specialister, hvis du har spørgsmål om afgrænsning af formål samt fordele og ulemper ved de forskellige hjemmelsgrundlag, der kan danne grundlag for en ekspropriation. Spørgsmål om andre miljø- og planretlige problemstillinger hjælper vi naturligvis også med.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne