Nyheder

Kommunerne indrømmes fleksible rammer i planlægningen af komplekse bygge- og anlægsprojekter

Kravet om tidsmæssig aktualitet i forbindelse med ekspropriationer som led i realiseringen af lokalplaner kan medføre udfordringer for landets kommuner ved komplekse bygge- og anlægsprojekter, der opføres i flere etaper, og hvor planlægningen løbende justeres. Nyere praksis fra Planklagenævnet afgrænser rækkevidden af aktualitetskravet i disse tilfælde.

Ekspropriation kræver aktualitet

Som led i realiseringen af en lokalplan kan en kommune med hjemmel i planloven ekspropriere privatejede arealer eller private rettigheder over fast ejendom, hvis en række betingelser er opfyldt.

Blandt andet er det et krav, at ekspropriationen er tidsmæssig aktuel. Kravet indebærer, at ekspropriation som udgangspunkt kun er mulig, hvis realiseringen af lokalplanen er nært forestående. I vurderingen lægges der f.eks. vægt på, om de fornødne økonomiske midler er til rådighed til virkeliggørelse af lokalplanen, eller om de nødvendige tilladelser er indhentet forud for ekspropriationen.

Planklagenævnet har i en nyere afgørelse behandlet kravet om tidsmæssig aktualitet i en sag, hvor bygherren undervejs i byggeriet fik behov for at råde over et areal tidligere end oprindeligt planlagt (MAD2019.24Pkn).

Aktualitetskravet kan være lempet ved komplekse bygge- og anlægsprojekter

I 2013 påbegyndte Aalborg Kommune ekspropriation som led i realiseringen af en lokalplan, hvis formål var at sikre, at området kunne anvendes til universitetshospital. Undervejs blev projektet justeret og tilrettet, hvilket i efteråret 2018 nødvendiggjorde, at Aalborg Kommune som led i projektets anden etape traf beslutning om ekspropriation af endnu et areal. Af projektbeskrivelsen fremgik det, at denne del af arealet i første omgang skulle anvendes som arbejdsreal i forbindelse med anlæg af bl.a. servicetunnelen inden, der i 2024 ville blive igangsat byggeri på arealet.

Ejeren af arealet påklagede Aalborg Kommunes afgørelse om ekspropriation til Planklagenævnet. Det var klagerens opfattelse, at der ikke på et så tidligt tidspunkt i planlægningen var grundlag for at foretage en permanent ekspropriation af den del af arealet, som først skulle igangsættes byggeri på arealet i 2024.

Modsat var det Aalborg Kommunes opfattelse, at aktualitetskravet var opfyldt. Kommunen henviste til, at klageren ville være afskåret fra adgang til arealet frem til medio 2019, og at arealet efterfølgende ville blive anvendt som arbejdsareal. Dels i forbindelse med anlæg af en servicetunnel, som var umiddelbart forestående, dels i forbindelse med det øvrige byggeri. Kommunen oplyste desuden, at der var afsat midler til formålet på Regionens anlægsbudget i perioden 2019-2025.

På denne baggrund fandt Planklagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte Aalborg Kommunes vurdering af, at det var nødvendigt for Region Nordjylland at råde over arealet som arbejdsareal i årene frem til igangsættelsen af byggeriet. Derudover lagde Nævnet vægt på, at der snarest muligt skulle anlægges en hoved-spildevandsledning på en del af arealet.

Planklagenævnet udtalte – med stor betydning for landets kommuner – at der i forbindelse med et så omfattende og komplekst, offentligt bygge- og anlægsprojekt må tillades bygherren en vis fleksibilitet i forhold til den tidsmæssige planlægning af byggearbejdet. Med afsæt heri fandt Planklagenævnet ikke, at der på nuværende tidspunkt alene var grundlag for en midlertidig afståelse af arealet. Kravet om aktualitet i forhold til en permanent afståelse var således opfyldt. Det samme var tilfældet for de øvrige ekspropriationsbetingelser, hvorved et enigt Planklagenævn stadfæstede Aalborg Kommunes afgørelse.

Afgørelsens rækkevidde

Planklagenævnets afgørelse må hilses velkommen af landets kommuner i forbindelse med realiseringen af lokalplaner. Særligt de udfordringer, der kan opstå under den tidsmæssige planlægning af komplekse bygge- og anlægsprojekter, synes Planklagenævnet med afgørelsen at vise forståelse for. Således kan der opstå situationer, hvor det for bygherren må anses for hensigtsmæssigt at gennemføre ekspropriationen på et tidligere tidspunkt end først planlagt. F.eks. som følge af et faktisk behov for etablering af et arbejdsareal, selv om byggeriet på selve arealet først igangsættes flere år ud i fremtiden.

Har du brug for hjælp?

Hos Dahl yder vi specialiseret rådgivning til offentlige myndigheder og virksomheder om miljø- og planmæssige forhold, herunder spørgsmål om ekspropriation. Hvis du har spørgsmål om afgrænsningen af ekspropriationskravene eller spørgsmål til hvilke forhold, der kan danne grundlag for en ekspropriation, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi hjælper naturligvis også, hvis du har spørgsmål til andre miljø- og planretlige problemstillinger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne