Nyheder

Kommunerne indrømmes fleksible rammer i planlægningen af komplekse bygge- og anlægsprojekter

Kravet om tidsmæssig aktualitet i forbindelse med ekspropriationer som led i realiseringen af lokalplaner kan medføre udfordringer for landets kommuner ved komplekse bygge- og anlægsprojekter, der opføres i flere etaper, og hvor planlægningen løbende justeres. Nyere praksis fra Planklagenævnet afgrænser rækkevidden af aktualitetskravet i disse tilfælde.

Ekspropriation kræver aktualitet

Som led i realiseringen af en lokalplan kan en kommune med hjemmel i planloven ekspropriere privatejede arealer eller private rettigheder over fast ejendom, hvis en række betingelser er opfyldt.

Blandt andet er det et krav, at ekspropriationen er tidsmæssig aktuel. Kravet indebærer, at ekspropriation som udgangspunkt kun er mulig, hvis realiseringen af lokalplanen er nært forestående. I vurderingen lægges der f.eks. vægt på, om de fornødne økonomiske midler er til rådighed til virkeliggørelse af lokalplanen, eller om de nødvendige tilladelser er indhentet forud for ekspropriationen.

Planklagenævnet har i en nyere afgørelse behandlet kravet om tidsmæssig aktualitet i en sag, hvor bygherren undervejs i byggeriet fik behov for at råde over et areal tidligere end oprindeligt planlagt (MAD2019.24Pkn).

Aktualitetskravet kan være lempet ved komplekse bygge- og anlægsprojekter

I 2013 påbegyndte Aalborg Kommune ekspropriation som led i realiseringen af en lokalplan, hvis formål var at sikre, at området kunne anvendes til universitetshospital. Undervejs blev projektet justeret og tilrettet, hvilket i efteråret 2018 nødvendiggjorde, at Aalborg Kommune som led i projektets anden etape traf beslutning om ekspropriation af endnu et areal. Af projektbeskrivelsen fremgik det, at denne del af arealet i første omgang skulle anvendes som arbejdsreal i forbindelse med anlæg af bl.a. servicetunnelen inden, der i 2024 ville blive igangsat byggeri på arealet.

Ejeren af arealet påklagede Aalborg Kommunes afgørelse om ekspropriation til Planklagenævnet. Det var klagerens opfattelse, at der ikke på et så tidligt tidspunkt i planlægningen var grundlag for at foretage en permanent ekspropriation af den del af arealet, som først skulle igangsættes byggeri på arealet i 2024.

Modsat var det Aalborg Kommunes opfattelse, at aktualitetskravet var opfyldt. Kommunen henviste til, at klageren ville være afskåret fra adgang til arealet frem til medio 2019, og at arealet efterfølgende ville blive anvendt som arbejdsareal. Dels i forbindelse med anlæg af en servicetunnel, som var umiddelbart forestående, dels i forbindelse med det øvrige byggeri. Kommunen oplyste desuden, at der var afsat midler til formålet på Regionens anlægsbudget i perioden 2019-2025.

På denne baggrund fandt Planklagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte Aalborg Kommunes vurdering af, at det var nødvendigt for Region Nordjylland at råde over arealet som arbejdsareal i årene frem til igangsættelsen af byggeriet. Derudover lagde Nævnet vægt på, at der snarest muligt skulle anlægges en hoved-spildevandsledning på en del af arealet.

Planklagenævnet udtalte – med stor betydning for landets kommuner – at der i forbindelse med et så omfattende og komplekst, offentligt bygge- og anlægsprojekt må tillades bygherren en vis fleksibilitet i forhold til den tidsmæssige planlægning af byggearbejdet. Med afsæt heri fandt Planklagenævnet ikke, at der på nuværende tidspunkt alene var grundlag for en midlertidig afståelse af arealet. Kravet om aktualitet i forhold til en permanent afståelse var således opfyldt. Det samme var tilfældet for de øvrige ekspropriationsbetingelser, hvorved et enigt Planklagenævn stadfæstede Aalborg Kommunes afgørelse.

Afgørelsens rækkevidde

Planklagenævnets afgørelse må hilses velkommen af landets kommuner i forbindelse med realiseringen af lokalplaner. Særligt de udfordringer, der kan opstå under den tidsmæssige planlægning af komplekse bygge- og anlægsprojekter, synes Planklagenævnet med afgørelsen at vise forståelse for. Således kan der opstå situationer, hvor det for bygherren må anses for hensigtsmæssigt at gennemføre ekspropriationen på et tidligere tidspunkt end først planlagt. F.eks. som følge af et faktisk behov for etablering af et arbejdsareal, selv om byggeriet på selve arealet først igangsættes flere år ud i fremtiden.

Har du brug for hjælp?

Hos Dahl yder vi specialiseret rådgivning til offentlige myndigheder og virksomheder om miljø- og planmæssige forhold, herunder spørgsmål om ekspropriation. Hvis du har spørgsmål om afgrænsningen af ekspropriationskravene eller spørgsmål til hvilke forhold, der kan danne grundlag for en ekspropriation, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi hjælper naturligvis også, hvis du har spørgsmål til andre miljø- og planretlige problemstillinger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne