Nyheder

DILEMMA: Habilitetsproblemer i bestyrelsen

Medlemmerne af en bestyrelse i et selskab forventes at varetage selskabets interesser bedst muligt. Mange bestyrelser oplever dog før eller siden, at bestyrelsesmedlemmer kan have andre interesser end kun selskabets i en beslutning. Det medfører en række vanskelige dilemmaer for bestyrelsen og de enkelte medlemmer. I det følgende kan du læse mere om, hvordan en bestyrelse kan håndtere en inhabilitetskonflikt.

Selskabslovens § 131 indeholder et klart forbud mod, at et ledelsesmedlem deltager i behandlingen af spørgsmål, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, som kan stride mod kapitalselskabets. Det gælder både forhold mellem selskabet og det pågældende ledelsesmedlem samt forhold mellem selskabet og tredjemand. 

I afgørelsen om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabilt, er det altovervejende udgangspunkt, at det pågældende medlem ikke kan deltage i beslutningen om inhabilitet. Det gælder såvel drøftelsen af beslutningen som beslutningens afgørelse. 

Hvis et bestyrelsesmedlem selv vurderer at være inhabil, eller andre forhold medfører, at bestyrelsesmedlemmet kan være inhabilt, har han/hun pligt til at oplyse den øvrige bestyrelse herom. 

Når et bestyrelsesmedlem oplyser, at der kan foreligge en inhabilitetskonflikt, er det bestyrelsens absolutte afgørelse, om det faktisk er tilfældet. Bestyrelsen beslutter også, hvordan inhabiliteten skal håndteres.

Bestyrelsesmedlemmets oplysningsforpligtelse

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at oplyse om forhold, der kan medføre inhabilitet over for bestyrelsen. Det er alene det enkelte bestyrelsesmedlem, som er bekendt med de relevante forhold. Der gælder derfor en oplysningsforpligtelse for medlemmerne, så bestyrelsen på baggrund heraf kan træffe en oplyst beslutning om, hvorvidt det pågældende medlem må anses for at være inhabilt. 

I mange situationer vil et bestyrelsesmedlem dog ikke uden videre kunne redegøre for sådanne forhold, uden fx at bryde en tavshedspligt om det konkrete forhold. Bestyrelsesmedlemmet kan eksempelvis have en viden, der gør ham/hende inhabil i relation til den pågældende beslutning – men som følge af en tavshedspligt, fx i et andet bestyrelseserhverv, kan han/hun ikke redegøre for inhabiliteten uden at bryde denne tavshedspligt. I sådanne situationer må det være op til medlemmet selv at erklære sig inhabilt over for den øvrige bestyrelse - uden at skulle redegøre nærmere for baggrunden herfor. 

Med andre ord har et bestyrelsesmedlem altid det privilegium at kunne sætte sig selv uden for døren, uden at skulle redegøre nærmere. 

Har et bestyrelsesmedlem selv erklæret sig inhabilt, er det ikke op til bestyrelsen at foretage en nærmere undersøgelse af inhabiliteten, ligesom det pågældende bestyrelsesmedlem ikke er forpligtet til at redegøre yderligere for inhabiliteten. 

Medlemmet vil i en sådan situation som udgangspunkt skulle forlade denne del af mødet og indgår derfor hverken i drøftelserne eller selve beslutningen. Desuden vil det næppe være hensigtsmæssigt, at medlemmet modtager et udtømmende referat af drøftelserne.

Bestyrelsens afgørelse om inhabilitet

Har et bestyrelsesmedlem redegjort for forhold, som kan medføre at han/hun er inhabil, uden at han/hun dog har fundet anledning til selv at erklære sig inhabil, beslutter bestyrelsen, om medlemmet skal betragtes som inhabilt eller ej, og om – og i hvilket omfang – medlemmet deltager i behandlingen af inhabiliteten .

Bestyrelsesmedlemmet har naturligvis mulighed for at fremlægge sit syn på inhabilitetsproblematikken, men har ikke adgang til at deltage i den øvrige bestyrelses drøftelser eller beslutning om inhabiliteten. 

Finder den øvrige bestyrelse, at et medlem er inhabilt i relation til et specifikt punkt, som behandles, er udgangspunktet, at medlemmet ikke deltager i behandlingen af det konkrete emne. Om medlemmet skal modtage referat fra denne del af mødet, vil bero på en konkret vurdering. 

Inhabiliteten kan håndteres på flere måder. Bestyrelsen kan fx i nogle tilfælde tillade, at det pågældende medlem kan fremlægge sine synspunkter om det pågældende emne eller tilmed deltager i drøftelserne. Håndteringen af inhabiliteten afhænger alene af en konkret vurdering. 

I princippet har bestyrelsen tre muligheder. Bestyrelsen kan for det første beslutte, at medlemmet forlader mødet uden at deltage i drøftelserne. For det andet kan bestyrelsen vedtage, at medlemmet har lejlighed til at fremlægge sine synspunkter, inden han/hun forlader mødet. Og for det tredje kan bestyrelsen bestemme, at bestyrelsesmedlemmet deltager i drøftelserne om emnet på lige fod med den øvrige bestyrelse. 

Det er alene op til bestyrelsen at vurdere, hvilken af de tre muligheder man vil anvende. Denne vurdering skal bl.a. tage højde for bestyrelsesmedlemmets mulighed for at påvirke de øvrige medlemmer, og om bestyrelsesmedlemmet kan bruge/misbruge en eventuel viden fra drøftelserne. 

Uanset om bestyrelsesmedlemmet deltager helt eller delvist i drøftelsen af det pågældende emne, bør det han/hun  ikke deltage i selve afgørelsen af inhabilitet  . Er der tale om en afstemning, deltager bestyrelsesmedlemmet således ikke i denne. Den øvrige bestyrelse afgør, om medlemmet kan være til stede under afgørelsen. 

Anbefalinger til bestyrelsen

Bestyrelsens udgangspunkt skal altid være selskabets interesser. Er der medlemmer i bestyrelsen med interesserer, som kan stride mod selskabets, skal dette forhold håndteres. Det kan ske efter følgende overvejelser: 

  • Bestyrelsens medlemmer deltager ikke ved beslutninger, hvor de har personlige interesser eller interesser, som strider mod selskabets
  • Bestyrelsens medlemmer deltager ikke ved behandlingen eller afgørelsen om, hvorvidt det pågældende medlem er inhabilt
  • Et inhabilt bestyrelsesmedlem bør ikke deltage i afgørelsen om det pågældende punkt
  • Udgangspunktet er, at bestyrelsesmedlemmet heller ikke bør deltage i behandlingen af sagen
  • Bestyrelsen kan tillade det pågældende medlem at fremlægge sine synspunkter, inden vedkommende forlader lokalet
  • Bestyrelsen kan tillade, at medlemmet deltager i drøftelsen af forholdet på lige fod med de øvrige – dette bør dog være undtagelsen

Som bestyrelsesmedlem er det også vigtigt at være opmærksom på en eventuel habilitetskonflikt. Det kan være fornuftigt at overveje:

  • At fremlægge problemstillingen for den øvrige bestyrelse, hvis man er i tvivl om en inhabilitet
  • At man altid kan forlade lokalet og erklære sig inhabil – uden af skulle redegøre nærmere for det
  • At man sidder i en bestyrelse for at varetage sit selskabs interesser. Er der den mindste risiko for, at man varetager andre interesser, bør man håndtere dette.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne