Nyheder

Udlån til arbejdsgiver - overskudsdeling

En alternativ ordning til aktieløn er udlån, der beskattes som kapitalindkomst.

Arbejdsgivers aflønning af lønmodtagere kan ske på mange måder. Det typiske er naturligvis kontantvederlæggelse for arbejdsindsatsen. Ved siden af er der en række supplerende muligheder i form af frynsegoder. En hybrid af frynsegoderne er typisk aktieaflønningsaftaler - den ansattes vederlæggelse beror på, hvordan den økonomiske udvikling er hos arbejdsgiveren. Så sent som 1. juli 2016 er der på ny blevet genindført en regel omkring beskatning af sådanne aktieaflønningsordninger, der aftales individuelt med medarbejderen.

Indkomsttyper

En lønmodtager beskattes af løn som personlig indkomst + arbejdsmarkedsbidrag, altså en marginalskatteprocent i omegnen af 55,8 %. Er lønmodtageren aktionær, og modtager lønmodtageren udbytte, er beskatningen 27 % af de første 50.600 kr. (det dobbelte, hvis man er gift) og ellers 42 %. Af øvrige relevante indkomsttyper findes kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst beskattes maksimalt med 42 %. Kapitalindkomst er f.eks. renteindtægter samt kursgevinster på fordringer.

Set fra lønmodtagerens synsvinkel kan der være en interesse i at få placeret noget af indkomsten over på det lavere beskatningsniveau, de 42 %, navnlig for de, der er højtlønnede. Dette sker ved aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Vederlæggelse for udlån på baggrund af indtjeningen

En alternativ ordning til aktieløn er udlån, der beskattes som kapitalindkomst.

En arbejdstager udlåner et beløb til sin arbejdsgiver. Beløbets størrelse er næppe umiddelbart væsentligt, men i det følgende antages, at der lånes 100.000 kr. ud. Der aftales ikke en rente, men det aftales derimod, at betalingen for rådigheden over de 100.000 kr. sker ved, at man modtager en andel af virksomhedens nettoresultat. En sådan aftale benævnes også som en aftale om et udbyttegivende gældsbrev, der for så vidt angår den selskabsretlige vinkel bl.a. er reguleret i selskabsloven.

I princippet er det vederlag, man får fra debitor/arbejdsgiveren et vederlag for rådighed over kapital. I dansk ret er det imidlertid antaget, at dette ikke er renter, da rentedefinitionen er en snæver definition. En rente defineres som et beløb, der kan beregnes som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld, og som betales for rådigheden over et pengebeløb. Hvis vederlæggelsen for en sådan rådighed over et pengebeløb ikke beregnes som førnævnt, er der ikke tale om en rente i skattemæssig henseende, men derimod en forudfastsat overkurs omfattet af kursgevinstlovens regelsæt.

Overkursen er altså en kursgevinst for arbejdstageren/kreditor. Kursgevinster beskattes som kapitalindkomst. Realiseres der en kursgevinst, kan man altså nøjes med en beskatning på 42 %.

Kreditor/lønmodtageren bliver først beskattet på det tidspunkt, kursgevinsten realiseres - når man modtager pengene. Der sker ikke nogen løbende beskatning. Kreditor vil som selskabet have fradragsret for det kurstab, man lider. En fysisk person vil derimod ikke have fradragsret, medmindre lånet er ydet i fremmed valuta.

I et bindende svar fra sommeren 2016 har Skatterådet haft lejlighed til at tage stilling til en sådan konstruktion. Omdrejningspunktet var, om den pågældende overkurs skulle beskattes som personlig indkomst og altså som løn, eller det kunne beskattes som positiv kapitalindkomst.

Sagen var der imellem den ansatte og arbejdsgiveren aftalt, at man ikke modtog den pågældende overkurs, hvis man var fratrådt sin stilling ved årets udgang. Allerede af den grund fandt SKAT og Skatterådet, at den pågældende overkurs ikke var en overkurs omfattet af kursgevinstlovens regelsæt, men derimod et beløb, der skal beskattes som personlig indkomst. Konsekvensen var også, at arbejdsgiveren skulle indeholde kildeskat.

Uanset det pågældende bindende svar ikke ”godkendte ordningen”, viser det bindende svar også, at der er mulighed for at etablere en lignende ordning. Hvis aftalevilkårene for udlånet er uden forbindelse til ansættelsen og er lavet markedsmæssigt, er der efter min vurdering næppe nogen tvivl om, at man må respektere det udbyttegivende gældsbrev, som det, det nu engang er, og lade overkursen beskatte som positiv kapitalindkomst. Med andre ord skal man sikre, at lønmodtagerne, der også er kreditor, i relation til låneforholdet i overvejende grad også er kreditor frem for at være lønmodtager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne