Nyheder

Ophør af erhvervslejemål

Udlejer kan have et ønske om, at lejer skal fraflytte sit erhvervslejemål. Det kan der være mange årsager til. I lejeretten skelner man mellem opsigelse og ophævelse, og reglerne er mange og komplekse. Reglerne indeholder ufravigelige betingelser, frister og formkrav, og de kan være vanskelige at overskue for både udlejer og lejer. Her kan du blive klogere på udlejers muligheder for at bringe et erhvervslejemål til ophør.

Ophævelse ved misligholdelse

Ophævelse af et erhvervslejemål forudsætter, at lejer har misligholdt lejekontrakten væsentligt. Udlejer kan ophæve erhvervslejemålet, når lejer ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til lejekontrakten. Det er f.eks. tilfældet, når

• lejer ikke betaler leje eller andre pligtige pengeydelser rettidigt,
• lejer vanrøgter lejemålet,
• lejer uberettiget overlader brugen af lejemålet til tredjemand, eller
• lejemålet er en butik, hotel, restaurant eller lignende, og lejer ikke holder sin forretning åben og i forsvarlig drift.

Når udlejer ophæver lejeaftalen, skal lejer straks fraflytte lejemålet.

Opsigelse

I nogle tilfælde kan udlejer opsige lejemålet, selvom lejer ikke har misligholdt lejekontrakten.

Udlejer kan opsige lokaler til butik, kiosk eller tilsvarende brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesanlæg, skove, parker eller lignende, hvor forretningen må antages hovedsageligt at blive besøgt af det publikum, der benytter de nævnte virksomheder, skove og parker, og hvor forretningen står i direkte tilknytning hertil. Opsigelsesvarslet er 3 måneder. Garager, stalde og lignende kan udlejer opsige med 1 måneds varsel.

I andre tilfælde kan udlejer opsige lejemålet, hvis udlejer selv ønsker at benytte det lejede. Her er det en betingelse, at der er identitetskrav mellem udlejer og den, der skal benytte det lejede, og opsigelse kan derfor ikke ske, hvis et koncernforbundet selskab eller et af udlejers familiemedlemmer skal benytte lejemålet. Opsigelsesvarslet er 1 år.

Endelig kan udlejer opsige et lejemål, hvis det skal ombygges eller nedrives. Udlejer har i så fald pligt til at tilbyde lejer andre lokaler af samme art som de opsagte, hvis der efter ombygning eller genopførelse sker udlejning heraf.

Tidsbestemte lejemål

Udlejer og lejer kan indgå aftale om, at lejemålet er tidsbestemt. Parterne aftaler således på forhånd den periode, lejemålet skal strække sig over. Når perioden udløber, ophører lejemålet definitivt uden opsigelse.
Tidsbestemte lejemål må ikke forveksles med uopsigelige lejemål. En lejeaftale med uopsigelighed betyder ikke, at lejemålet efter uopsigelighedsperioden ophører. Lejemålet vil fortsætte på erhvervslejelovens almindelige vilkår.

Aftale om genforhandling

Udlejer kan – for de ikke-erhvervsbeskyttede lejemål – aftale, at udlejer kan stille krav om ændring af lejevilkårene. Det betyder, at udlejer kan opsige lejer, hvis der ikke efter en forhandling kan opnås enighed om fremtidige vilkår. Udlejer kan dog først ændre lejevilkårene efter 8 år og under forudsætning af, at det fremgår af aftalen. Lejer vil have krav på erstatning, medmindre parterne har aftalt andet. Ved erhvervsbeskyttede lejemål har udlejer ikke denne mulighed, og udlejers opsigelsesmuligheder er derfor indskrænkede.

Fremsendelse af opsigelse og ophævelse

En af de primære årsager til ophævelse af erhvervslejemål er manglende betaling af leje eller anden pligtig pengeydelse. Det er en betingelse, at udlejer først har givet lejer påkrav om betaling, og at lejer ikke har betalt indenfor påkravsfristen.
Når udlejer vælger at opsige lejemålet, følger det af erhvervslejeloven, at opsigelsen skal være skriftlig og indeholde oplysning om opsigelsesgrunden og lejers adgang til at gøre indsigelse. Opsigelsen skal også indeholde oplysning om lejers eventuelle ret til erstatning og godtgørelse. Såfremt opsigelsen ikke indeholder disse oplysninger, er opsigelsen ugyldig, medmindre udlejer kan godtgøre, at de manglende oplysninger ikke har bevirket en forringelse af lejers retsstilling.
Vil lejer ikke godkende udlejers opsigelse, skal lejer senest 6 uger efter at have modtaget opsigelsen fremsende en skriftlig indsigelse. Udlejer må da anlægge sag ved boligretten, hvis udlejer ønsker at opretholde opsigelsen.

Søg juridisk rådgivning ved opsigelse og ophævelse

Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis en opsigelse eller ophævelse ikke er gyldig. Derfor er det uhyre vigtigt at orientere sig i reglerne på området. Søg juridisk rådgivning og bistand til at vurdere mulighederne for opsigelse eller ophævelse, inden et eventuelt krav om lejers fraflytning fremsendes.

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring, som står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med vurdering af opsigelser og ophævelser samt gennemføre processen for udlejere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne