Nyheder

Skal din ejendom fredes? Vær opmærksom på reglerne for reduceret jagtværdi

Som lodsejer kan du få tilkendt erstatning for reduceret jagtværdi, hvis din ejendom helt eller delvist fredes. Du bør dog også være opmærksom på, om jagtværdien reduceres i områder, der ikke er omfattet af fredningen. Taksationskommissionen har i en nyere afgørelse præciseret mulighederne for at få tilkendt erstatning for reduceret jagtværdi for den del af en ejendom, der ligger uden for fredningsområdet.

Ejere, brugere og andre rettighedsindehavere kan tilkendes erstatning i forbindelse med fredningssager efter naturbeskyttelsesloven, herunder også erstatning for reduceret jagtværdi. Det gælder især, når en fredning indebærer, at et stiforløb med øget offentlig adgang til det fredede område etableres. Dog tilkendes der i udgangspunktet ikke erstatning for reduceret jagtværdi uden for det fredede område (f.eks. Taksationskommissionens afgørelse i MAD.2008.1451).

Erstatning for jagtværditab i områder uden for fredningen kan komme på tale

Taksationskommissionen har i en nyere afgørelse fra februar 2019 udtalt, at der i særlige tilfælde kan tilkendes erstatning for reduceret jagtværdi i et område, der ikke er direkte omfattet af fredningen (MAD.2019.96).

Sagen vedrørte en fredning af Værebro Ådal. Formålet med fredningen var bl.a. at forbedre offentlighedens adgang til området, og efter de fastsatte fredningsbestemmelser skulle der etableres omkring 10 kilometer nye trampestier. En del af stiforløbet lå uden for fredningsområdet.

En række lodsejere var af den opfattelse, at stiforløbet nedsatte jagtværdien på deres ejendomme, fordi stiforløbet indebar en forventet øget offentlig færdsel på området. Lodsejeren blev i fredningsnævnet og efterfølgende i Natur- og Miljøklagenævnet tilkendt erstatning som følge af de forringede jagtmuligheder.

Ifølge lodsejerne var jagtværditabet imidlertid større end erstatningsfastsættelsen, og sagen blev derfor indbragt for Taksationskommissionen. Over for kommissionen gjorde lodsejerne bl.a. gældende, at der burde være tilkendt erstatning for forringet jagtværdi for de arealer, der lå omkring stisystemet, men uden for det fredede område.

Modsat var det Miljøstyrelsens vurdering, at erstatningen ikke skulle forhøjes pga. forringet jagtværdi uden for det fredede areal.

Taksationskommissionen udtalte generelt, at der sædvanligvis ikke blev udmålt erstatning for reduceret jagtværdi for områder, der ikke var omfattet af fredningen. Det gjaldt også i de tilfælde, hvor der anlægges en sti tæt på en fredningsgrænse, og hvor det må antages, at der vil komme et vist publikumstryk. Taksationskommissionen bemærkede dog, at man i tilfælde, hvor der anlægges stier, der delvist er beliggende uden for fredningsgrænsen, skal tage de væsentligste gener i betragtning i den samlede vurdering af erstatningsfastsættelsen.

For en af lodsejerne var den del af stien, som lå uden for fredningsgrænsen, placeret i et naturområde, bl.a. ved en mindre sø med væsentlig jagtmæssig værdi. Efter en samlet vurdering af stiforløbets påvirkning af ejendommen fandt Taksationskommissionen, at denne lodsejer skulle tildeles et tillægsbeløb for forringet jagtværdi på den samlede ejendom og dermed ikke blot for den del af ejendommen, der lå inden for fredningsgrænsen.

Kendelsens rækkevidde

Taksationskommissionens afgørelse bør hilses velkommen af de lodsejere, hvis ejendomme fredes delvist, og hvor fredningen medfører væsentlige gener for jagtmulighederne uden for fredningsgrænsen. I sådanne situationer kan lodsejeren have krav på erstatning. Som lodsejer bør du være særligt opmærksom, hvis området, der påvirkes af fredningen, er beliggende i et naturområde, hvor der er væsentlige jagtinteresser.

Med kendelsen fra Taksationskommissionen er det dog forudsat, at erstatning for jagtværditab uden for det fredede område kun kommer på tale ift. ejendomme, hvor stisystemet placeres uden for fredningsgrænsen iht. fredningsbestemmelsen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at stiforløbet anlægges tæt på fredningsgrænsen og dermed ikke overskrider det fredede område. Et tilsvarende udgangspunkt må antages at gælde for lignende tilfælde, f.eks. hvis et hegn iht. en fredningsbestemmelse opsættes såvel inden for som uden for det fredede område, og opsætningen vil få væsentlig negativ indvirkning på jagtværdien uden for fredningsgrænsen.   

Der kan ikke tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse.

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning til offentlige myndigheder og virksomheder om miljøretlige forhold. Kontakt vores eksperter, hvis du er tvivl om dine rettigheder i forbindelse med en fredningssag efter naturbeskyttelsesloven, herunder i hvilket omfang du har ret til erstatning. Vi rådgiver naturligvis også om andre miljøretlige problemstillinger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne