Nyheder

Skal din ejendom fredes? Vær opmærksom på reglerne for reduceret jagtværdi

Som lodsejer kan du få tilkendt erstatning for reduceret jagtværdi, hvis din ejendom helt eller delvist fredes. Du bør dog også være opmærksom på, om jagtværdien reduceres i områder, der ikke er omfattet af fredningen. Taksationskommissionen har i en nyere afgørelse præciseret mulighederne for at få tilkendt erstatning for reduceret jagtværdi for den del af en ejendom, der ligger uden for fredningsområdet.

Ejere, brugere og andre rettighedsindehavere kan tilkendes erstatning i forbindelse med fredningssager efter naturbeskyttelsesloven, herunder også erstatning for reduceret jagtværdi. Det gælder især, når en fredning indebærer, at et stiforløb med øget offentlig adgang til det fredede område etableres. Dog tilkendes der i udgangspunktet ikke erstatning for reduceret jagtværdi uden for det fredede område (f.eks. Taksationskommissionens afgørelse i MAD.2008.1451).

Erstatning for jagtværditab i områder uden for fredningen kan komme på tale

Taksationskommissionen har i en nyere afgørelse fra februar 2019 udtalt, at der i særlige tilfælde kan tilkendes erstatning for reduceret jagtværdi i et område, der ikke er direkte omfattet af fredningen (MAD.2019.96).

Sagen vedrørte en fredning af Værebro Ådal. Formålet med fredningen var bl.a. at forbedre offentlighedens adgang til området, og efter de fastsatte fredningsbestemmelser skulle der etableres omkring 10 kilometer nye trampestier. En del af stiforløbet lå uden for fredningsområdet.

En række lodsejere var af den opfattelse, at stiforløbet nedsatte jagtværdien på deres ejendomme, fordi stiforløbet indebar en forventet øget offentlig færdsel på området. Lodsejeren blev i fredningsnævnet og efterfølgende i Natur- og Miljøklagenævnet tilkendt erstatning som følge af de forringede jagtmuligheder.

Ifølge lodsejerne var jagtværditabet imidlertid større end erstatningsfastsættelsen, og sagen blev derfor indbragt for Taksationskommissionen. Over for kommissionen gjorde lodsejerne bl.a. gældende, at der burde være tilkendt erstatning for forringet jagtværdi for de arealer, der lå omkring stisystemet, men uden for det fredede område.

Modsat var det Miljøstyrelsens vurdering, at erstatningen ikke skulle forhøjes pga. forringet jagtværdi uden for det fredede areal.

Taksationskommissionen udtalte generelt, at der sædvanligvis ikke blev udmålt erstatning for reduceret jagtværdi for områder, der ikke var omfattet af fredningen. Det gjaldt også i de tilfælde, hvor der anlægges en sti tæt på en fredningsgrænse, og hvor det må antages, at der vil komme et vist publikumstryk. Taksationskommissionen bemærkede dog, at man i tilfælde, hvor der anlægges stier, der delvist er beliggende uden for fredningsgrænsen, skal tage de væsentligste gener i betragtning i den samlede vurdering af erstatningsfastsættelsen.

For en af lodsejerne var den del af stien, som lå uden for fredningsgrænsen, placeret i et naturområde, bl.a. ved en mindre sø med væsentlig jagtmæssig værdi. Efter en samlet vurdering af stiforløbets påvirkning af ejendommen fandt Taksationskommissionen, at denne lodsejer skulle tildeles et tillægsbeløb for forringet jagtværdi på den samlede ejendom og dermed ikke blot for den del af ejendommen, der lå inden for fredningsgrænsen.

Kendelsens rækkevidde

Taksationskommissionens afgørelse bør hilses velkommen af de lodsejere, hvis ejendomme fredes delvist, og hvor fredningen medfører væsentlige gener for jagtmulighederne uden for fredningsgrænsen. I sådanne situationer kan lodsejeren have krav på erstatning. Som lodsejer bør du være særligt opmærksom, hvis området, der påvirkes af fredningen, er beliggende i et naturområde, hvor der er væsentlige jagtinteresser.

Med kendelsen fra Taksationskommissionen er det dog forudsat, at erstatning for jagtværditab uden for det fredede område kun kommer på tale ift. ejendomme, hvor stisystemet placeres uden for fredningsgrænsen iht. fredningsbestemmelsen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at stiforløbet anlægges tæt på fredningsgrænsen og dermed ikke overskrider det fredede område. Et tilsvarende udgangspunkt må antages at gælde for lignende tilfælde, f.eks. hvis et hegn iht. en fredningsbestemmelse opsættes såvel inden for som uden for det fredede område, og opsætningen vil få væsentlig negativ indvirkning på jagtværdien uden for fredningsgrænsen.   

Der kan ikke tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse.

Hos DAHL yder vi specialiseret rådgivning til offentlige myndigheder og virksomheder om miljøretlige forhold. Kontakt vores eksperter, hvis du er tvivl om dine rettigheder i forbindelse med en fredningssag efter naturbeskyttelsesloven, herunder i hvilket omfang du har ret til erstatning. Vi rådgiver naturligvis også om andre miljøretlige problemstillinger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne