Nyheder

DILEMMA: Ændring af regnskabsmæssigt skøn

Hvad gør bestyrelsesformanden, hvis direktøren - før det årlige regnskabsmøde - stiller forslag om, at selskabet foretager en ændring af et regnskabsmæssigt skøn i forbindelse med årsrapportens aflæggelse? Bliv klogere på reglerne for ændring af regnskabsmæssigt skøn, og hvad bestyrelsesformanden bør forberede sig på.

Det er altid et selskabs bestyrelse, der har ansvaret for at aflægge selskabets årsrapport. Det ansvar kan ikke overlades til andre. Ikke desto mindre sker det ofte, at direktionen fremlægger en indstilling til, hvordan det kommende årsregnskab skal aflægges. Den dynamik er glimrende, men I bestyrelsen må man være bevidst om, hvorvidt forslaget er egnet til at tjene selskabets interesser. Forslag kan komme i mange varianter, men målet er som oftest at forbedre selskabets indtjening og/eller egenkapital i det officielle årsregnskab. 

Da ansvaret for regnskabsaflæggelsen altid ligger hos bestyrelsen, må bestyrelsens medlemmer sætte sig grundigt ind i direktionens forslag og motiveringen herfor, inden der træffes en beslutning.

En konfliktsituation

Hvordan skal bestyrelsen forholde sig til følgende situation?:

På et bestyrelsesmøde sidst i regnskabsåret fremlægger direktionen et forslag om, at selskabet i den kommende årsrapport skal foretage en ændring af det regnskabsmæssige skøn, sådan at selskabets småanskaffelser fremover skal aktiveres i stedet for at blive udgiftsført løbende over driften.

Selskabet har tidligere ladet småanskaffelser på op til 13.800 kr. (2019-grænse) afskrive straks, både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Der er tale om en ændring af et regnskabsmæssigt skøn.

Direktionens begrundelse for at foretage ændringen af det regnskabsmæssige skøn er, at levetiden på de pågældende småanskaffelser er meget længere end 1 år. Desuden er omfanget af selskabets løbende småanskaffelser ganske omfattende.

Selskabets drift er desværre tabsgivende. Likviditeten er konstant stram. Selskabet må desværre forventes at give betydeligt underskud i regnskabsåret, men egenkapitalen vil se bedre ud, hvis bestyrelsen beslutter at ændre det regnskabsmæssige skøn.

Hvad gør bestyrelsesformanden?

DAHLs vurdering

Det er korrekt, at bestyrelsen kan vedtage en ændring af et regnskabsmæssigt skøn, så skønnet for aktivernes værdi ændres. Lovgrundlaget er Årsregnskabslovens § 54. Bestemmelsen fastslår, at det ændrede skøn skal forklares, ligesom den beløbsmæssige indvirkning på aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet så vidt muligt skal oplyses i regnskabet.

Bestyrelsesformanden må i sin forberedelse til bestyrelsesmødet bede om at få en skriftligt begrundet redegørelse for forslaget om ændring af det regnskabsmæssige skøn af direktionen. Desuden bør bestyrelsen forberede følgende spørgsmål til bestyrelsesmødet:

  • Vil opskrivningen størrelsesmæssigt kunne forsvares med et ændret skøn af de pågældende småanskaffelsers levetid?
  • Har selskabet en så komplet registrering af småanskaffelserne, at der er kontrol med, hvor de findes, og om de stadig er i brug?
  • Foreligger der en ekstern vurdering, der kan begrunde en ændring af det regnskabsmæssige skøn?
  • Kan levetiden herigennem verificeres?
  • Hvad vil effekten af det ændrede regnskabsmæssige skøn være på selskabets fremtidige afskrivninger?

Når materialet foreligger, må bestyrelsen foretage deres vurdering af, om ændringen af det regnskabsmæssige skøn kommer til at tjene et egnet formål for selskabet.

Er formålet at øge kreditværdigheden, bør bestyrelsen være varsom; kreditværdigheden øges ikke, og selskabet bliver alene rigere på papiret, mens driften, som anført i eksemplet, fortsat giver underskud. Dispositionen giver heller ikke selskabet en bedre betalingsevne.

I tilfælde, hvor selskabet er i likviditetsvanskeligheder, bør bestyrelsen i stedet se efter muligheder for at gennemføre en reel kontant kapitaltilførsel. Det skal sikre en bedre egenkapital og samtidig forbedre selskabets likviditet, så selskabet kan klare betaling af sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder.

I de tilfælde, hvor direktøren også ejer selskabet, kan det give anledning til udfordringer. Også her må selskabets interesser prioriteres.

En beslutning om ændring af et regnskabsmæssigt skøn bør sjældent træffes, medmindre selskabet har tungtvejende grunde, og kun hvis en sådan beslutning stemmer bedst overens med selskabets interesser.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne