Nyheder

Kan en salgssum være negativ?

I skattelovgivningen finder man en række love, der regulerer beskatning af overdragelse af formuegoder. Lovene udstikker også specialregler for den skattemæssige behandling af avance. Landsskatteretten har for nylig taget stilling til en sag, hvor spørgsmålet var, om en ejendom, der var en del af en overdragelse, kunne ”være” en negativ værdi ud af den samlede overdragelsessum. Læs mere om sagen og reglerne på området her.

En række love i skattelovgivningen regulerer beskatningen af overdragelse af formuegoder, f.eks. fast ejendom, aktier, obligationer, immaterielle aktiver m.v. De pågældende love indeholder principper for, hvordan man opgør en avance, og hvordan denne skattemæssigt behandles. 

Avanceopgørelse

En avanceopgørelse kan være simpel: Avancen udgør salgssum minus købesum. De pågældende love indeholder en række specialregler for, om man kan regulere enten salgs- eller købesummen, og efter hvilke principper disse opgøres. De særlige regler skal ikke forfølges her. 

Hvis salgssummen er mindre end købesummen, opstår der et tab. Hvis salgssummen er større end købesummen, opnås der en gevinst. Da man kun betaler skat af gevinster, er der ofte en interesse i at minimere salgssummen eller maksimere købesummen for at undgå en sådan gevinst. 

Kan salgssummen være negativ?

Et aktiv, eksempelvis en fast ejendom, repræsenterer som udgangspunkt en værdi. Ejendommen kan imidlertid indeholde så meget ”andet”, at ejerskabet til ejendommen i praksis indebærer forpligtelser. Det kan f.eks. være en grund, der er forurenet, eller en ejendom, man er tvunget til at rive ned - og nedrivning er jo ikke gratis. Sat på spidsen er spørgsmålet herefter, om man f.eks. ved salg af en ejendom kan henføre en negativ værdi til en del af ejendommen, eksempelvis fordi man skal nedrive bygningen for den pågældende ejendom. En sådan sag har Landsskatteretten for nylig haft lejlighed til at tage stilling til ved et bindende svar. 

Der var tale om en blandet ejendom, hvor der bl.a. var nogle driftsbygninger, som skulle fjernes. Når de blot skulle fjernes, havde de principielt ikke nogen værdi, men var derimod en forpligtelse, fordi nedrivning er omkostningsfuld. 

En skatteyder spurgte her, om man skattemæssigt kunne godkende en salgspris på -300.000 kr. for de nedrivningsmodne driftsbygninger. 

SKAT havde besvaret dette spørgsmål med et ”nej”. Det stadfæster Landsskatteretten. 

Landsskatteretten fandt, at reglerne om fordeling af købesum - altså hvor meget der skulle henføres til jord og bygninger m.v. - ikke kunne fortolkes sådan, at en negativ værdi kunne indregnes ved fordelingen af den samlede kontante, omregnede afståelsessum. Den laveste værdi er 0 kr. Det var Landsskatterettens opfattelse, at den aftalte fordeling af overdragelsessummen var åbenlyst forkert. Aftalen blev derfor tilsidesat, og det tab, man måtte lide på den pågældende bygning, blev heller ikke godkendt som et fradrag efter afskrivningslovens regelsæt. 

Vurdering af afgørelsen

Den pågældende afgørelse vedrører fast ejendom og fordeling af en overdragelsessum mellem bygninger og jord. Det er vurderingen, at denne afgørelse er konkret og alene vedrører reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. 

Andre steder i skattelovgivningen er der åbnet op for negative værdier. Har man gennemført en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse – dvs. indskudt en personligt ejet ejendom i et selskab uden beskatning - kan de aktier, man modtager som vederlag, have en negativ værdi som købesum. Der findes også eksempler på, at man på aktieområdet kan have en negativ værdi af en salgssum på aktier. Dette princip kan ikke udstrækkes til fast ejendom. 

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for det skatteretlige område. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til en anden skatteretlig problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne