Nyheder

2025-Planen for erhvervsdrivende

Den 30. august 2016 offentliggjorde regeringen sin plan, som skal løse fremtidens udfordringer for dansk økonomi frem til 2025. Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016. Overskriften på såvel job-reformen som Vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016.

Overskriften på såvel job-reformen som vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Elementerne i planen for erhvervsdrivende er:

  • Indførelse af et ACE-fradrag – et fradrag, der kan anvendes ved egenkapitalfinansiering. Der skal indføres et fradrag for normalforrentningen af egenkapitalen i selskabsskatten, et såkaldt ACE-fradrag (allowance for corporate equity). Indførelsen af fradraget vil gøre det lettere for virksomhederne at skaffe risikovillig kapital, hvilket kan gøre dansk økonomi mere konkurrencedygtigt.

  • Bonusfradrag for virksomhedernes merinvestering i forskning og udvikling. Fra 2017 og frem til 2025 indføres der et bonusfradrag på 50 % for små og mellemstore virksomheder og 25 % for store virksomheder for merinvesteringer i forskning og udvikling i forhold til niveauet i 2016. Efter nugældende regler kan man straksafskrive investeringen straks de er afholdt. Det samlede fradrag vil fremadrettet da kunne udgøre henholdsvis 150 % og 125 %. Der er tale om en statsstøtteordning, der skal godkendes af EU – Storbritannien har dog en tilsvarende ordning, som er godkendt.

  • Nyt investorfradrag skal der indføres for at gøre det lettere for små og nystartede virksomheder at tiltrække risikovillig kapital. Fradraget skal gælde personer, der investerer i små unoterede virksomheder. Personer vil årligt kunne fradrage halvdelen af investeringen for op til 650.000 kr. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, og skattebesparelsen vil derfor kunne udgøre op til 90.000 kr. Der er tale om en statsstøtteordning, der skal godkendes af EU, men Sverige og Storbritannien har en tilsvarende ordning.

  • Ingen selskabsskat for nye iværksættere i de første 3 år. Iværksætterselskaber (IVS) blev mulige at etablere fra 1.1.2014. Der laves en ordning for årene 2017-2019, hvor der indrømmes skattefrihed for et samlet skattepligtigt overskud på op til 7 mio. kr., der svarer til en skattelempelse på 1,5 mio. kr. Der indføres en række betingelser for at hindre misbrug, sådan at igangværende virksomheder ikke kan anvende ordningen, at der ikke vil kunne trækkes penge ud af virksomheden i de tre år, skattefriheden varer ud over løn til indehaveren. Efter de 3 år overgår man til almindelig beskatning. Ordningen indebærer et statsstøtteelement og skal derfor godkendes af EU. Det forventes dog, at det er foreneligt med de EU-retlige regler.

  • Skattestop for visse punktafgifter, f.eks. visse miljøafgifter og visse afgifter på nydelsesmidler.

  • Bo- og gaveafgiften skal frem mod 2025 afskaffes ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Det vil yderligere styrke virksomheden hen over et generationsskifte.

  • Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med ekstern deltagelse, der skal komme med forslag til den konkrete model for succession til erhvervsdrivende fonde – der er ellers udarbejdet en rapport herom fra foråret 2015, der indeholder en model med begrænsede anvendelsesmuligheder. Der forventes derfor ikke nogen regulering på dette område ”ligefor”.


Hovedelementerne i 2025-planen i relation til erhvervsdrivende er navnlig små og mellemstore virksomheder, der skal tilgodeses i opstartsfasen. Hvorvidt der kan samles minimum 90 folketingskandidater, der synes, at det er en god ide, er uvist. I den skattepolitiske debat er der indtil nu lempelserne på lønmodtagersiden, der har været i fokus – de elementer, der vedrører de selvstændigt erhvervsdrivende har ikke fyldt meget i pressen.

Det forventes, at det i løbet af efteråret afklares, om disse nye regler indføres. 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information