Nyheder

Entreprenørens mulighed for godtgørelse ved spildtid

I forbindelse med udførelsen af en entreprise kan der opstå forskellige former for spilddage for entreprenøren. Spildtiden kan skyldes andre entreprenørers forhold, bygherrens forhold, eller der kan opstå uventede begivenheder. Selvom entreprenøren som udgangspunkt har mulighed for at kræve og få godtgørelse i forbindelse med opstået spildtid, sker det ikke altid i praksis. Det kan nemlig være svært for entreprenøren at dokumentere sit krav.

Almindelige betingelser

Det følger af AB 92 § 27, stk. 2 og AB 18 § 43, stk. 2, at bygherren skal godtgøre entreprenøren det tab, som denne lider ved forsinkelsen, hvis årsagen blandt andet skyldes bygherrens forhold, andre entreprenørers forsinkelse eller ændringer i arbejdet. 

Entreprenøren skal således selv være uden skyld i, at forsinkelsen opstår, og entreprenøren skal ikke have mulighed for at udføre andet arbejde i forsinkelsesperioden (tabsbegrænsningspligt). 

Herudover skal entreprenøren også kunne dokumentere sit krav.

En gennemgang af praksis på området viser, at det kan være vanskeligt for entreprenøren at dokumentere sit krav i forbindelse med spildtid. 

En stor forsinkelse medførte gener for entreprenør

TBB 2008.440 er et illustrativt eksempel. Denne sag vedrørte en usædvanlig stor forsinkelse, som bygherren var ansvarlig for. Forsinkelsen førte til betydelige gener for entreprenøren, som var afhængig af, at andre entreprenører færdiggjorde deres entrepriser. Voldgiftsretten tilkendte derfor entreprenøren godtgørelse i henhold til AB 92 § 27, stk. 2. 

Voldgiftsretten fandt, at det opgjorte merforbrug af arbejdstimer kunne dokumenteres ved entreprenørens opgørelse, men valgte alligevel at nedsætte den godtgørelse, som entreprenøren fik. Godtgørelsen blev nedsat, idet det ikke kunne afvises, at entreprenøren ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt, og idet bygherren ikke skulle belastes af, at entreprenøren havde deltaget med to mand ved byggemøderne. 

Jordforurening førte til forsinkelse – men krav blev opgjort sent

Fra nyere praksis er TBB 2016.844 illustrativ. Denne sag vedrørte en forsinkelse, der opstod, fordi man konstaterede jordforurening. Voldgiftsretten lagde til grund, at entreprenørens arbejde var blevet forsinket som følge af forureningen, og at der ikke var grundlag for at pålægge entreprenøren risikoen for følgerne af forureningen.

Entreprenøren havde først sent i forløbet opgjort sit krav for spildtiden, hvorfor entreprenørens bevisbyrde for kravets størrelse og berettigelse blev skærpet. Entreprenøren havde ikke eller kun i ringe omfang bevist sit krav med de fremlagte ugesedler, fakturaer mv. Voldgiftsretten fastsatte derfor efter en samlet og skønsmæssig vurdering af godtgørelsen til 300.000 kr. fra et krav på ca. 1 million kr. Retten udtalte dog, at der ikke var grundlag for at nedsætte godtgørelsen yderligere, idet entreprenøren havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt ved at stå til rådighed i perioden. 

Stilstand og arbejdstimer – omkostninger var svære at bevise

Den nyeste afgørelse fra voldgiftsretten om dette emne, TBB 2019.207, viser ligeledes, at det kan være vanskeligt at bevise, hvilke omkostninger der har været i forbindelse med spildtiden. I denne sag fik entreprenøren medhold i, at entreprenøren var nærmest til at bære risikoen ved tre tilfælde af stilstand. Stilstanden skyldtes både et hidtil ukendt fiberkabel, en spærret tilkørsel og bygherrens forsinkelse. Entreprenøren fik dog ikke medhold i, at bygherren var nærmest til at bære risikoen for, at entreprenøren havde anvendt væsentligt flere timer på arbejdet pga. de uforudsete hændelser. 

Det kan være vanskeligt at dokumentere sit krav

Afgørelserne viser, at det er vigtigt, at entreprenøren både kan dokumentere sit krav, men også kan godtgøre, at denne har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Samtidig viser afgørelserne, at det er vanskeligt for entreprenøren at få fuldt medhold i sit krav om godtgørelse i forbindelse med spildtid. 

Har du som entreprenør krav på godtgørelse på grund af spildtid, er det vigtigt, at du kan dokumentere dit krav tilstrækkeligt ved hjælp af fakturaer, ugesedler, arbejdstidsregistreringer m.v. Derudover er det vigtigt, at du fremsætter dit krav i tilknytning til spildtidsperioden, så du ikke risikerer, at dit krav bliver nedsat som følge af en sen fremsendelse til bygherren. Det er altså vigtigt, at du reklamerer over for bygherren - og at du reklamerer i tilknytning til spiltidsperioden. Endelig er man forpligtet til at forsøge at begrænse tabet bedst muligt. Det kan ske ved, at man udfører andet arbejdet på pladsen og i øvrigt meddeler, at man står til rådighed for bygherren i perioden.

Kontakt os 

Har du spørgsmål vedrørende opgørelse af og dokumentation for et krav for omkostninger ved spildtid – eller en anden problemstilling inden for entrepriseret - er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne