Nyheder

Skal du vælge en ansat sælger eller en selvstændig agent?

Når du skal gøre indtog på nye markeder, er det vigtigt at overveje, om din virksomhed juridisk og økonomisk er bedst tjent med at ansætte sælgere eller indgå aftaler med selvstændige handelsagenter. Vi ser typisk, at d e fleste danske virksomheder vælger at ansætte sælgere i Danmark og bruge handelsagenter i udlandet.

Valget mellem ansat sælger og selvstændig agent afgøres typisk af omstændighederne for henholdsvis sælgerens  og din virksomheds kommercielle position, men det er vigtigt at være opmærksom på de konsekvenser, valget kan have. Overvejelserne er mange – her kan du læse om de væsentligste.

Er din sælger ansat eller agent?

I Danmark er ansatte sælgere omfattet af funktionærloven, hvis de arbejder mere end 8 timer om ugen. En ansættelse er kendetegnet ved, at arbejdsgiveren og sælgeren står i et over-/underordnelsesforhold til hinanden.

En agent kan enten være en person eller en virksomhed. Agenten er omfattet af handelsagentloven, hvis denne har påtaget sig at sælge, købe, indhente tilbud eller indgå aftaler i agenturgiverens navn. Det er desuden en forudsætning, at dette sker mod vederlag og   for agentens egen regning, og at agenten virker selvstændigt.

Det afgørende i vurderingen af, hvilket regelsæt aftalen er omfattet af, er aftalens realitet. Begge regelsæt medfører begrænsninger i aftalefriheden, og nogle af disse vil kort blive gennemgået her.

Løbende udgifter

En ansat sælger, der er omfattet af funktionærloven, skal have dækket omkostninger til forsikringer, handelsrejser, markedsføring, betalt ferie, løn under sygdom og halv løn ved graviditets- og barselsorlov. Dertil kommer mulige forpligtelser som helt eller delvist fast løn uafhængigt af salget, pensionsbidrag og personalegoder som f.eks. mobiltelefon og fri bil.

Agentforholdet er derimod kendetegnet ved, at aflønning kun sker i form af provision af præsteret salg i et bestemt marked. På den måde opnår en virksomhed sikkerhed for, at der kun opstår udgifter til agenten i takt med, at der realiseres salg i det respektive marked. Agentforholdet indebærer typisk, at eventuelle udgifter til salg og eventuel markedsføring indgår i provisionen.

Opsigelsesvarsler

Det lovbestemte opsigelsesvarsel i funktionærloven afhænger af ancienniteten. Allerede efter 5 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet 3 måneder. Herefter stiger opsigelsesvarslet gradvist med en måned, indtil varslet er 6 måneder efter 8 år og 7 måneders ansættelse.

Opsigelsesvarslet for handelsagentaftaler er 1 måned det første år. Herefter stiger det med 1 måned for hvert påbegyndt år, dog maksimalt til 6 måneder, medmindre andet aftales. Det er således kun i de første par år, at opsigelsesvarslet er kortere i agentaftalerne, hvis aftalerne følger lovens udgangspunkt.

Krav på saglig opsigelse

Så snart en ansat sælger opnår 1 års anciennitet, har sælgeren krav på, at en opsigelse er sagligt begrundet, enten i sælgerens eller virksomhedens forhold. Hvis en opsigelse ikke er sagligt begrundet, skal sælgeren modtage en godtgørelse.

Godtgørelsen varierer afhængigt af omstændighederne, men som en grov tommelfingerregel fastsættes den til ca. halvdelen af lønnen i opsigelsesperioden. Hvis opsigelsen er begrundet i diskrimination, kan godtgørelsen desuden udgøre beløb svarende til mellem 6 og 12 måneders løn.

En handelsagent har ikke krav på, at opsigelsen er sagligt begrundet i agentens eller agenturgiverens forhold - her er opsigelse forstået som opsigelse med det lovmæssige opsigelsesvarsel.

Godtgørelser

En ansat sælger, som har opnået 12 eller 17 års anciennitet ved sin fratræden, har krav på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn som en fratrædelsesgodtgørelse. Det er dog en forudsætning, at sælgeren ikke berettiget bliver bortvist fra sin stilling.

En handelsagent er berettiget til en godtgørelse ved agentaftalens ophør, hvis to krav er opfyldt:

  1. Agenten skal have skaffet agenturgiveren nye kunder eller realiseret en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds, og forbindelsen med disse kunder skal fortsat give agenturgiveren betydelige fordele, og
  2. Betaling af godtgørelse skal være rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder, herunder særligt agentens tab af provision af aftale med disse kunder.

Agentens krav omhandler den såkaldte ’goodwillgodtgørelse’. Godtgørelsen kan maksimalt udgøre 1 års vederlag beregnet på grundlag af det gennemsnitlige, årlige vederlag i de seneste 5 år før ophøret af agentaftalen. I praksis er det yderst sjældent, at det maksimale beløb i goodwillgodtgørelse udbetales.

Goodwillgodtgørelsen kan udgøre et betydeligt beløb og er derfor væsentlig at have in mente, når man skal vælge mellem ansat sælger og handelsagent. Det er dog også vigtigt at have for øje, at goodwillgodtgørelsen er betinget af, at agenten har skabt et marked for virksomheden (”agenturgiveren”), som virksomheden også efterfølgende kan profitere på.

Særligt på grund af goodwillgodtgørelsen foretrækker danske virksomheder typisk at ansatte sælgere fremfor at etablere et agentforhold, når virksomheden skal sælge sine varer på det danske marked. Det skyldes ofte, at der i dansk lovgivning er forholdsvis vid adgang til at ansætte og afskedige medarbejdere i forhold til andre lande.

Internationale aspekter: EU-regulering skaber ensartethed på handelsagentområdet

Den ansættelsesretlige lovgivning varierer meget fra land til land. I artiklen her går vi ud fra, at dansk lovgivning finder anvendelse, og at ansættelsen ikke er reguleret af en overenskomst. Handelsagentloven bygger imidlertid på et EU-direktiv, hvorfor der er større ensartethed på handelsagentområdet på tværs af EU-landene.

Ensartetheden i den ansættelsesretlige lovgivning i EU omhandler bl.a. arbejdsmiljø, diskrimination, ferie og barselsrettigheder. Det er derfor særligt reglerne i funktionærloven om eksempelvis opsigelsesvarsel, krav om en saglig opsigelsesgrund og fratrædelsesgodtgørelse, som kan variere meget.

Når din virksomhed skal træffe valget mellem at ansætte en sælger eller etablere et agentforhold i udlandet, er der også flere kommercielle forhold af relevans. Ved at etablere et agentforhold behøver din virksomhed eksempelvis ikke nødvendigvis at  etablere sig med en filial i det udenlandske marked. Ligeledes kan en agent ofte give en bred forankring af din virksomheds produkt ved at bringe produktet med rundt til de kunder, som agenten i forvejen handler med.

Betragtningerne ovenfor er nogle af de typiske grunde til, at et agentforhold vælges, når der er tale om markeder inden for EU. Dertil kommer den grundlæggende fordel i, at et agentforhold har en lavere risiko, idet der kun betales provision af realiseret omsætning.

Kontakt os

DAHLs specialister yder bistand ift. etablering af salgskanaler, så du kan finde den bedste løsning for din virksomhed. Vi hjælper dig også med at udarbejde den rigtige aftale, som sikrer din virksomhed bedst muligt. Har du spørgsmål til ovenstående eller en anden kommerciel problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne