Nyheder

Ny dom fra Østre Landsret om dækning under erhvervs- og produktansvarsforsikring

Hvornår anses et erstatningskrav for at være rejst, når det gælder serieskader, som er dækket af en erhvervs- og produktansvarsforsikring? Det tog Østre Landsret for nylig stilling til endnu en gang. Sagen drejede sig om, hvorvidt en forsikringstager havde et krav mod sit daværende ansvarsforsikringsselskab i anledning af en skade, der var opstået i forbindelse med et fjernvarmeprojekt. Forsikringsselskabet mente dels, at det pågældende krav ikke var rejst i forsikringstiden, dels at der ikke forelå en serieskade, og dels at de konstaterede skader ikke kunne henføres til forsikringstagerens ydelser. Landsretten var dog ikke enig – læs mere om afgørelsen her.

Sagens baggrund

Sagen vedrørte et tysk selskab, som havde leveret rør og udført statistiske beregninger, der skulle bruges i et fjernvarmeprojekt i Tyskland. Det tyske selskab var omfattet af en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et dansk forsikringsselskab, som var tegnet af selskabets danske moderselskab. Forsikringen ophørte ved udgangen af 2008 og var tegnet på 'claims made'-vilkår. 

Forsikringen

Forsikringsvilkårenes punkt om forsikringstid var i overensstemmelse med de standardiserede vilkår for erhvervs- og produktansvarsforsikring. Et krav måtte derfor anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

            a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i
                anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning,

            b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes
                vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om,

                 1) at der er indtrådt en skade eller et tab, eller

                 2) at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et
                     tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser,
                     produkter eller ydelser. 

Landsrettens dom om 'claims made'-princippet

I den konkrete sag modtog en teknisk leder i det tyske selskab 27. oktober 2008 en ganske kort mail, hvor det blev anført, at der blev anmeldt en skade, og at eventuelle omkostninger ville blive viderefaktureret til det tyske selskab. Mailen indeholdt endvidere en kort beskrivelse af den fundne fejl.

På dette tidspunkt stod det ikke klart, hvad årsagen til den konstaterede fejl var, og om det i hele taget var et forhold, som det tyske selskab var ansvarlig for. En teknisk rapport, der blev udarbejdet i januar 2009, kunne ikke konkludere, hvad årsagen til det konstaterede problem var.

Efterfølgende modtog det tyske selskab yderligere reklamationer vedrørende fjernvarmeprojektet, og i sommeren 2009 anmeldte det tyske selskab skaden til forsikringsselskabet.

I de følgende år blev der udarbejdet yderligere fem tekniske rapporter. Rapporterne konkluderede ikke entydigt, hvad årsagen til de konstaterede fejl var, men flere af rapporterne pegede på, at det tyske selskab havde et medansvar for de konstaterede skader på fjernvarmeprojektet.

Forsikringsselskabet afviste kravet bl.a. andet med henvisning til, at kravet ikke var rejst i forsikringstiden. Forsikringsselskabet henviste bl.a. til FED 2015.35 Ø (Vestas-sagen) og gjorde gældende, at der skulle foreligge en kvalificeret viden hos det tyske selskab, for at kravet kunne anses for at være rejst.

Det fik forsikringsselskabet imidlertid ikke medhold i, idet det blev lagt til grund, at det tyske selskab med modtagelse af mailen havde fået viden om, at der var indtrådt en skade, som kunne være ansvarspådragende og erstatningsforpligtende for forsikringstager, eller at der var umiddelbar risiko herfor.

Landsretten stadfæstede således byrettens dom på dette punkt, hvorefter det var uden betydning, at der ikke blev givet nærmere oplysninger om skadens art og årsag i den reklamation, som det tyske selskab havde modtaget.

Serieskade og ansvarspådragende forhold

Den omstændighed, at landsretten var enig i, at kravet var rejst i forsikringstiden, var imidlertid ikke tilstrækkelig til, at det tyske selskab kunne få medhold i sit betalingskrav, idet forsikringsselskabet også bestred, at det var sandsynliggjort, at det tyske selskab havde handlet ansvarspådragende i relation til den anmeldte skade, ligesom forsikringsselskabet bestred, at reklamationerne, som det tyske selskab havde modtaget, kunne henføres til samme ansvarspådragende forhold.

Landsretten fandt på baggrund af sagkyndige erklæringer, at det tyske selskab i fornødent omfang havde godtgjort, at fejl i statiske beregninger (som var dækket af forsikringen) var en medvirkende årsag til de påførte skader. Det tyske selskab ansås derfor for at have handlet ansvarspådragende, og tabet var forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, som blev rejst i mailen den 27. oktober 2008. Landsretten fastslog derfor, at der var tale om en serieskade, som var dækket af forsikringen.

Den omstændighed, at det tyske selskab under drøftelser med de øvrige parter i fjernvarmeprojektet havde afvist et erstatningsansvar, kunne ikke føre til et andet resultat, idet afvisningen af ansvaret var en del af en strategi over for de øvrige parter, som der var enighed om. 

Konklusion

Landsretten nåede således frem til, at kravet var rejst i forsikringstiden, og at de konstaterede skader kunne henføres til forsikringstagerens ydelser. Der var derfor tale om en skade, der skulle dækkes af forsikringstagerens tegnede forsikring. På den baggrund stadfæstede Landsretten byrettens dom.

Dommen viser, at det for forsikringer, der er tegnet på 'claims made'-vilkår, navnlig ved skift af forsikringsselskab, er yderst vigtigt, at man er opmærksom på, om der er modtaget reklamationer el.lign. henvendelser, som begrunder, at man har opnået en viden om et potentielt krav, og at kravet derfor kan anses for rejst. I tvivlstilfælde må det anbefales, at skaden anmeldes til både det nye og det tidligere forsikringsselskab.

Advokat Claes Wildfang har ført sagen for det tyske selskab.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller til erhvervs- og produktansvarsforsikring i det hele taget, er du velkommen til at kontakte vores eksperter på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne