Nyheder

Højesteret ophæver Sø- og Handelsrettens dom i omstridt ”vejstribe-sag”

Højesteret har ophævet Sø- og Handelsrettens dom fra 2018 i den såkaldte ”vejstribe-sag”. Højesteret fandt modsat Sø- og Handelsretten, at Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S (tidligere LKF Vejmarkering A/S) havde overtrådt konkurrencelovgivningen ved at indgå aftale om at by-de som konsortium i et udbud om vejstribemarkering.

Sagens baggrund

I 2014 udbød Vejdirektoratet en opgave om genmarkering af det statslige vejnet i perioden 2014-2017. Der var tale om vejmarkeringsopgaver i tre af Vejdirektoratets fem distrikter. Udbuddet var udbudt med laveste pris som tildelingskriterium, og var tilrettelagt således, at leverandører kunne byde på én eller flere af distrikterne. Derudover blev der givet en rabat, hvis én leverandør bød ind på samtlige aftaler. Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S var på tidspunktet blandt de største aktører inden for vejmarkering i Danmark, og de indgik en konsortieaftale med henblik på at afgive tilbud. Konsortiet vandt opgaven, idet de bød ind med den samlet set laveste pris på de tre distrikter.

Den 24. juni 2015 traf Konkurrencerådet afgørelse i sagen, som efterfølgende blev indbragt for Konkurrenceankenævnet. Nævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse, idet de begge mente, at korsortieaftalen var i strid med konkurrencelovgivningen, idet Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S skulle anses som konkurrenter, der hver især kunne have budt på én eller flere af delopgaverne.

Sø- og Handelsretten var ikke enige i Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelse og frifandt derfor Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S med den begrundelse, at de ikke var konkurrenter, idet de ikke hver især havde tilstrækkelig kapacitet for at afgive et tilbud på den samlede opgave, dvs. alle tre distrikter. Spørgsmålet om kapacitet blev omdrejningspunktet for sagen, hvor Sø- og Handelsretten bl.a. udtalte, at konsortiedeltagere i deres kapacitetsberegninger gerne må indregne kapacitet til eksisterende kernekunder, som det vil være forretningsmæssigt uforsvarligt ikke at kunne betjene. 

Højesterets dom

Højesteret har nu taget endelig stilling til spørgsmålet i sagen. Hovedspørgsmålene for Højesteret var herefter, 1) hvorvidt Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S var konkurrenter, samt 2) om deres indgåede konsortieaftale havde til formål at begrænse konkurrencen.

Højesteret har modsat Sø- og Handelsretten fundet, at Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S i 2014 havde overtrådt konkurrenceloven ved at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som et konsortium. Højesteret ligger i deres dom særligt vægt på, 1) at der ikke var holdepunkter for, at udbuddet i kraft af den særlige rabatstruktur i realiteten kun angik den samlede opgave, hvorfor Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S må anses som konkurrenter, og 2) at aftalen ikke havde karakter af et produktionssamarbejde, og at den i øvrigt ikke lagde op til et samarbejde mellem parterne i forbindelse med afsætningen af de tilbudte tjenesteydelser, der efter aftalen på forhånd var fordelt mellem parterne i forhold til de mulige udfald af konkurrencen.

For så vidt angår det første spørgsmål bemærker Højesteret, at bedømmelsen af virksomhedens status som konkurrenter skal ske objektivt på baggrund af de krav, som stilles i udbudsmaterialet.

For så vidt angår det andet spørgsmål finder Højesteret, at aftalen efter sit indhold reelt angik afsætning af Eurostar Danmark A/S’ og GVCO A/S’ individuelle tjenesteydelser gennem fælles bud og fælles prisfastsættelse på baggrund af en forhåndsfordeling af de tre distrikter, som udbuddet angik. Herved eliminerede virksomhederne konkurrencen mellem hinanden, hvilket har haft til formål at begrænse konkurrencen. 

DAHLs bemærkninger til dommen

Med dommen stadfæster Højesteret Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets afgørelse. Dermed har Højesteret indskrænket mulighederne for at indgå samarbejdsaftaler om fælles budkoordinering, som der ellers var lagt op til med Sø- og Handelsrettens dom.

Højesteret udtaler sig ikke eksplicit om kapacitetsspørgsmålet i dommen, idet de finder, at konkurrencen om udbuddet ikke udelukkende udspillede sig om den samlede opgave på alle distrikterne. Højesteret opretholder dermed konkurrencemyndighedernes hidtidige skærpede tilgang til vurdering af konsortiesamarbejder. Konsortiedeltagerne skal efter denne vurdere individuelt, om den enkelte virksomhed enten helt eller delvist har kapacitet til at udføre opgaven i udbuddet. I forhold til muligheden for at reservere kapacitet til andre opgaver, må dommen ses som at gøre op med, at konsortiedeltagere i deres kapacitetsberegninger kan indregne kapacitet til eksisterende kernekunder. 

Det vil nu alt andet lige være vanskeligere for virksomheder at indgå konsortiesamarbejder. Den komplekse vurdering af lovligheden af samarbejdet kan også føre til, at virksomheden bliver mere tilbageholdende med at indgå konsortiesamarbejder, idet de vil blive overladt med en vis uvished om samarbejdets lovlighed. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er sekretariat for Konkurrencerådet, har på deres hjemmeside oplyst, at de på baggrund af dommen vil revidere deres vejledning om konsortiedannelse fra 2018. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål om samarbejde mellem virksomheder med henblik på at byde på en opgave eller samarbejde mellem virksomheder i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne