Nyheder

Hvornår ophører entreprenørgaranti på grund af forældelse?

En entreprenør skal stille sikkerhed for at opfylde sine forpligtelser over for bygherren, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, og denne garantifordring mellem entreprenør og bygherre er underlagt en 3-årig forældelsesfrist. Garantifordringens forældelsesperiode løber fra det tidligste tidspunkt, hvor bygherren har kunnet kræve garantiforpligtelsen opfyldt. Det afgørende spørgsmål er derfor, hvornår bygherren er i stand til at angive art og omfang af misligholdelsen og størrelsen af det krævede beløb, så forældelsesfristen begynder at løbe. I voldgiftsregi har man for nylig afgjort en sag, der netop tog stilling til, hvorvidt en entreprenørgaranti var ophørt på grund af forældelse. Læs mere om sagen og gældende retspraksis her.

En entreprenør skal som det klare udgangspunkt stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet jf. AB92 § 6/ AB 18 §9. Hvis en bygherre ønsker udbetaling i henhold til en sådan entreprenørgaranti, skal bygherren fremsætte et samtidigt krav til både entreprenør og garant med nøje angivelse af arten og omfanget af misligholdelsen samt størrelsen af det krævede beløb.

Garantifordringens forældelsesperiode

En fordring mellem en entreprenør og en bygherre i et entrepriseforhold (hovedfordring) er undergivet en 3-årig forældelsesfrist. Selve garantifordringen er ligeledes undergivet en selvstændig 3-årig forældelsesperiode, og garantifordringens forældelsesperiode løber fra det tidligste tidspunkt, hvor bygherren kunne kræve garantiforpligtelsen opfyldt.

Det fremgår af AB 92 § 6, stk. 7/AB 18 § 9, stk. 11, at dette tidspunkt foreligger, når bygherren er i stand til nøje at angive arten og omfanget af den påståede misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb.

Bygherren skal, i forbindelse med anmodning om udbetaling af en stillet sikkerhed, forsyne garantistilleren med en udbetalingsanmodning, som indeholder en opgørelse af eller en redegørelse for kravets sammensætning samt en redegørelse for, hvorfor bygherren finder, at entreprisekontrakten er misligholdt.

Det interessante er derfor, hvornår bygherren i tilstrækkelig grad er i stand til at angive art og omfang af misligholdelsen, herunder størrelsen af det krævede beløb, således at forældelsesfristen begynder at løbe.

En sag om forældet garantiforpligtelse

I den nyligt afgjorte sag havde en garant stillet sikkerhed for en entreprenørs udførelse af en entreprise. Entreprenøren gik konkurs, inden entreprisen var færdig, og man skulle tage stilling til, om bygherrens krav mod garantistilleren var forældet eller ej.

Bygherren krævede udbetaling på en entreprenørgaranti med den begrundelse, at der var mangler ved det konkursramte entreprenørfirmas udførte arbejde. Det fremgår af AB 92 § 6, stk. 7 og AB 18 § 9, stk. 11, at bygherren, hvis han ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skriftligt og samtidigt skal give meddelelse til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.

Garantistilleren argumenterede for, at bygherren allerede tilbage i november 2011 var blevet bekendt med manglerne og dermed havde været i stand til at opgøre sit krav. Da bygherren ikke i den efterfølgende periode havde afbrudt den 3-årige forældelsesperiode over for garantistilleren, var det fremsatte krav forældet.

Bygherren argumenterede for, at han først var i stand til nøje at angive arten og omfanget af misligholdelsen samt størrelsen af det krævede beløb over for garantistilleren, da der i august 2018 blev afsagt kendelse om kravets størrelse i sagen mellem bygherren og entreprenøren. Bygherren argumenterede for, at han indtil dette tidspunkt var i grundlæggende uvidenhed om, hvorvidt der forelå et erstatningskrav som følge af misligholdelse.

Sagens resultatet – hvad kan vi lære?

Resultatet af sagen blev, at bygherrens krav mod garantistilleren var forældet.

Man fandt, at bygherren – i forbindelse med tidligere udarbejdede skønserklæringer i november 2013 og marts 2014 vedrørende merudgifter ved det udførte arbejde – var i stand til nøje at angive arten og omfanget af misligholdelsen. Forældelsesfristen skulle derfor regnes fra dette (tidligere) tidspunkt.

I andre sager har voldgiftsretten fastslået, at det er tilstrækkeligt, hvis bygherrens krav er opgjort skønsmæssigt, og således ikke som de endelige omkostninger.

Det er derfor vigtigt, at man som bygherre altid tænker garantifordringen ind i sine dispositioner over for entreprenøren, da bygherren risikerer en særskilt forældelse af garantifordringen, så bygherren fortaber sin mulighed for at få dækket sit økonomiske tab under entreprenørgarantien.

Har du brug for hjælp?

Hos DAHL Advokatfirma har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os til en drøftelse af dine muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne