Nyheder

EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion skal redde levedygtige virksomheder

Den 20. juni 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion. Hensigten med direktivet er at øge muligheden for at redde levedygtige virksomheder. Konkursrådet skal nu varetage det videre arbejde med at implementere direktivet i dansk ret. Læs mere om hovedelementerne i direktivet her.

Direktivet om forebyggende rekonstruktion, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i juni, skal harmonisere dele af insolvensretten og skabe et mere ensrettet regelsæt på tværs af EU-medlemslandene. Ifølge direktivet kan rammer for forebyggende rekonstruktion også hindre, at misligholdte lån akkumuleres, idet der igangsættes tiltag, før virksomheden bliver insolvent. På den måde bliver mulighederne for at sikre virksomhedens levedygtighed bedre. 

Direktiv skal implementeres i dansk ret

Direktivet er ikke omfattet af Danmarks retsforbehold, og direktivet skal derfor implementeres i dansk ret. Implementeringen skal som udgangspunkt ske senest den 17. juli 2021. 

Flere af elementerne i direktivet kan rummes inden for de regler om rekonstruktion, vi allerede har i dansk ret, men der må også forventes tilpasninger eller måske en nytænkning af systemet med rekonstruktion. I det følgende skitseres nogle af hovedelementerne i direktivet. 

Skyldner behøver ikke være insolvent for at få adgang til forebyggende rekonstruktion

Direktivet fastsætter, at medlemslandene skal sikre, at en skyldner ved "sandsynlighed for insolvens" - og ikke først ved insolvens - har adgang til en ramme for forebyggende rekonstruktion. Hensigten er, at rekonstruktion i højere grad lykkes. 

I dag indledes såvel en rekonstruktion som en konkurs først, når skyldneren er insolvent. I dansk insolvensret er en skyldner insolvent, når skyldneren ikke kan betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder til betaling. En skyldner kan dog også være insolvent, selv om han kan betale forfalden gæld, når han vil være ude af stand til at betale den øvrige gæld, efterhånden som den forfalder. Der ligger heri en form for "førtidig insolvens". 

En forebyggende rekonstruktion kan foregå uden tilsyn

Direktivet vægter også, at en forebyggende rekonstruktion skal kunne gennemføres hurtigt og smidigt. Derfor lægger direktivet bl.a. op til, at Retten ikke nødvendigvis skal inddrages i stort omfang, ligesom der ikke nødvendigvis skal udpeges et tilsyn til at kontrollere skyldners aktiviteter eller til at udarbejde rekonstruktionsplanen. 

En anmeldt rekonstruktion etableres i dag ved at indgive en begæring til Skifteretten, og Skifteretten udpeger en rekonstruktør samt en tillidsmand. Det sikrer bl.a. korrekt behandling af kreditorerne og tilsyn med væsentlige dispositioner, der foretages under rekonstruktionen. 

Ved implementering af direktivet er det i vidt omfang op til medlemslandene at fastsætte de nærmere rammer for inddragelse af Retten og for inddragelse af tilsyn/rekonstruktør i forbindelse med den forebyggende rekonstruktion. 

En individuel kreditorforfølgning kan suspenderes

Ifølge direktivet skal en skyldner kunne opnå suspension af individuel kreditorforfølgning. Det betyder, at individuel kreditorforfølgning skal kunne stoppes for at fremme forhandlingerne om en rekonstruktionsplan. En suspension skal som udgangspunkt være begrænset til 4 måneder og kan maksimalt, og under nærmere fastsatte omstændigheder, forlænges op til 12 måneder. 

Medlemslandene har brede rammer for at fastsætte reglerne om suspension af individuel kreditorforfølgning, herunder om suspension skal være generel eller være begrænset til bestemte kategorier af kreditorer. Medlemslandene kan også udelukke krav fra suspension, hvis en kreditorforfølgning ikke antages at bringe rekonstruktionen af virksomheden i fare, eller hvis en suspension vil være til urimelig skade for kreditor.

Kreditorklasser skal afspejle interessesammenfald

Kreditorerne skal ifølge direktivet opdeles i klasser, der afspejler et tilstrækkeligt interessesammenfald. Direktivet anfører, at sikrede og usikrede kreditorer skal være i hver deres klasse, men derudover har medlemslandene vide rammer for klasseinddelingen.

Ifølge direktivet kan medlemslandene fastsætte, at skyldnere, der kan kategoriseres som små og mellemstore virksomheder (SMV’er), kan vælge ikke at behandle berørte parter i særskilte klasser. 

En rekonstruktionsplan skal ifølge direktivet vedtages med et flertal af de berørte parter. Medlemslandene fastsætter selv flertallet. Flertallet må dog højst udgøre 75 % af kravene eller interesserne i hver klasse eller af antallet af de berørte parter i hver klasse.

Skyldnere skal have adgang til varslingsmekanismer

Direktivet fastsætter, at medlemslandene skal sørge for, at skyldnere har adgang til varslingsmekanismer. Varslingsmekanismerne skal afsløre forhold, der kan give anledning til sandsynlighed for insolvens, og som kan indikere over for skyldneren, at en forebyggende rekonstruktion skal opstartes, eller at andre foranstaltninger skal træffes. 

Det videre arbejde med implementering af direktivet i 2020

Konkursrådet kommer til at varetage det videre arbejde med at implementere direktivet. Justitsministeriet har den 1. oktober 2019 anmodet Konkursrådet om at vurdere, om implementeringen af direktivet i dansk ret kræver lovgivningsmæssige ændringer. Konkursrådet skal fremlægge sine overvejelser og et eventuelt lovudkast senest den 15. november 2020. 

Det kommende år vil vise, om Konkursrådet foreslår ændringer til de nuværende regler, eller om Konkursrådet nytænker rekonstruktionssystemet og kommer med forslag til nye regler herom. Vi følger op på, hvad der sker på området i 2020. 

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til ovenstående eller et andet spørgsmål, der vedrører insolvens, er du altid velkommen til at kontakte vores eksperter. Vi yder professionel rådgivning inden for insolvens, herunder også rekonstruktion og konkurs.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne