Nyheder

Klagenævn for Udbud afgør sag om mulig konkurrenceforvridning

Rammerne for samarbejde mellem virksomheder blev strammet med Højesteret dom i den omstridte ”Vejstribesag” den 27. november 2019. Med Klagenævn for Udbuds afgørelse af 5. december 2019 i sagen mellem Kailow Graphic A/S og Moderniseringsstyrelsen er der – i hvert fald udbudsretligt - sket en nuancering af den aktuelle udvikling i virksomheders mulighed for at gå sammen om at byde på offentlige opgaver.

D. 27. november 2019 afsagde Højesteret dom i den omstridte ”Vejstribesag”, hvor Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S (tidligere LKF Vejmarkering A/S) blev dømt for at have overtrådt konkurrenceretten ved at gå sammen om fælles bud på en opgave om vejstribemarkering.

Se DAHLs tidligere gennemgang og bemærkninger til Højesterets dom her.

Ikke længe efter Højesterets dom traf Klagenævn for Udbud d. 5. december 2019 afgørelse i en sag mellem Kailow Graphic A/S og Moderniseringsstyrelsen. Afgørelsen er interessant, da den behandler problemstillingen om virksomheders indgåelse i et konsortium. I modsætning til Højesterets dom behandler Klagenævnets afgørelse problemstillingen ud fra en udbudsretlig synsvinkel.

Baggrund

Sagen tog sit udspring i, at Kailow Graphic A/S havde budt på Moderniseringsstyrelsens udbud i november 2018 vedrørende en rammeaftale om trykkeri-, kopi- og printydelser. Værdien af kontrakten var anslået til 200 mio. kr. og skulle tildeles de tre tilbudsgivere, som afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris”. Én af de vindende tilbudsgivere var PRINFO Konsortiet, som er en sammenslutning af 13 virksomheder.

Ordregiver havde i udbudsmaterialet indsat en bestemmelse om, at en tilbudsgiver, hvis juridiske enhed deltager i flere bud, skulle godtgøre, at deltagelse i udbuddet ikke medførte en begrænsning af konkurrencen i strid med konkurrenceloven. Såfremt ordregiver skulle finde tilstrækkelige plausible indikationer herfor, anførte udbudsmaterialet, at ordregiver skulle afvise de(t) pågældende tilbud, jf. udelukkelsesgrunden oplistet i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Kailow Graphic A/S fik ikke tildelt kontrakten og indgav herefter en klage med en påstand (ud af flere påstande) om, at Klagenævn for Udbud skulle konstatere, at PRINFO Konsortiet var i strid med konkurrencereglerne, idet der på det overordnede ejerniveau efter Kailow Graphics opfattelse var sammenfald mellem PRINFO Konsortiet og virksomheden Laser-Tryk.dk, som også havde fået tildelt en af de tre kontrakter med Moderniseringsstyrelsen.

Hovedspørgsmålene var herefter: i) Hvorvidt Klagenævn for Udbud havde kompetence til at behandle forhold efter konkurrencereglerne, og ii) hvorvidt PRINFO Konsortiets dannelse og budafgivelse medførte en konkurrenceforvridning.

Klagenævn for Udbuds afgørelse

For så vidt angår spørgsmålet om kompetence finder Klagenævnet, at Klagenævnet normalt ikke vil have kompetence ved stillingtagen om forhold efter konkurrencelovgivningen. Men da sagen omhandler forhold, som ordregiver har inkluderet i udbudsbetingelserne, og ordregiver på baggrund af udbudsbetingelserne er givet en mulighed for at anvende udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4, har Klagenævnet kompetence til at behandle de rejste forhold.

For så vidt angår spørgsmålet om konkurrenceforvridning konkluderer Klagenævnet indledningsvist, at enkelte af de 13 konsortiemedlemmer i PRONFO Konsortitet selv opfylder udbudsbetingelsernes minimumskrav og samtidig råder over et produktionsapparat, der i et vist omfang muliggør levering af de efterspurgte ydelser. Det taler for, at konsortiet ikke er lovligt.

Klagenævnet kommer dog frem til, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte ordregivers vurdering af, at der ikke er tilstrækkelige plausible indikationer for, at konsortiedannelsen har haft til formål eller haft til følge at fordreje konkurrencen, idet: i) Konsortiedannelsen gav mulighed for at optimere det afgivne tilbud, ii) PRINFO Konsortiets tilbud var ét ud af i alt otte tilbudsgivere, og iii) PRINFO Konsortiet afgav tilbuddet med den næstlaveste pris.

Klagenævnet konkluderer derfor, at PRINFO Konsortiet ikke har fordrejet konkurrencen.

DAHLs bemærkninger til afgørelsen

Sagen udspringer af og behandles efter de udbudsretlige regler, også selvom afgørelsen tager stilling til en konkurrenceforvridning. Sagen behandles derfor ikke efter de konkurrenceretlige regler, som det var tilfældet i Højesterets dom.

Selvom Klagenævnets afgørelse i princippet følger samme analysestruktur, som Højesteret anvender i deres dom, så lægger nævnet dog afgørende vægt på, at PRINFO Konsortiet havde mulighed for at afgive et mere optimalt bud, og at PRINFRO Konsortiet afgav det næstlaveste tilbud i udbuddet. Sådanne tilstrækkelige effektivitetsgevinster fandt Højesteret ikke i deres dom.

I Vejstribesagen lagde Højesteret vægt på, at der ikke var tale om en samlet aftale om vejstribning i Danmark, men at opgaven netop var opdelt i tre delaftaler, som hver dækkede et geografisk område af Danmark. Der var således mulighed for at afgive tilbud på én eller flere aftaler. I klagenævnssagen er der imidlertid tale om én samlet aftale om trykkeri-, kopi- og printydelser.

Klagenævnets afgørelse bør derfor læses i lyset i af det konkrete udbudsgrundlag og på baggrund af de udbudsregler, som Klagenævnet behandler sagen efter. Det kan dog ikke udelukkes, at en behandling af problemstillingen alene efter de konkurrenceretlige regler ville føre til et andet resultat, hvis sagen blev taget op af konkurrencemyndighederne som i Vejstribesagen.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål om samarbejde mellem virksomheder med henblik på at byde på en opgave eller samarbejde mellem virksomheder i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne