Nyheder

Hvordan håndteres modstående hensyn i vandplanlægningen?

Når et vandløb reguleres, spiller både miljø-, kultur- og afvandingsmæssige interesser ind. Interesserne er dog ikke altid sammenfaldende, og det kan skabe konflikter mellem kommune, lodsejer og interesseorganisationer. Dette kan f.eks. være tilfældet, når kommunerne gennemfører de vandløbsindsatser, der skal sikre, at vandløbene opnår et bestemt miljømål. Er du i tvivl om, hvordan sådanne sager skal gribes an, så læs med her.

Alle naturlige vandløb, der indgår i de danske vandområdeplaner, skal opnå miljømålet ”god økologisk tilstand”.[1] For at sikre at miljømålene opnås, har den daværende Miljø- og Fødevareminister (omtales herefter ”staten”) fastsat en række konkrete indsatser rettet mod de enkelte vandløb, f.eks. vandløbsrestaureringer, som de enkelte kommuner er forpligtet til at gennemføre.[2] Det står således ikke kommunerne frit for, om de vil gennemføre indsatserne, men til gengæld yder staten tilskud dertil.

Men hvad vil det sige, at kommunen er forpligtet til at gennemføre de vandløbsindsatser, staten har fastsat? Er forpligtelsen ubetinget forstået på den måde, at den enkelte kommune kan se bort fra de afvandingsmæssige og kulturhistoriske interesser, der normalt skal varetages efter vandløbsloven, når et vandløb reguleres?

For at besvare spørgsmålene skal vi se nærmere på praksis fra klagenævnene.

Praksis fra klagenævnene

I marts 2019 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en sag, hvor en række organisationer havde påklaget en kommunes afgørelse om ikke at gennemføre en vandløbsindsats efter bekendtgørelse om indsatsprogrammer (MAD.2019.78). Spørgsmålet var, om vandløbsindsatsen kunne undlades gennemført, hvis denne ville tilsidesætte væsentlige kulturhistoriske interesser i strid med vandløbsloven.

Klagenævnet udtalte, at interesseafvejningen mellem de to modsatrettede hensyn kun var relevant, hvis der ikke fandtes en teknisk løsning, der i tilstrækkelig grad tog hensyn til de kulturhistoriske interesser, hvilket kommunen ikke havde godtgjort. Nævnet fandt herefter, at restaureringen – som måtte anses som en bindende indsats - skulle gennemføres, medmindre kommunen ikke kunne opnå tilsagn om tilskud hertil.

I en lidt ældre afgørelse fra december 2015, som vedrørte en vandløbsindsats fastsat i de tidligere vandplaner,[3] udtalte Natur- og Miljøklagenævnet, at kommunen ved behandling af sagen var forpligtet til at inddrage hensynet til de afvandingsmæssige interesser med afsæt i vandløbsloven (MAD.2015.499). Da kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde redegjort for de afvandingsmæssige konsekvenser, som vandløbsindsatsen ville medføre, ophævede nævnet kommunens afgørelse om restaurering.

Konklusion

Afgørelserne fastslår, at kommunerne – uanset om vandløbsindsatserne må anses for bindende – fortsat er forpligtet til at iagttage tilgrænsende lovområder f.eks. vandløbsloven og reguleringsbekendtgørelsen, herunder hensynene til de kulturhistoriske interesser, der er knyttet til vandløbet, samt behovet for vandafledning.

Derudover kan kommunerne undlade at gennemføre indsatserne, hvis der ikke kan opnås tilsagn om tilskud hertil. Dette kan særligt komme på tale, hvis restaureringen ikke vurderes at have den nødvendige effekt for det pågældende vandløb, eller hvis restaureringen ikke kan gennemføres på en omkostningseffektiv måde.

Tilbage står spørgsmålet om, hvordan de enkelte og ofte modstående hensyn prioriteres og vægtes mod hinanden. Bør landmandens behov for vandafledning vige for hensynet til at opnå miljømålene, eller er det omvendt? Klagenævnet ses ikke at have behandlet spørgsmålet.

Vores bud på den indbyrdes prioritering af hensynene

Generelt kan en lov, herunder f.eks. vandløbsloven og de deri fastsatte hensyn, ikke tilsidesættes ved udmøntningen af en bekendtgørelse. Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer implementerer imidlertid EU’s Vandrammedirektiv, hvorfor udmøntningen af indsatserne må betragtes som en EU-retlig forpligtelse. Nogen vil derfor måske argumentere for, at hensynene i vandløbslovene, herunder behovet for vandafledning, bør vige for gennemførelsen af restaureringsindsatserne.

Denne konklusion kan dog næppe entydigt drages, idet en offentlig myndighed ikke lovligt kan gennemføre en vandløbsindsats, der vil påvirke vandføringsevnen negativt, hvis der findes alternativer, hvorpå vandløbet kan opnå det givne miljømål. Dette følger af det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Det kan være vanskeligt at give et bud på, hvordan det forholder sig, hvis der ikke findes alternativer, hvorpå vandløbet kan opnå det givne miljømål. Svaret må bero på en konkret vurdering af sagens konkrete omstændigheder. Endelig bør det bemærkes, at lodsejeren under alle omstændigheder kan have ret til erstatning efter vandløbsloven, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

De enkelte kommuner bør dog huske på, at der i vandrammedirektivet er hjemmel til at fravige miljømålene, hvis omkostningerne for at opnå de fastlagte miljømål er uforholdsmæssigt store. Kommunerne kan derfor med afsæt i bekendtgørelserne om miljømål under visse betingelser anmode Miljøministeren om at fravige de fastlagte miljømål.

Ovenstående problemstilling gør sig i øvrigt gældende ved spørgsmålet om vandløbsvedligeholdelse.

Har du spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om udstrækningen af de kommunale forpligtelser på området for vandplanlægning, er du velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister inden for miljø- og planret. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du som lodsejer oplever, at en kommunal vandløbsindsats vil have negativ indvirkning på dit behov for vandafledning/dræning. Vores rådgivning omfatter ethvert spørgsmål, der kan opstå i afgørelsessager, herunder også hvilke forvaltningsretlige regler der skal overholdes. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har andre spørgsmål til vandplanlægningen.

[1] Bekendtgørelse nr. 448/2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

[2] Bekendtgørelse nr. 794/2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 449/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

[3] WebGIS for Naturstyrelsens Vandplan 2009-2015, Øresund, rev. 2014

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne