Nyheder

Udlejers genudlejningspligt

Som udlejer har man en genudlejningspligt – men hvor langt skal udlejer gå i sine bestræbelser på genudlejning?

Opsiges et lejemål, før det lovbestemte eller aftalte varsel udløber, er hovedreglen, at lejeren må forvente at hæfte for lejen i den opsigelsesperiode, der er gældende for lejemålet.

En undtagelse til denne hovedregel er udlejers genudlejningspligt, hvor udlejer skal bestræbe sig på at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Dette fremgår direkte af lejelovens § 86, stk. 3, og erhvervslejelovens § 64, stk. 3.

Der er få forskelle på genudlejningspligten ved erhvervs- og beboelseslejemål, så hvor der er forskelle, gøres der særskilt opmærksom på det.

Udlejers ”rimelige bestræbelser” på genudlejning

Genudlejningspligten medfører, at udlejeren skal ”bestræbe sig på” at genudleje lejemålet. Omfanget af genudlejningspligten og de ”rimelige bestræbelser”, udlejer skal gøre sig, kan ikke fastlægges generelt.

Det kan dog fastslås, at lejer ikke kan kræve, at udlejer faktisk lykkedes med at få genudlejet lejemålet, da der blot skal foretages ”rimelige bestræbelser” på genudlejning.

Ydermere kan det lægges til grund, at udlejers genudlejningspligt ikke medfører, at den fraflyttende lejer kan kræve, at udlejer søger en ny lejeaftale indgået for enhver pris. Medmindre afståelse er vedtaget i lejeaftalen, kan den fraflyttede lejer ej heller kræve, at lejemålet lejes ud til en af lejeren anvist person, selvom den anviste person kan overtage lejemålet med kort varsel.

Annoncering af et ledigt lejemål er en traditionel måde at skaffe nye lejere. Udlejer er dog ikke pålagt en generel annonceringspligt. Dette er især på baggrund af de tilfælde, hvor genudlejning kan ske på anden vis. Udlejer har således ikke pligt til at annoncere lejemålet, hvis udlejeren i stedet retter henvendelse til potentielle lejere på en eventuel venteliste, via personligt netværk, opslag andetsteds mv. Har udlejeren kontakt med en potentiel ny lejer allerede ved lejerens fraflytning, taler dette selvsagt imod en annonceringspligt.

Økonomisk opgør

Den fraflyttede lejers pligt til at betale leje bortfalder ved genudlejning, og pligten til at betale leje kan ikke genopstå senere.

Opfylder udlejer genudlejningspligten og derfor oppebærer en højere leje end ved det oprindelige lejemål, der uberettiget er opsagt af lejer, kan modtagelsen af en højere leje ikke komme den fraflyttede lejer til gode, og differencen går direkte til udlejer. Udlejers eventuelle erstatningskrav ved lejers uberettigede opsigelse skal derfor heller ikke reduceres med den ”merleje”, som udlejer modtager som følge af, at lejemålet udlejes til en højere leje. 

Foretages genudlejning til en lavere leje end i den oprindelige lejeaftale, skal den fraflyttede lejer betale differencen mellem det oprindelige lejebeløb og lejebeløbet oppebåret ved genudlejning i resten af opsigelsesperioden eller den aftalte uopsigelighedsperiode. En sådan pligt forudsætter, at lejeaftalen blev opsagt af lejeren.

En manglende opfyldelse af genudlejningspligten vil medføre, at udlejerens krav på betaling af leje for opsigelsesperioden reduceres forholdsmæssigt, jf. lejelovens § 86, stk. 3, 2. pkt. og ordlyden heraf: ”Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå hans krav over for lejeren”.

Ny dom på området

Retspraksis om genudlejningspligt er sparsom, men en ny afgørelse fra Landsretten bidrager til at klarlægge udlejers ”rimelige bestræbelser” på genudlejning.

Sagen omhandlede et erhvervslejemål (butikslejemål) i et større indkøbscenter. Der var i sagen enighed om, at lejemålet var specielt, hvorfor en længere liggetid måtte forventes. Den indgåede lejekontrakt blev annulleret af lejer den 15. september 2009, og umiddelbart herefter blev en mægler sat på sagen, hvorefter bestræbelser på genudlejning blev iværksat.

Lejemålet blev herefter forsøgt genudlejet samtidig med 6-7 andre lejemål i centret. Umiddelbart efter opsigelsen blev der ikke skiltet eller annonceret for lejemålet, eftersom dette ikke kunne anses som værende branchemæssig kutyme inden for detailhandlen. Udlejer begrundede også den manglende skiltning og annoncering med, at det ville være dårlig reklame for centret. I stedet forsøgte udlejer at genudleje gennem udlejers og mæglers netværk.

I løbet af foråret 2010 kontaktede udlejer flere, der kunne være potentielle lejere. Ingen var dog ikke interesserede i lejemålet, selvom lejerne blev tilbudt gunstige vilkår, med en leje der lå under det af skønsmanden angivne lejeniveau. Udlejer var dog undervejs i forløbet i løbende forhandlinger med potentielle lejere. I løbet af foråret 2010 satte udlejer et skilt op på lejemålet, da markedet havde ændret sig som følge af finanskrisen.

En skønsmand bekræftede tillige under sagen, at centre generelt i perioden 2009 til 2012 havde været inde i en udlejningsmæssig svær periode, hvorfor centrets lave besøgstal måtte anses som værende skyld i, at potentielle lejere udeblev.

Landsretten nåede herefter frem til, at udlejer havde ”udfoldet relevante og tilstrækkelige bestræbelser for at foretage genudlejning”og dermed havde opfyldt kravet i erhvervslejelovens § 64, stk. 3 om at foretage ”rimelige bestræbelser” på genudlejning. Lejekontrakten skulle derfor fastholdes til opsigelsesperiodens ophør, og lejer skulle betale leje og driftsomkostninger for tiden hertil.

Konklusion

Udlejer skal bestræbe sig efter at genudleje lejemål, der er opsagt og fraflyttet før opsigelsesperiodens eller uopsigelighedsperiodens ophør, men der foreligger ikke et entydigt svar på, hvor langt udlejer skal gå i sine bestræbelser på genudlejning. Afgørende er, at udlejer har udfoldet konkret og relevante forsøg på genudlejning.

Som ovenfor anført kan der ikke opstilles nogen specifikke krav til, hvordan udlejer skal handle i sine bestræbelser på genudlejning. Andre bestræbelser på genudlejning, der har samme virkninger som annoncering, godtages så længe virkningen af annonceringen kan opnås på denne alternative måde. Et alternativ til annoncering er for eksempel, at udlejeren udnytter sit netværk og tager kontakt til potentielle lejere mv.

Ligeledes skal der ved bedømmelsen tages hensyn til det konkrete lejemål – eksempelvis at lejemålet er beliggende i et butikscenter, ligesom de kutyme- og branchemæssige genudlejningsmetoder inden for den pågældende branche skal vurderes.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne