Nyheder

Hvidvaskloven: Hvornår har du indberetningspligt – og hvad betyder det?

I visse typer sager er en række erhvervsdrivende omfattet af hvidvaskloven. Det gælder bl.a. ejendomsmæglere, banker og udstedere af finansielle leasingydelser, som bør være opmærksomme på de pligter, hvidvaskloven medfører. Læs mere om forpligtelserne i hvidvaskloven her.

Virksomheden skal kende sine kunder

Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal for det første have kendskab til sine kunder og kunne legitimere dem. Det betyder helt konkret, at virksomheden skal indhente legitimation på sine kunder ved kundeforholdets start – og løbende sikre, at denne legitimation er korrekt og opdateret. Af samme årsag skal virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, udarbejde politikker og kontroller, som sikrer, at virksomheden og de enkelte medarbejdere opnår det nødvendige kundekendskab og legitimerer de korrekte fysiske personer, de reelle ejere. 

Kundekendskab og legitimation af kunderne er imidlertid langt fra nok til, at virksomheden overholder forpligtelserne i hvidvaskloven. Kundekendskabet og legitimationen er således ikke målet i sig selv. 

Undersøgelses- og indberetningsforpligtelse

Alle virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, er også pålagt en undersøgelses- og indberetningsforpligtelse. Det betyder bl.a., at virksomheden skal sikre, den ikke misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal derfor – ud fra en risikovurdering - løbende overvåge kundeforhold i tilfælde, hvor der vurderes at være risiko for, at kunden misbruger virksomheden, ligesom virksomheden er forpligtet til at undersøge mistænkelige forhold ved kundeforholdet yderligere. 

Det følger således direkte af hvidvaskloven, at virksomheder omfattet af denne, er forpligtede til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse eller usædvanligt store transaktioner, alle usædvanlige transaktionsmønstre samt øvrige aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål. Hvis en transaktion blot opfylder en af disse betingelser, skal den undersøges nærmere. 

Disse undersøgelser skal ske med henblik på at fastslå, om det, der vurderes som værende usædvanligt, bliver til en egentlig mistanke om hvidvask af udbytte eller terrorfinansiering eller blot en formodning herom, eller om en mulig mistanke kan afkræftes. Der skal derfor alene foretages en undersøgelse i de tilfælde, hvor der er egentlig mistanke, eller der er rimelig grund til at formode, at en transaktion eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor en transaktion ikke svarer til kundens normale adfærdsmønster, eller hvor rådgiveren ikke har viden om, hvor kundens midler stammer fra. Når det er relevant, skal virksomheden udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige. 

Sådan gennemføres undersøgelsen

Udgangspunktet for at undersøge en mistanke vil være at sammenholde de oplysninger, virksomheden har om kunden (oplysninger om formålet med forretningsforbindelsen og omfanget heraf), og det, der ser mistænkeligt ud. Virksomheden kan også kontakte kunden for at indhente oplysning om formålet med transaktionen eller aktiviteten. 

Kundens forklaring vil i mange tilfælde ikke være nok i sig selv til at kunne afkræfte en mistanke. Det kan derfor være relevant at bede kunden om dokumentation for forklaringen. I tilfælde af et bilsalg kan kunden sende en salgsaftale, og i forbindelse med arv kan kunden fremsende en skifteretsattest. Der skal dog alene foretages undersøgelse i de tilfælde, hvor der er en mistanke om hvidvask af udbytte eller terrorfinansiering. Virksomheden skal derfor ikke i alle tilfælde af kunders bilsalg, arv m.v. indhente dokumentation fra kunden. 

Underretning til SØIK

Hvis undersøgelserne medfører, at en mistanke ikke kan afkræftes helt, er virksomheden forpligtet til omgående at foretage en underretning til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). 

Der skal være tale om en egentlig afkræftelse af en mistanke, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt kun at svække denne, hvis indberetningen skal kunne undlades. Underretningspligten kan ikke opfyldes ved fremsendelse til politiet. 

Virksomheder skal tilrettelægge en effektiv procedure

Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal tilrettelægge behandling af mistænkelige transaktioner og aktiviteter på en sådan måde, at processen fra overvågning af kundetransaktioner,

konstatering af noget mistænkeligt, undersøgelse og afklaring af, om mistanken kan anses for afkræftet, fremskyndes mest muligt. Det gælder især transaktioner, der umiddelbart fremstår mistænkelige. 

Indberetningspligten gælder også ved mistanke, der er opstået i forbindelse med en kundes forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om at gennemføre en transaktion eller aktivitet – uanset om denne ikke gennemføres. Der skal således også gives underretning om kundeforhold, som afvises, hvis der skønnes at være tale om forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering. 

Tavshedspligt vs. indberetningspligt

For rådgivere, f.eks. revisorer, advokater eller andre, som er omfattet af en tavshedspligt over for deres kunder, følger det af hvidvaskloven, at videregivelse af oplysninger i forbindelse med indberetningspligten ikke kan anses som et brud på en sådan tavshedspligt. 

For advokater gælder dog en undtagelse fra underretningspligten mht. de oplysninger, som advokaten modtager fra en klient i forbindelse med, at advokaten ”fastslår klientens retsstilling”. Det samme gælder oplysninger modtagesi forbindelse med at advokaten forsvare eller repræsentere klienten under eller i forbindelse med en retssag, sag ved Landsskatteretten eller sag ved voldgiftsret. Denne undtagelse gælder, hvad enten oplysninger modtages før, under eller efter gennemførelse af sagen. Når oplysningerne er undtaget fra underretningspligten, er de omfattet af advokatens tavshedspligt. 

Hvis en virksomhed foretager en underretning til SØIK om en kundes mistænkelige forhold, har virksomheden som udgangspunkt dog tavshedspligt om denne indberetning over for kunden. Oplysning om foretagne undersøgelser, notering og indberetninger må derfor ikke videregives til kunden. 

Gå-hjem-møder om hvidvaskloven

DAHL har solid erfaring med at udarbejde procedurer, kontroller og politikker for håndtering af hvidvaskreglerne, ligesom vi gerne bistår med identifikation og håndtering af de risikomomenter, som er relevante for jeres virksomhed. 

DAHL afholder desuden en række gratis gå-hjem-møder om at håndtere forpligtelserne i hvidvaskloven, som du tilmelde dig på vores kursusside.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne