Nyheder

COVID-19: Kan coronavirus-udbruddet anses som en force majeure-begivenhed?

Det aktuelle udbrud af coronavirus har haft kæmpestor betydning for virksomheder. Flere fabrikker er blevet lukket, transport af gods til og fra Kina er blevet standset, og et afgørende spørgsmål melder sig derfor: Kan coronavirus-udbruddet anses for at være en force majeure-begivenhed? I så fald bør fremtidige kontrakter tage stilling til, om sundhedskriser, epidemier, pandemier mv. skal betragtes som force majeure.

Force majeure i kontraktforhold

I hovedparten af de kontrakter, virksomheder indgår, vil der være en klausul om force majeure, som formulerer, at en part er ansvarsfri i de tilfælde, hvor der foreligger en såkaldt force majeure-begivenhed. Hvad der kan betragtes som en force majeure-begivenhed er ofte eksemplificeret i den enkelte kontrakt.

Force majeure er en udefrakommende og upåregnelig begivenhed, som medfører, at en part ikke skal opfylde sine kontraktretlige forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse af forpligtelserne skyldes force majeure-begivenheden. Det vil sige, at en part skal kunne dokumentere, at force majeure-begivenheden har haft betydning for kontraktforholdet.

Med ansvarsfrihed menes, at den part, som ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten, ikke ifalder et erstatningsansvar, ligesom det ofte medfører, at den part, der ikke er omfattet af force majeure-begivenheden, ikke kan ophæve kontrakten straks som følge af force majeure-begivenheden.

I en force majeure-klausul bliver det defineret, hvad der kan anses for at være force majeure-begivenheder. Disse begivenheder vil ofte blive angivet som krig, naturkatastrofer, cyberangreb mv. Efter udbruddet af coronavirus er det nærliggende at rejse spørgsmålet om, hvorvidt udbruddet af coronavirus kan anses for at være en force majeure-begivenhed.

WHO erklærede den 30. januar 2020, at coronavirus nu blev anset for at være en folkesundhedsmæssig krise af international betydning.

Såfremt coronavirus skal anses som force majeure, skal det være angivet i kontrakten, at force majeure også kan være sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud.

Hvis det i kontrakten ikke er angivet, at force majeure er sundhedskriser, epidemier eller lignende, er det tvivlsomt, om coranavirus vil kunne anføres som en force majeure-begivenhed, der giver en af parterne ret til (ansvarsfrit) at udsætte levering mv.

Fremtidige kontrakter bør tage stilling til, om sundhedskriser, epidemier, pandemier mv. skal betragtes som force majeure-begivenheder. På sigt vil coronavirus med stor sandsynlighed ikke udgøre en force majeure-begivenhed, da kravet om, at begivenheden skal være upåregnelig, formentlig ikke vil være opfyldt som følge af det igangværende udbrud af coronavirus.

Force majeure i henhold til lovgivning

Selvom force majeure som oftest er genstand for regulering i kontrakter, findes der lovregler, der behandler force majeure. Disse lovregler vil være relevante, hvis force majeure ikke er behandlet i kontrakten mellem parterne. Det er derfor også afgørende, hvilket lands regler der finder anvendelse. I Danmark er force majeure f.eks. reguleret i købelovens § 24, som fastslår, at force majeure skal anses som en upåregnelig hindring af helt ekstraordinær karakter. I henhold til købelovens § 24 kan man alene påberåbe sig ansvarsfrihed, hvis muligheden for at opfylde kontrakten må anses for at være udelukket, og den indtrådte umulighed skyldes force majeure. For kontrakter om løsørekøb, der er omfattet af den internationale købelov (CISG), er force majeure ligeledes behandlet i art. 79.

Har coronavirus indvirkning på opfyldelsen af jeres kontraktretlige forpligtelser?

Hvis udbruddet af coronavirus har gjort, at I som kontraktpart ikke kan opfylde jeres forpligtelser i henhold til en indgået kontrakt, bør I undersøge, hvorvidt kontrakten har en force majeure-klausul.

Hvis der i kontrakten er en force majeure-klausul, bør det undersøges, om coronavirus som sundhedskrise og epidemi er en force majeure-begivenhed. Hvis coronavirus i henhold til kontrakten anses for at være force majeure, vil I kunne påberåbe jer ansvarsfrihed.

Hvis kontrakten ikke har en force majeure-klausul, bør det undersøges, hvilket lands regler kontrakten er underlagt. Lovvalget vil her være afgørende for, hvordan I skal forholde jer, da ikke alle lande har regler i lovgivningen om force majeure.

Lyt til P1-programmet "Orientering" for seneste nyt om coronavirus 

Vil du vide mere om den seneste udvikling i coronavirus-udbruddet, kan du lytte til P1-programmet "Orientering", der mandag den 24. februar spurgte til, om en global epidemi er uundgåelig. Du kan finde programmet her.

Kontakt DAHL

Har du/I spørgsmål til force majeure og kontraktretlige forpligtelser, er du/I altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne