Nyheder

”Forældelse”: Ordet der nævnes så ofte - men ikke ofte nok

Vigtigheden i at iagttage forældelsesreglerne kan ikke nævnes ofte nok. Særligt i byggesager, som kan strække sig over længere tid, er det vigtigt at overholde forældelsesreglerne for at sikre sit krav. I byggesager kan man støde på en række forældelsesmæssige snubletråde. Her kan du læse mere om nogle af snubletrådene – og artiklen skal ses som en venlig opfordring til byggeriets parter om at huske forældelsesreglerne.

Byggeriets parters eventuelle krav over for hinanden er undergivet reglerne om forældelse i forældelsesloven af 2007. Derfor kan den almindelige 3-årige forældelsesfrist suspenderes, så fristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til kravets eksistens, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2. Derudover er der i entrepriseforhold en absolut 10-årig forældelsesfrist, som begynder at løbe fra tidspunktet for afleveringen af byggeriet.

Beregningen af fristerne kan i sig selv være vanskelig, da det ikke altid er helt klart, hvornår forældelsesfristen faktisk begynder at løbe. Alene forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, særligt for bygherrens mangelskrav, kan der skrives flere sider om.

Men én ting er sikker: Den righoldige retspraksis for forældelsesmæssige problemstillinger i entreprisesager illustrerer, at emnet fortsat er relevant.

Den tidsmæssige udstrækning af entreprenørens mangelsansvar

Særligt i entrepriseforhold, hvor AB 92/AB 18 er vedtaget mellem parterne, bør man som bygherre være varsom, hvis man vil sikre sit mangelskrav. Den tidsmæssige udstrækning af entreprenørens mangelsansvar er nemlig delvist reguleret gennem reklamationsreglerne i AB 92 §§ 32, stk. 2, og 36, stk. 1 (AB 18 §§ 49, stk. 2 og 55, stk. 1). Sideløbende gælder forældelsesloven, og derfor skal bygherren overholde begge regelsæt for at bevare sit krav mod entreprenøren.

Hverken i AB 92 eller AB 18 er det angivet, at forældelsesloven også er gældende for kontraktsforhold, når AB-vilkårene er vedtaget. For så vidt angår AB 92, er der tilmed en uhensigtsmæssig formulering i § 36, stk. 1, 3. pkt. Det fremgår heraf, at den tidligere forældelseslov ikke finder anvendelse på mangelskrav.

Den uhensigtsmæssige formulering, der optræder i AB 92 § 36, stk. 1, 3. pkt. blev ikke videreført i AB 18. Man kan derfor håbe, at uklarheden om, hvorvidt forældelseslovens regler finder anvendelse sideløbende med AB-vilkårene, er blevet mindre. Men en præcisering af, at forældelseslovens regler ligeledes finder anvendelse, havde nok været mere formålstjenligt.

Som bygherre skal man derfor huske, at den 3-årige almindelige forældelsesfrist løber sideløbende med reklamationsfristerne i AB 92/AB 18, idet et eventuelt mangelskrav kan være forældet – også selvom bygherren reklamerer inden for den 5-årige absolutte reklamationsfrist (AB 92 § 36, stk. 1/AB 18 § 55, stk. 1).  

Kan bygherren stole blindt på entreprenørens velvillighed?

Det ses hyppigt i byggesager, at bygherren undlader at foretage sådanne retslige skridt, så forældelsesfristen afbrydes. Årsagen til dette kan være, at entreprenøren udviser velvillighed gennem dialog og/eller udbedringsforsøg. Derfor finder bygherren det måske ikke nødvendigt at foretage retslige skridt, f.eks. at indlevere en stævning ved domstolene eller et klageskrift ved voldgiftsretten. Spørgsmålet er herefter, om bygherren kan stole blindt på entreprenørens velvillighed.

Det korte svar er nej.

Eksempelvis viser både retspraksis fra voldgiftsretten og de almindelige domstole, at entreprenørens udbedringsforsøg ikke kan sidestilles med en fristafbrydende skylderkendelse iht. forældelseslovens § 15.

Til illustration kan nævnes T:BB 2016.856 VBA. Sagen vedrørte en totalentreprise om opførelse af tre halbygninger. Halbygningerne blev afleveret i henholdsvis marts 2007 og november 2007. Bygherren indgav klageskrift den 15. september 2010 mod totalentreprenøren for flere mangelskrav. En række krav udgik af sagen i 2011 grundet forhandlinger mellem parterne. Forhandlingerne resulterede i en forligsaftale, som blev indgået den 24. maj 2012, men de pågældende krav, som var omfattet af forligsaftalen, blev dog rejst igen af bygherren den 11. december 2014, da totalentreprenøren ikke opfyldte det aftalte i forligsaftalen. Voldgiftsretten fandt, at forældelse var indtrådt for de pågældende krav. Hverken forligsaftalen eller det efterfølgende forløb med forsøg på udbedring kunne anses for en erkendelse af forpligtelsen efter forældelseslovens § 15.

I T:BB 2017.538 V kom Vestre Landsret frem til samme resultat. I sagen foretog entreprenøren udbedringsarbejde ad flere omgange. Entreprenøren havde fraskrevet sig ansvaret for facadeproblemerne og vandindtrængning fra tagterrassen i et brev. Det blev dog tilkendegivet, at entreprenøren ønskede at foretage udbedring, hvis der var mangler ved byggeriet, som kunne lægge entreprenøren til last. Landsretten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at entreprenøren ”udtrykkeligt eller ved sin handlemåde [havde] erkendt sin forpligtelse vedrørende facadeafskalninger, revnedannelser og fugtindtrængning på en sådan måde, at forældelsesfristen derved [var] blevet afbrudt, jf. forældelsesloven § 15”.

Af nyere praksis kan nævnes T:BB 2018.1299 V og T:BB 2019.223 V. I T:BB 2019.223 V. Her fandt Retten, at rådgiverens e-mail til bygherren, hvori rådgiveren skrev, at han efter aftale ville følge op på problemet om vand, der trængte ud ved sokkel, med henblik på en løsning. Dette udsagn eller rådgiverens øvrige e-mails kunne ikke sidestilles med nogen erkendelse af skylden, jf. forældelseslovens § 15. Retten fandt heller ikke, at der inden forældelsesfristens udløb var indledt forhandlinger, jf. forældelseslovens § 21, stk. 5. Dette på trods af, at rådgiveren også havde deltaget i møder med henblik på at afhjælpe fugtproblemerne.

Det følger nemlig af forældelseslovens § 21, stk. 5, at hvis der indledes forhandlinger om en fordring, der endnu ikke er forældet, indtræder forældelsen tidligst 1 år efter, at forhandlingerne må anses for at være afsluttet. Så længe forhandlingerne foregår, udskydes forældelsens indtræden.

Det vil til tider være vanskeligt at vurdere, om der er tale om forhandlinger iht. forældelseslovens § 21, stk. 5, eller tale om drøftelser af tekniske løsninger. Kendetegnende for entrepriseforhold er, at der er et praktisk behov for at fastholde aftalerelationen. Parterne har en loyalitetsforpligtelse over for hinanden, som netop giver et grundlag for at udvise velvillighed og samarbejde. Til belysning af denne problemstilling kan der henvises til T:BB 2014.870 VBA, T:BB 2015.430 VBA, KFE 2016.055 VBA og T:BB 2017.612 VBA.

Syn og skøn

Iværksættelse af syn og skøn efter AB 92 § 45/AB 18 § 66 vil føre til midlertidig afbrydelse af forældelsesfristen, jf. forældelseslovens § 21, stk. 4. Her skal det bemærkes, at iværksættelse af syn og skøn alene afbryder forældelsesfristen for de krav, som syn og skøn måtte vedrøre. Dette spørgsmål er netop blevet belyst i voldgiftskendelsen T:BB 2019.707 VBA. Voldgiftsretten fandt i denne sag, at entreprenørens krav på ekstraarbejder var forældet. Entreprenøren fik ikke medhold i, at forældelseslovens § 21, stk. 4, om en tillægsfrist på 1 år efter afslutningen af skønsforretningen, som var afholdt uden for voldgiftssagen, fandt anvendelse. Årsagen var, at den afholdte skønsforretning ikke havde betydning for eksistensen eller størrelsen af de krav, som vedrørte ekstraarbejder. Med andre ord vil en skønsforretning omhandlende mangler ikke afbryde forældelsesfristen for entreprenørens krav på ekstraarbejder.

Hvad kan man selv gøre?

Tidens gang er relativ, og det mærker man især i byggesager. Det kan derfor ikke understreges ofte nok, at byggeriets parter bør tænke forældelsesreglerne ind i deres dispositioner, hvis deres krav over for hinanden skal sikres. Er man usikker på, om man har indledt forhandlinger, jf. forældelseslovens § 21, stk. 5, eller i øvrigt nærmer sig den 3-årige forældelsesfrist, kan man altid opfordre modparten til at indgå en aftale om suspension af forældelsesfristen. På den måde kan man undgå at føle sig nødsaget til at foretage forhastede retslige skridt med henblik på at afbryde forældelsesfristen.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring inden for entrepriseret. Har du spørgsmål til artiklens indhold eller til anden juridisk problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at yde professionel rådgivning og bistand.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne