Nyheder

Udkast til lovforslag om ændring af § 5 stk. 2 m.v. skal styrke lejers retsstilling i boliglejemål

Et nyt lovforslag skal være med til at styrke lejers retsstilling i boliglejemål. Hovedpunkterne i udkast til lovforslag omhandler bl.a. skærpelse af energikravet, karensperiode, lejerinformation og ikrafttrædelsesreglerne. Læs mere om udkastet til lovforslaget her.

Et udkast til lovforslag om bl.a. ændring af § 5 stk. 2 i Boligreguleringsloven, samt en række andre ændringer af boligreguleringsloven og lov om boligfællesskaber, er nu kommet til høring. Forslaget har til mål at styrke lejers retsstilling i boliglejemål. Hovedpunkterne i udkastet vedrører skærpelse af energikravet ved gennemgribende moderniseringer, karensperiode, lejefastsættelse i gennemgribende moderniserede lejemål og krav til øget lejerinformation og fremsættes som 3. lovudkast til ændringer af lovgivningen. Artiklen er relevant for dig som udvikler, administrerer eller investerer i ældre boligudlejningsejendomme, andelsboligforeninger og for dig, som arbejder med værdiansættelse og belåning af ejendomme, eller som ellers er berørt af ændringerne. Læs mere om udkastet til lovforslaget her.

Oversigt

Karensperiode

Det første udkast til lovforslag vedrører indførelse af en karensperiode for en ny udlejer. Dette betyder, at når en boligudlejningsejendom har skiftet ejer, kan der først aftales husleje efter boligreguleringslovens § 5 stk. 2 i nye 5,2 lejemål efter 5 år. I ordningen indføres et grønt incitament, så karensperioden ikke skal gælde, når en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. pr. m2.

Andelsboligforeninger stiftet inden loves ikrafttræden er generelt fritaget for karensperioden.

Grønt energikrav

Det andet udkast til lovforslag indfører et grønt energikrav, så der først kan udlejes til det lejedes værdi efter boligreguleringslovens § 5 stk. 2, når ejendommen ved energiforbedringer er bragt op på energiklasse C eller alternativt, når energiforbedringer har løftet ejendommens energiklasse mindst to niveauer.

For andelsforeninger indeholder dette forslag desuden mulighed for fastfrysning af vurderinger af værdien af andelsboligforeningers ejendommen for at skærme andelene imod værdifald som følge af de øgede energikrav.

Begrænsning af huslejestigning

Det tredje udkast til lovforslag indeholder regler, som begrænser, hvor meget huslejen efter § 5 stk. 2 kan stige via en fjernelse af den såkaldte margin for det lejedes værdi, som hidtil har muliggjort, at lejen kan fastsættes til et beløb, der ikke væsentligt overstiger det lejedes værdi. Fremover kan lejen ikke overstige det lejedes værdi. I dette forslag indgår endvidere ændringer, som skal styrke lejernes position og huslejenævnenes funktion navnlig i forbindelse med behandling af sager om § 5 stk. 2 forbedringer.

Nærmere om de enkelte forslag

Karensperioden og likvidation af andelsboligforeninger

5 stk. 2 skal fremover kun finde anvendelse, når der er gået mindst 5 år siden seneste kontrolskifte vedrørende lejemålet eller den ejendom, hvori lejemålet indgår. Forslaget indebærer, at en udlejer først får adgang til at aftale regulering af lejen til det lejedes værdi, efter en gennemgribende modernisering af lejemålet når han har ejet eller rådet over lejemålet i 5 år. Perioden regnes fra det seneste kontrolskifte. Først når perioden er udløbet, kan udlejer genudleje lejemålet efter § 5 stk.2. Der vil ikke gyldigt kunne aftales tidsbegrænsninger af lejekontrakten begrundet i ønsket om en gennemgribende modernisering. Kontrolskifte (altså ”ejerskifte”) er nu indgående reguleret og foreligger i en lang række situationer, hvor formålet er at sikre, at karensperiodekravet ikke direkte eller indirekte omgås.

Kontrolskifte FORELIGGER og er i forslaget beskrevet på denne måde:

 1. En eller flere juridiske personers erhvervelse ved aftale, gave, fuldbyrdelse af pant eller anden sikkerhed eller på anden vis af mindst 50 % af ejendomsretten til lejemålet eller den ejendom hvori lejemålet indgår
 2. En direkte eller indirekte overgang eller overdragelse af den bestemmende indflydelse over den eller de juridiske personer, der ejer lejemålet eller den ejendom, hvor lejemålet indgår
 3. Et skifte af mindst 50 % af de ultimative ejere af den eller de juridiske personer, der ejer lejemålet eller den ejendom, hvori lejemålet indgår
 4. En direkte eller indirekte overgang eller overdragelse af retten til 50 % af det økonomiske afkast fra lejemålet, den ejendom hvori lejemålet indgår eller de juridiske personer, der direkte eller indirekte ejer lejemålet eller den ejendom, hvori lejemålet indgår
 5. En direkte eller indirekte overgang eller overdragelse af retten til mindst 50 % af en værdistigning af lejemålet, den ejendom hvori lejemålet indgår eller de juridiske personer, der direkte eller indirekte ejer lejemålet eller den ejendom, hvori lejemålet indgår.
 6. Indgåelse eller overdragelse af en eller flere aftaler om at en eller flere parter har ret til at få gennemført en overdragelse eller overgang, som ville udgøre et kontrolskifte efter nr. 1-5, hvis den eller de aftaler blev gennemført enten alene eller i forening med en allerede gennemført disposition
 7. Indgåelse eller overdragelse af en betinget aftale om udskudt direkte eller indirekte overdragelse af lejemål eller ejendommen hvori lejemål indgår, hvis en gennemførelse af den betingede aftale vil indebære kontrolskifte efter nr. 1-6
 8. En kombination af transaktioner eller dispositioner omfattet af nr. 1-7 hvorved en tilsvarende virkning samlet set opnås

Kontrolskifte, der sker ved gennemførelse af arveskifte efter arvelovenKontrolskifte foreligger ifølge udkastet IKKE ved:

 1. Kontrolskifte, der sker ved gennemførelsen af en eller flere koncerninterne transaktioner
 2. Kontrolskifte, der sker ved omdannelsen af en andelsboligforenings ejendom til en udlejningsejendom og alle senere videresalg, når andelsboligforeningen er stiftet før lovens ikrafttræden
 3. Kontrolskifte, der sker vedrørende boliger, som er beliggende i en ejendom, hvor ejeren inden for en periode på 2 år har foretaget og afholdt udgifter til energiforbedringer eksklusive vedligeholdelse, jf. § 58 i lov om leje vedrørende den del af ejendommen, der anvendes til beboelse, svarende til mindst 3.000 kr. pr. m2 bruttoetageareal for denne del af ejendommen. Forbedringerne efter 1. pkt. må ikke være omfattet af lov om byfornyelse og udvikling af byer bortset fra kapitel 6 a. Investeringskravet i 1.pkt. skal være opfyldt på tidspunktet for udlejning efter stk. 2. Beløbet i 1.pkt. er opgjort i 2020 niveau og reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året for det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
 4. Kontrolskifte, der sker vedrørende boliger, som er beliggende i en ejendom, hvor ejeren har udført energiforbedringer i et omfang, som indebærer, at ejendommen har opnået en energiramme, der ligger tre niveauer over den som var gældende den 1.juli 2020. Boligreguleringslovens § 4a finder ikke anvendelse.

Karensperioden skal ikke finde anvendelse ved overdragelse af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger. Dette gælder dog kun for andelsboligforeninger, som er stiftet før lovens ikrafttræden.

Andelsboligforeningers beslutning om opløsning og salg af ejendom

Der foreslås i udkastet, at forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kun kan vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er der ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen og opnås et flertal på 4/5 derimod af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og her kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Energikrav og værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme

I udkastet foreslås at § 5 stk. 2 kun skal gælde for lejemål i ejendomme, der på udlejningstidspunktet har opnået en energiramme på A-C i energimærke og for lejemål i ejendomme, hvor ejeren har udført energiforbedringer i et omfang, som indebærer, at ejendommen har opnået en energiramme, der ligger to niveauer over den, som var gældende den 1.juli 2020. Dette betyder bl.a. at ejendommen i det første tilfælde mindst skal opfylde energimærkning C og ikke længere D, og at de hidtil gældende regler om gennemførelse af energirenoveringer for mindst 430 kr. pr. m2 indenfor 2 år ophæves og erstattes af kravet om forbedring med mindst to energiklasser. De fredede ejendomme skal dog fortsat være undtaget de særlige energikrav ved gennemgribende modernisering. Forslaget er bl.a. begrundet med, at de energimæssige krav til ejendommen, hvor den gunstige lejefastsættelse efter boligreguleringslovens § 5 stk.2. ønskes anvendt, ikke længere findes at være tidssvarende. 

I udkastet foreslås endvidere, at andelsboligforeninger kan vælge at fastholde en vurdering, der har været foretaget af ejendommen inden den 1.juli, indtil foreningen efter lovens ikrafttræden vælger at anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdier. Det drejer sig om den offentlige vurdering og valuarvurderinger af ejendommens kontante handelsværdi, som udlejningsejendom dog kun kan benytte, indtil foreningen efter lovens ikrafttræden vælger en anden vurdering. Fastfrysning af en værdi kan også ske ved en note i foreningens årsregnskab eller en revisorerklæring fremlagt på generalforsamling, som dokumenterer, at værdien er fra før lovens ikrafttræden. Forbedringer, som er udført i ejendommen efter den vurdering, der fastholdes, kan lægges til den ” fastfrosne” værdi af ejendommen.

Forbud mod betaling af lejere for at opsige lejemålet

Fremover er det ikke tilladt for udlejere at tilbyde lejere betaling eller lignende med det formål at få lejeren til at bringe lejeforholdet til ophør. Hvis udlejer overtræder reglen, kan lejer kræve lejeforholdet retableret med den virkning, at det retablerede lejeforhold anses for indgået på tidspunktet for indgåelsen af det ophørte lejeforhold.

Det vil fortsat være lovligt for lejeren at opfordre udlejeren til at yde kompensation for at fraflytte samt at modtage en sådan kompensation. Bestemmelsen tager sigte på de situationer, hvor lejeren uden en forudgående tvist om lejemålets beståen, uopfordret tilbydes betaling eller lignende for at bringe lejeforholdet til ophør. Det er ikke et krav, at udlejeren skal have angivet et beløb eller en mængde i sit tilbud, men ytringen om at være villig til at yde en betaling vil være omfattet. Det er alene udlejerens handling, som er i strid med bestemmelsen. Lejerens accept af et ulovligt tilbud fra udlejeren vil derfor være lovligt og forpligtende for udlejeren, såfremt lejer vælger at fastholde udlejer herpå. Udlejer vil dog ikke kunne forpligte lejer til at fraflytte på trods heraf. Beløb eller lignende ydet som følge af tilbud afgivet i strid med bestemmelsen vil ikke kunne kræves tilbagebetalt. Gælder for alle beboelseslejemål.

Sammenligningslejemål

Det skal fremover være sådan, at der ved sammenligning af lejemål, efter det lejedes værdi efter lejelovens regler, skal tillægges vægt, når lejen i sammenligningslejemål har været genstand for særskilt prøvelse ved huslejenævnet. Det medfører efter bemærkningerne, at uprøvede sammenligningslejemål kun kunne tillægges bevisværdi, såfremt der ikke findes det fornødne antal prøvede sammenligningslejemål. Er der fremlagt et passende antal prøvede sammenligningslejemål, vil der skulle ses bort fra de af sammenligningslejemålene, hvor huslejen ikke er prøvet. Ændringerne skal gælde for alle beboelseslejemål og både i lejeforhøjelses- og lejenedsættelsestilfælde.

Orientering af beboerrepræsentation og lejere om afgørelser om lejeforhold i ejendommen

Der indføres pligt til, at udlejer uden ugrundet ophold skal meddele beboerrepræsentationen, når der træffes afgørelser om lejeforhold i den eller de ejendomme, som beboerrepræsentationen vedrører. I ejendomme, hvor der ikke findes en beboerrepræsentation, skal meddelelse i stedet gives til samtlige lejere. Meddelelsen skal gives skriftligt og indeholde oplysning om tvistens emne og afgørelsens resultat. Meddelelsen skal tillige indeholde en kopi af den trufne afgørelse. Indeholder meddelelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig. Oplysningerne kan gives digital via en digital platform. Omfatter alle former for afgørelser og gælder for alle beboelseslejemål.

I § 5 stk. 2 udgår ”væsentligt”

Lejen i et § 5 stk. 2 lejemål kan fremover ikke overstige det lejedes værdi. Den margen, der ligger i ”væsentligt”, som hidtil har været gældende, afskaffes. Den margen, som efter praksis er fra 10-15 %, udgår herefter af lejevurderingen. Reglerne skal gælde for lejeaftaler, som indgås efter lovens ikrafttræden. Ved tvister om det lejedes størrelse, når der sammenlignes med lejemål, som er fastsat efter regler, som tillader, at lejen kan overstige det lejdes værdi med op til 10 % grundet en væsentlighedsvurdering, skal der tages højde for denne forskel. Der lægges endvidere op til, at også ved prøvelsen af lejen i disse lejemål, skal ændringen i lejeloven for så vidt angår sammenligningslejemål, som har været prøvet i huslejenævnet, også finde anvendelse.  

Ved § 5 stk. 2 forbedringer skal Huslejenævnet fremover foretage besigtigelse af lejemålet, før arbejderne iværksættes og konstatere, at lejemålet har en stand som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi. Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra modtagelsen af anmodningen. Besigtigelsen har gyldighed i 3 år.

Indbringelse af sager for Huslejenævnet

Der reguleres på beløb på indbringelse af huslejenævnssager. Det koster fremover 314 kr. at indbringe en huslejenævnssag. Ved indbringelse af sager efter lov om leje § 59 a stk. 4 (forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder) betales et beløb på 524 kr. Ved indbringelse af sager efter § 5 stk. 3 betales et beløb på 4.000 kr. Beløbene reguleres efter nettoprisindeks. Hvis lejer får fuldt medhold i Huslejenævnet, skal udlejer fremover betale et beløb på 6.000 kr. Udlejer vil kunne undgå at betale de 6.000 kr. til lejer, hvis han under huslejenævnsssagen helt eller delvist imødekommer modpartens synspunkter.

Indhentning af oplysninger fra GI ved huslejenævnsgodkendelse af forbedringsarbejder

Ved  behandling af sager, bortset fra sager om forhåndsgodkendelse efter §§ 59 a og 59 b i lov om leje (forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder), hvor spørgsmålet om fordeling af arbejder mellem vedligeholdelse og forbedring indgår, skal huslejenævnet indhente relevante oplysninger fra Grundejernes Investeringsfond, når den omtvistede ejendom er bindingspligtig i henhold til  Boligreguleringslovens § 18 b. Huslejenævnet skal orientere GI om afgørelsen, når sagen behandles for huslejenævnet inden 3 år efter arbejdernes udførelse.

Foreslået ikrafttræden

Udkast til lovforslag vedrørende karens og beslutninger i andelsboligforeninger

Lovforslaget vedrørende karens og beslutninger i andelsboligforeninger skal træde i kraft 1. juli 2020, men bestemmelserne skal ifølge forslaget træde i kraft ved fremsættelse af lovforslaget for Folketinget. Loven kan først håndhæves fra ikrafttræden. Kontrolskifte i perioden mellem fremsættelse af lovforslaget og lovens ikrafttræden vil således udløse en karensperiode, men da loven i denne periode i er trådt i kraft, kan den ikke håndhæves i den mellemliggende periode. Dette medfører, at der for ejendommen, hvor der er udført et kontrolskifte i perioden mellem fremsættelse af lovforslaget og lovens ikrafttræden indtræder en karensperiode, men der vil kunne foretages forbedringer af lejemålet efter den eksisterende § 5 stk. 2. i denne periode. Når loven træder i kraft, vil der herefter ikke kunne udføres forbedringer efter den gældende § 5 stk. 2. grundet karensperioden.

Udkast til lovforslag vedrørende energikrav og værdiansættelse af andelsboligforeninger

Lovforslaget vedrørende energikrav og værdiansættelse af andelsboligforeninger foreslås at træde i kraft 1. juli 2020. Dog skal det gælde, at ændringen vedrørende energikrav til gennemgribende modernisering i § 5 stk. 3. skal gælde for lejemål, hvor den gennemgribende modernisering påbegyndes efter lovens ikrafttræden. For lejemål, der er gennemgribende forbedret efter § 5 stk. 2 og udlejet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.   

Udkast til lovforslag vedrørende styrkelse af lejers retsstilling i øvrigt

Lovforslaget vedrørende styrkelse af lejernes stilling foreslås at træde i kraft den 1. juli 2020.

Loven skal også gælde for lejeforhold indgået før lovens ikrafttræden.

Dette gælder dog ikke fjernelse af kravet om ”væsentligt” i § 5 stk. 2 og gælder heller ikke krav om før -besigtigelse af huslejenævnet for lejemål, som ved lovens ikrafttrædelse er helt eller delvist gennemgribende moderniseret efter § 5 stk. 2, hvor ikrafttræden sker den 1. juli 2020.

Kontakt DAHL hvis du har brug for lejeretlig rådgivning

Har du spørgsmål til det nye lovforslag, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning om lejeretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne