Nyheder

COVID-19: Coronavirus rammer arrangementsarrangører hårdt

Fredag den 6. marts kom regeringen med en opfordring til danske arrangementsarrangører om, at alle arrangementer med et deltagerantal på mere end 1.000 mennesker i resten af marts bør aflyses eller udsættes med henvisning til den tiltagende risiko for smitte af Coronavirus (COVID-19). I denne artikel kommer vi med en vurdering af, hvilken økonomisk betydning udmeldelsen kan forventes at få for danske arrangementsarrangører.

Opfordring frem for påbud

At der alene er tale om en opfordring - og ikke et påbud - fra myndighedernes side, har stor betydning for arrangørernes mulighed for at få dækket et eventuelt økonomisk tab som følge af aflysninger eller udsættelser af arrangementer. Et økonomisk tab kan tænkes at bestå i tilbagebetaling af entréindtægter, betaling af honorar til kunstnere eller betaling for bookede lokaler etc.

Det skyldes, at myndighedernes opfordring til danske arrangementsarrangører efterlader arrangørerne med et valg: Skal arrangementet aflyses? Skal arrangementet rykkes til en anden dato? Skal deltagerantallet ved arrangementet begrænses? Eller skal arrangementet blot afholdes som planlagt?

Arrangørerne er med andre ord ikke tvunget til at aflyse, og på den baggrund vil et økonomisk tab ved aflysning eller udsættelse af et arrangement ske på baggrund af et valg, som arrangørerne selv har truffet.  

Arrangementsarrangørerne står med nitten økonomisk

Erstatningskrav mod staten?
Udmeldingens karakter af at være en opfordring frem for et påbud afskærer arrangementsarrangører fra at gøre erstatningskrav gældende mod staten.

Epidemiloven giver ellers grundlag for erstatningskrav mod staten, hvis nogen påføres et tab ved at iværksætte forebyggende foranstaltninger for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, herunder coronavirus. Det er dog en forudsætning, at de forebyggende foranstaltningerne er påbudt af myndighederne i henhold til epidemiloven, og at tabet kan dokumenteres.

Staten kan derfor ikke holdes til ansvar for et eventuelt økonomisk tab hos arrangørerne, så længe der blot er tale om en anbefaling fra myndighedernes side.

Erhvervsminister Simon Kollerup er efterfølgende kommet med en udmelding om, at regeringen er klar til at kompensere en del af de tab, som arrangører af for eksempel koncerter, fordi de må aflyse på grund af COVID-19 – uden dog at komme nærmere ind på rammerne for kompensationen. (18.03.2020: Læs opdatering om kompensationsordning)

Forsikringsdækning?
Mange professionelle arrangementsarrangører har en ´Act of Government´-klausul som en del af deres forsikring. Klausulen sikrer, at en arrangør vil få dækket et tab i forbindelse med aflysning af arrangementer, hvis de pågældende arrangementer er påbudt aflyst af myndighederne.

Forsikringsselskaberne vil derimod næppe erstatte et økonomisk tab, som arrangementsarrangører påtager sig ved at følge myndighederne anbefaling. Igen må det forventes at være udslagsgivende, at arrangørerne i realiteten har et valg. Vi anbefaler dog, at forsikringsbetingelserne nøje gennemgås.

Erstatningsansvar ved aflysning eller udsættelse af arrangement

Force Majeure
Vi har i en tidligere artikel vurderet, hvorvidt udbredelsen af coronavirussen kan anses for at være en force majeure-begivenhed, hvorfor emnet kun vil blive berørt sporadisk i denne sammenhæng.

Hvad der en anses som force majeure i et kontraktforhold omfattende tjenesteydelser, kan både være direkte reguleret i kontrakten eller indirekte gennem principperne i købelovens § 24.

I kontraktbestemmelser om ansvarsfritagende force majeure vil der oftest gælde et umulighedskrav: Opfyldelse af aftalen skal være umulig som følge af den påberåbte force majeure-begivenhed. Det samme umulighedskrav gælder efter købelovens § 24. Med andre ord stilles der almindeligvis meget strenge krav til, hvad der kan begrunde ansvarsfrihed for den kontraktpart, der misligholder en kontrakt med henvisning til force majeure.

Dette krav om, at det skal være umuligt at opfylde en kontrakt som følge af force majeure, vil ikke være opfyldt for en arrangementsarrangør, der undlader at opfylde sine ”kontrakter” med kunstnere, tilskuere, samarbejdspartnere, scenefolk m.fl. med henvisning til smittefaren ved COVID-19. Eftersom arrangøren kan vælge at undlade at følge myndighedernes anbefaling om at aflyse eller udsætte arrangementer med et deltagerantal på mere end 1.000 mennesker, vil der i princippet – rent juridisk - være tale om ansvarspådragende misligholdelse fra arrangørens side.

Kan et arrangement udsættes til en senere dato, så kan arrangøren ikke aflyse arrangementet og påberåbe sig ansvarsfrihed med henvisning til force majeure. I dette tilfælde er der netop mulighed for arrangøren for at levere sin ydelse ved senere lejlighed.

The show must go on?

Vælger arrangører at trodse myndighedernes anbefalinger og afholde arrangementer som planlagt i marts måned, så kan dette ikke sanktioneres med bøde af myndighederne.

Folk, der har købt billet til et arrangement, der afholdes som planlagt og i strid med myndighedernes anbefaling, kan som udgangspunktet heller ikke kræve sin billet refunderet. Det afhænger dog af de konkrete handels- og betalingsvilkår.  

Alligevel kan det tænkes at få uoverstigelige konsekvenser at trodse myndighedernes anbefalinger. Først og fremmest vil det medføre en forøget smitterisiko og sundhedsfare i Danmark. Dernæst må det forventes, at det potentielt kan være stærkt skadeligt for arrangørers image, brand og kommercielle interesser i øvrigt.

Vores anbefaling

Hos DAHL Advokatfirma anbefaler vi, at fremtidige kontrakter, herunder jeres forsikringsaftaler, tager stilling til, om sundhedskriser, epidemier, pandemier m.v. skal betragtes som force majeure-begivenheder.

Det er desuden vores anbefaling, at nuværende forsikringsaftaler gennemgås med henblik på afklaring af, hvorvidt eventuelle tab i virksomheden som følge af COVID-19 vil være dækket af virksomhedens forsikringer.

18.03.2020: Vi har efterfølgende udgivet en artikel, der kaster lys over kompensationsordning, som er præsenteret i forlængelse af publiceringen af denne artikel. Læs mere om kompensationsordningen. 

Kontakt DAHL

Har du/I spørgsmål til force majeure og kontraktretlige forpligtelser helt generelt eller i relation til arrangementsafholdelse, er I altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Ønsker du/I nærmere rådgivning om, hvordan I skal forholde jer til myndighedernes anbefalinger i forbindelse med forestående større arrangementer, er du/I ligeledes velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne