Nyheder

Ulovlig fondsstøtte til Radio24syvs retssag

Den 6. februar 2020 traf Civilstyrelsen afgørelse om, at Borgerretsfonden ikke lovligt kunne støtte Radio24syvs retssag mod Radio- og TV-nævnet. Civilstyrelsen har fået en del kritik for afgørelsen, og nogle har endda antydet, at afgørelsen er politisk bestillingsarbejde. Men er denne kritik nu også berettiget?

Borgerretsfondens formålsbestemmelse lyder således:

”Fonden er en almennyttig, selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk og juridisk bistand til personer eller grupper af personer, der i konkrete tilfælde har været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer, og som ønsker at forsvare sig mod sådanne overgreb.

Fonden kan derudover initiere og yde støtte til forskningsprojekter, der har til formål at afdække og/eller analysere tendenser til magtkoncentration og -misbrug i det moderne samfund samt anvise veje til at modvirke sådanne tendenser.

Fonden kan ligeledes give støtte til publikation af sådanne forskningsresultater samt til andre undersøgelser og/eller projekter, der tjener samme formål.

Støtte gives efter ansøgning, som skal indeholde en dokumenteret redegørelse for såvel det angivelige magtmisbrug som støttebehovet bilagt et budget, men fonden kan også ex officio initiere bistand i konkrete sager, som fonden bliver bekendt med.

Fondsbestyrelsen kan beslutte, at ansøgning kun kan indgives efter individuel opfordring” (vores understregning).

I vedtægten for Borgerretsfonden er yderligere indsat en såkaldt ’præambel’, det vil sige en indledning, som sætter rammerne for vedtægten. En sådan indledning udgør ofte et væsentligt fortolkningsbidrag. Af præamblen fremgår:

Der er gennem efterhånden mange år sket en betydelig koncentration af økonomisk og social magt i store offentlige, halvoffentlige og private organisationer, der gennem mange kanaler øver en både direkte og indirekte indflydelse på den enkelte borgers tilværelse og på det politiske liv i almindelighed. Sådanne organisationer optræder ikke helt sjældent på en måde, som af og til kan føre til magtmisbrug overfor enkeltpersoner eller mindre grupper af personer, hvis retssikkerhed mangler tilstrækkelig beskyttelse, fordi de pågældende mangler eller ikke får adgang til de økonomiske ressourcer, der er forudsætningen for at kunne tage til genmæle og forsvare sig mod magtmisbrug, eller i det hele taget har behov for støtte, fordi de mangler de fornødne sociale eller personlige muligheder for et forsvar.

Ved at yde bistand til personer eller grupper af personer, der udsættes for magtmisbrug, samt ved at forsøge at initiere og yde støtte til videnskabelige undersøgelser af de pågældende organisationers virkemåde, skal Fonden bidrage til at beskytte og forbedre almindelige menneskers retssikkerhed samt til at forøge vor viden om og indsigt i organisationernes strukturer for derved at forøge samfundets kontrolmuligheder og dermed vore menneskelige og sociale handlemuligheder i videste forstand” (vores understregninger).

Kritik af Civilstyrelsens afgørelse

Civilstyrelsens afgørelse er blandt andet blevet kritiseret for at anlægge en meget snæver fortolkning af begrebet ”personer”, idet Civilstyrelsen slår fast, at kun ”fysiske” personer - men ikke ”juridiske” personer (selskaber mv.) - kan modtage støtte.

Når Borgerretsfondens formålsbestemmelse sammenholdes med præamblen til vedtægterne, ses det imidlertid, at Civilstyrelsens argumentation er noget mere nuanceret, end visse medier har gengivet den, ligesom der synes at være gode grunde for Civilstyrelsens afgørelse. Det fremgår således relativt tydeligt af vedtægtens indledning, at det har været stifters hensigt at yde støtte til den enkelte borger eller mindre grupper af sådanne borgere, som ikke har ”sociale eller personlige muligheder” for et forsvar. Endvidere lægger indledningen vægt på at beskytte ”almindelige menneskers retssikkerhed”.

Det er derfor nærliggende at konkludere, som Civilstyrelsen gør, at det ikke har været hensigten at støtte en juridisk person i dens forsvar for dens fortsatte erhvervsvirksomhed.

Borgerretsfonden forsøgte yderligere at argumentere for, at retssagen kunne anses for et såkaldt ”projekt”. Denne argumentation synes ikke oplagt i relation til en konkret retssag, og den bliver da også afvist af Civilstyrelsen.

Konklusion

Det må endelig konkluderes, at Civilstyrelsens afgørelse tilsyneladende ikke er udtryk for en generel snæver fortolkning af begrebet ”person”, således at det i alle tilfælde er udelukket at støtte juridiske personer, medmindre der er udtrykkeligt hjemmel hertil i fondens vedtægter. Derimod er Civilstyrelsens afgørelse udtryk for en meget konkret fortolkning af Borgerretsfondens formålsbestemmelse i sammenhæng med vedtægtens præambel.

Den væsentligste lære af afgørelsen er formentlig, at man som stifter og rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af vedtægter for fonde skal være meget opmærksom på ordlyden af vedtægterne, og at også mere løst formulerede bestemmelser og holdningsmæssige/politiske tilkendegivelser kan få væsentlig betydning for fortolkningen af en fonds formål. Er fonden først stiftet, vil netop formålsbestemmelsen kun helt undtagelsesvist kunne ændres.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller et andet fondsretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs fondsspecialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne