Nyheder

Ulovlig fondsstøtte til Radio24syvs retssag

Den 6. februar 2020 traf Civilstyrelsen afgørelse om, at Borgerretsfonden ikke lovligt kunne støtte Radio24syvs retssag mod Radio- og TV-nævnet. Civilstyrelsen har fået en del kritik for afgørelsen, og nogle har endda antydet, at afgørelsen er politisk bestillingsarbejde. Men er denne kritik nu også berettiget?

Borgerretsfondens formålsbestemmelse lyder således:

”Fonden er en almennyttig, selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk og juridisk bistand til personer eller grupper af personer, der i konkrete tilfælde har været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer, og som ønsker at forsvare sig mod sådanne overgreb.

Fonden kan derudover initiere og yde støtte til forskningsprojekter, der har til formål at afdække og/eller analysere tendenser til magtkoncentration og -misbrug i det moderne samfund samt anvise veje til at modvirke sådanne tendenser.

Fonden kan ligeledes give støtte til publikation af sådanne forskningsresultater samt til andre undersøgelser og/eller projekter, der tjener samme formål.

Støtte gives efter ansøgning, som skal indeholde en dokumenteret redegørelse for såvel det angivelige magtmisbrug som støttebehovet bilagt et budget, men fonden kan også ex officio initiere bistand i konkrete sager, som fonden bliver bekendt med.

Fondsbestyrelsen kan beslutte, at ansøgning kun kan indgives efter individuel opfordring” (vores understregning).

I vedtægten for Borgerretsfonden er yderligere indsat en såkaldt ’præambel’, det vil sige en indledning, som sætter rammerne for vedtægten. En sådan indledning udgør ofte et væsentligt fortolkningsbidrag. Af præamblen fremgår:

Der er gennem efterhånden mange år sket en betydelig koncentration af økonomisk og social magt i store offentlige, halvoffentlige og private organisationer, der gennem mange kanaler øver en både direkte og indirekte indflydelse på den enkelte borgers tilværelse og på det politiske liv i almindelighed. Sådanne organisationer optræder ikke helt sjældent på en måde, som af og til kan føre til magtmisbrug overfor enkeltpersoner eller mindre grupper af personer, hvis retssikkerhed mangler tilstrækkelig beskyttelse, fordi de pågældende mangler eller ikke får adgang til de økonomiske ressourcer, der er forudsætningen for at kunne tage til genmæle og forsvare sig mod magtmisbrug, eller i det hele taget har behov for støtte, fordi de mangler de fornødne sociale eller personlige muligheder for et forsvar.

Ved at yde bistand til personer eller grupper af personer, der udsættes for magtmisbrug, samt ved at forsøge at initiere og yde støtte til videnskabelige undersøgelser af de pågældende organisationers virkemåde, skal Fonden bidrage til at beskytte og forbedre almindelige menneskers retssikkerhed samt til at forøge vor viden om og indsigt i organisationernes strukturer for derved at forøge samfundets kontrolmuligheder og dermed vore menneskelige og sociale handlemuligheder i videste forstand” (vores understregninger).

Kritik af Civilstyrelsens afgørelse

Civilstyrelsens afgørelse er blandt andet blevet kritiseret for at anlægge en meget snæver fortolkning af begrebet ”personer”, idet Civilstyrelsen slår fast, at kun ”fysiske” personer - men ikke ”juridiske” personer (selskaber mv.) - kan modtage støtte.

Når Borgerretsfondens formålsbestemmelse sammenholdes med præamblen til vedtægterne, ses det imidlertid, at Civilstyrelsens argumentation er noget mere nuanceret, end visse medier har gengivet den, ligesom der synes at være gode grunde for Civilstyrelsens afgørelse. Det fremgår således relativt tydeligt af vedtægtens indledning, at det har været stifters hensigt at yde støtte til den enkelte borger eller mindre grupper af sådanne borgere, som ikke har ”sociale eller personlige muligheder” for et forsvar. Endvidere lægger indledningen vægt på at beskytte ”almindelige menneskers retssikkerhed”.

Det er derfor nærliggende at konkludere, som Civilstyrelsen gør, at det ikke har været hensigten at støtte en juridisk person i dens forsvar for dens fortsatte erhvervsvirksomhed.

Borgerretsfonden forsøgte yderligere at argumentere for, at retssagen kunne anses for et såkaldt ”projekt”. Denne argumentation synes ikke oplagt i relation til en konkret retssag, og den bliver da også afvist af Civilstyrelsen.

Konklusion

Det må endelig konkluderes, at Civilstyrelsens afgørelse tilsyneladende ikke er udtryk for en generel snæver fortolkning af begrebet ”person”, således at det i alle tilfælde er udelukket at støtte juridiske personer, medmindre der er udtrykkeligt hjemmel hertil i fondens vedtægter. Derimod er Civilstyrelsens afgørelse udtryk for en meget konkret fortolkning af Borgerretsfondens formålsbestemmelse i sammenhæng med vedtægtens præambel.

Den væsentligste lære af afgørelsen er formentlig, at man som stifter og rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af vedtægter for fonde skal være meget opmærksom på ordlyden af vedtægterne, og at også mere løst formulerede bestemmelser og holdningsmæssige/politiske tilkendegivelser kan få væsentlig betydning for fortolkningen af en fonds formål. Er fonden først stiftet, vil netop formålsbestemmelsen kun helt undtagelsesvist kunne ændres.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller et andet fondsretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs fondsspecialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne