Nyheder

2025-planen for lønmodtagere

Den 30. august 2016 offentliggjorde regeringen sin plan, som skal løse fremtidens udfordringer for dansk økonomi frem til 2025. Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016. Overskriften på såvel job-reformen som Vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

Planen indeholder to hovedelementer, nemlig en jobreform og en Vækst 2016.

Overskriften på såvel job-reformen som vækst 2016 er, at der sker en lempelse af beskatningen samlet set med næsten 14 mia. i 2025.

For lønmodtagere er der tale om følgende justeringer:

  • Der indføres et nyt jobfradrag, der er målrettet fuldtidsbeskæftigede med lavere arbejds­indkomster. Fradraget vil udgøre 30 % af arbejdsindkomsten, der ligger mellem 150.000 kr. og ca. 207.000 kr. og vil dermed udgøre et fradrag på 17.000 kr. og en skattelempelse på op til 4.350 kr. Jobfradraget aftrappes herefter jo mere, man tjener. For at målrette jobfradraget aftrappes med det 7 ¼ % af arbejdsindkomsten, der overstiger 300.000 kr., sådan at det er fuldt udfaset ved en arbejdsindkomst på 534.000 kr. Personer med en arbejdsindkomst på over 300.000 kr. bevarer dog det fulde målrettede jobfradrag, hvis de samtidig indbetaler mere end 7,75 % af lønnen til pension.

  • Der indføres en pensionsbonus for beskæftigede med en indkomst på over 300.000 kr., som indbetaler til pension. Bonussen gives for den del af de årlige indbetalinger til en fradragsberettiget pensionsordning, der oversiger 21.700 kr. Det maksimale fradrag kan udgøre 17.000 kr. For personer med en arbejdsindkomst på over 300.000 kr., der indbetaler mindre end 7,75 % af indkomsten til pension, vil pensionsbonussen afhænge af størrelsen af pensionsindbetalingen. For personer med en arbejdsindkomst på over 300.000 kr., der indbetaler mere end 7,75 % af lønnen til pension, svarer pensionsbonussen præcist til aftrapningen af det nye målrettede jobfradrag.

  • PSO-afgiften afskaffes, hvilket forventes et øget rådighedsbeløb for en familie på 3.600 kr. om året.

  • Topskattesatsen er i dag 15 % for indkomst over 543.200 kr. Det foreslås, at den opdeles i to dele, sådan at indkomst mellem 543.200 kr. og 1 mio. kr. (før AM-bidrag) beskattes med 10 % og indkomst på over 1 mio. kr. beskattes med 15 %. Nedtrapningen skal nedfases over 2 år, nemlig 2017 og 2018.

  • Kontant jobpræmie på op til i alt 45.000 kr. i 2017-2019 til nuværende langtidsledige, så de oplever en større indkomstfremgang ved at komme i job.

  • Socialt frikort for hjemløse i 2018 og 2019, så de får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året – der er tale om en forsøgsordning.

  • Nedsættelse skat på aktier og kapitalindkomst. Beskatningen af aktieindkomst nedsættes fra 27 % til 25 %, og der indføres et nyt proportionstrin med en skattesats på 35 % i intervallet 51.500 kr. til 150.000 kr. og derefter stadigvæk 42 %. Positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 42.800 kr. udgår af topskattegrundlaget. Den højeste skattesats på positiv nettokapitalindkomst reduceres fra 42 % til 37 % ved dette.

  • Indførelse af digitale platforme til brug for indberetning af deleøkonomiske tjenester. I første omgang forsøger man at lave en frivillig ordning.

  • Forhøjelse af bundfradrag i forbindelse med udlejning af helårsbolig en del af året og værelsesudlejning med 10.000 kr. samt forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af sommerhus med 5.000 kr. Fradragene betinges af, at der foretages automatisk indberetning til SKAT.

 

En del af de pågældende lempelser skal finansieres ved afskaffelse af grøn check, justering af overførselsindkomsterne, herunder graduering af børne- og ungeydelse og en gradvis nedsættelse af rentefradrag med i alt 5 procentpoints fra 2021-2025.

Der er tale om et forslag, der skal forhandles på plads i løbet af efteråret 2016. Hvad det endelige indhold bliver, bliver spændende at afdække. Afgørende er naturligvis, at mindst 90 mandater i Folketinget kan blive enige herom. 

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information