Nyheder

COVID-19: Ændring af epidemiloven og hjælpepakke til eventarrangører

Har eventarrangører og sportsklubber krav på erstatning eller kompensation for sit tab ved aflysninger af events? Få indblik i hjælpepakken til eventarrangører, herunder sportsklubber og få afklaret, om I er omfattet af kompensationsordningen.

COVID-19 har allerede haft store konsekvenser for arrangører af events og kulturbegivenheder, herunder fodboldklubber, håndboldklubber og andre aktører inden for sportens verden (”Arrangører”). Den 17. marts 2020 blev det forbudt offentligt at forsamles mere end 10 personer, og allerede i ugerne forinden blev en lang række arrangementer aflyst på grund af henstilling om og senere forbud mod samling af mere end 1.000 personer.

De seneste forsamlingsforbud udspringer af en ændring af epidemiloven (til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, L 133 af 12. marts 2020.), som giver sundheds- og ældreministeren, efter forhandling med justitsministeren, ret til at forbyde arrangementer for at inddæmme smitterisikoen.

Tab på grund af forbud

Før ændringen af epidemiloven ville et statsligt fastsat forbud imod offentlige arrangementer udløse en erstatningspligt for staten over for Arrangøren af arrangementet. Dette er nu ændret, således at erstatningspligt for staten først indtræder, når der foreligger ekspropriation. Derfor bør Arrangørerne nu afsøge mulighederne for at få dækket deres tab som følge af forbuddet imod arrangementet på anden vis.

Tab som følge af aflyste arrangementer kan være dækket af Arrangørernes forsikringer. Dette gælder også for sportsklubber. Men er de ikke dækket, er der nu indført mulighed for at søge kompensation igennem statens kompensationsordninger vedtaget som følge af coronakrisen.

Kompensationsordning for eventarrangører

Folketinget har vedtaget en kompensationsordning, som skal dække tab for Arrangører af større arrangementer i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Regeringen vil senere tage stilling til, om ordningen skal forlænges afhængig af udviklingen i coronakrisen. 

Ordningen gælder som udgangspunkt for events, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres (afvikling med færre eller helt uden publikum eller tilskuere). Den omfatter også aflyste events som følge af statsministerens opfordring til at aflyse events med 1.000 eller flere på grund af COVID-19, dvs. inden det egentlige forbud blev nedlagt. Såfremt eventet var målrettet særligt udpegede risikogrupper, såsom ældre eller helbredsmæssigt sårbare, skal kapaciteten have været 500 eller flere deltagere.

Justering af kompensationsordning

Den 18. april 2020 blev kompensationsordningen til arrangører forlænget til og med den 31. august. Samtidig blev den udvidet til at omfatte flere typer arrangementer.

Minimumskravet for antal deltagere til arrangementet sænkes fra 1000 til 350 deltagere. Ordningen vil derudover nu også omfatte arrangementer med en frekvens på højest hver anden dag eller daglige arrangementer, hvis det foregår i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed.

Ugentlige sportsbegivenheder vil således være omfattet af kompensationsordningen.

En række betingelser skal være opfyldt for at opnå kompensation. Ansøgningen om kompensation for arrangementet skal indeholde dokumentation for, at arrangementet

  • havde den påkrævede kapacitet,
  • skulle være afholdt i Danmark og
  • var åbent for tilmeldinger fra offentligheden.

Desuden skal der indsendes dokumentation for tabet.

For ansøgninger om kompensation på over kr. 500.000 skal der i forbindelse med opgørelsen af tabet indsendes et revisorpåtegnet budget og regnskab (der ydes op til kr. 30.000 i kompensation under ordningen for eventuelle udgifter til revisor i denne sammenhæng). Refunderede billetter solgt i forsalg kan også kompenseres ved at indsende en opgørelse over refunderede billetter til det pågældende arrangement, dog således at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste.

Der kan ansøges om kompensation fra den 20. marts 2020.

Forsikringer

Tab, som Arrangøren kan opnå dækning for under sine forsikringer, kompenseres ikke under ordningen. Derfor bør du som arrangør allerede nu gennemgå dine forsikringer for at afklare, om der kan opnås dækning her. Typisk vil der være tale om en driftstabsforsikring og/eller en eventforsikring:

Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikringen dækker de tab, som følger af en nedgang i omsætningen af varer eller tjenesteydelser forårsaget af en konkret skade. Forsikringen vil også dække omkostninger, som har været afholdt forgæves på grund af aflysningen. Det kan være leje af bygninger, udstyr eller afholdte lønomkostninger.

Den konkrete dækning afhænger af forsikringens nærmere betingelser. Særligt kan det fremgå, at vira som COVID-19 anses som en force majeure-begivenhed. Hvis dette er tilfældet, vil forsikringen ikke dække, og der må i stedet søges om kompensation hos Erhvervsstyrelsen efter den vedtagne hjælpepakke.

Eventforsikring

I nogle tilfælde har Arrangøren tegnet en såkaldt eventforsikring, som dækker Arrangørens tab i den foreliggende situation. Forsikringen har netop til formål at dække tab som følge af aflysninger af events, som ikke skyldes Arrangørens forhold. I flere eventforsikringer indgår også force-majeure bestemmelser, der kan bevirke, at Arrangørerne mister deres ret til dækning af tabet.

Ansøgning om kompensation hos Erhvervsstyrelsen

Som Arrangør bør du hurtigst muligt gennemgå eksisterende forsikringer for at afklare, om de dækker de tab, som er påført på grund af aflysningerne af events, herunder sportsbegivenheder.

Er dette ikke tilfældet, kan du søge om kompensation hos Erhvervsstyrelsen efter de hjælpepakker, der er vedtaget.

Et tab kan kun kræves erstattet en gang, men som Arrangør, eksempelvis en sportsklub, bør du overveje, om der som supplement kan søges om kompensation som følge af den indgåede trepartsaftale vedrørende lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. Se DAHLs tidligere artikel.  

Hos DAHL følger vi udviklingen og der vedtages nye pakker som Arrangører, herunder fodbold og sportsklubber med fordel kan søge om hjælp fra. Vi har stor erfaring med at hjælpe Arrangører, herunder sportsklubber, med juridisk og forretningsmæssig bistand. Vi står klar til at hjælpe med spørgsmål til kompensationsordningen og bistår gerne i den konkrete ansøgningsproces.

Artiklen er opdateret den 20. april 2020.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne