Nyheder

COVID-19: Bred aftale om hjælp til de selvstændige og de særligt ramte virksomheder

Regeringen og alle folketingets partier er i dag blevet enige om en stor hjælpepakke. Aftalen omfatter mulighed for midlertidig kompensation til henholdvis de små selvstændige og de særlig ramte virksomheder. Det skønnes, at der vil blive udbetalt ca. 50 mia. under de to ordninger.

Kompensation til de små selvstændige

Der etableres en midlertidig kompensationsordning til de små selvstændige virksomheder, der forventer at få en omsætningsnedgang på over 30 % grundet COVID-19.

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for, at virksomheden kan få støtten. Det er en betingelse for at få støtten:

  • Virksomheden skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode
  • Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 % ejerskab og arbejder i virksomheden
  • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet, og virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020
  • Virksomheden må maksimalt have 25 fuldtidsansatte

Kompensationen vil udgøre 75 % af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. For gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. 

Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr.

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 8. juli 2020, og virksomhedsejere kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder. Kompensationsordningen gik oprindeligt til 9. juni 2020, men er den 18. april blevet forlænget en måned.

Bemærk dog at virksomheder ikke vil kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og love erklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Som virksomhedsejer skal du ligeledes begrunde og dokumentere, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Det skønnes, at der vil blive udbetalt ca. 10. mia. under ordningen.

Midlertidig kompensationsordning for freelancere mv.

Med denne aftale etableres der desuden en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der forventer at få et indtægtstab på minimum 30 % grundet COVID-19 i perioden 9. marts til 8. juli 2020 (perioden er den 18. april 2020 forlænget fra tre til fire måneder).

Som selvstændig kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Du skal på tro- og love erklære dig om det forventede indtægtstab på mindst 30 %. I forbindelse med justering af ordningen den 18. april 2020 forhøjes kompensationsgraden for de selvstændige og freelancere til 90 % af omsætnings- eller B-indkomsttabet. 

Midlertidig kompensationsordning af faste udgifter til virksomheder, der er særligt hårdt ramte

Som det blev annonceret den 18. marts, bliver der etableret en midlertidig kompensationsordning, der målrettes virksomheder med en omsætningsnedgang på over 40 % grundet COVID-19. Det kan f.eks. være restauranter, hoteller, flyselskaber mv. Den 18. april 2020 er kravet til omsætningsnedgang justeret fra 40 % til 35 %.

Virksomhederne kan via ordningen få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
  • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
  • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 %

Kompensation dækker op til fire måneder og udbetales hurtigst muligt. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Ordningen omfatter endvidere virksomheder, der ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, der i perioden vil blive fuldt kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Det har været forudsat, at virksomheder, som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. Den grænse nedsættes, hvorefter virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 12.500 for en tremåneders periode.

Virksomheden skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 8. juli som følge af COVID-19. Samtidig skal det bekræftes med tro og love, at omsætningen er faldet.

Der kan maksimalt opnås kompensation for 110 mio. kr. pr. virksomhed i perioden den 9. marts til 8. juli 2020.

Der vil blive taget hensyn til de virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad der er nødvendigt.

De nærmere vilkår fastlægges ved Folketingets endelige godkendelse.

Virksomheder, der søger om kompensation i den forlængede periode, og modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation, skal erklære, at virksomheden ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb i 2020 og 2021.

Praktisk information

Det er Erhvervsstyrelsen, der håndterer udbetaling af kompensationen. Hjælpepakkerne skal vedtages i Folketinget, inden de sættes iværk. Dato for vedtagelse er endnu ikke offentliggjort.

Vi følger løbende op og opdaterer med information om ordningerne. Artiklen er justeret den 20. april i forbindelse med forlængelse og justering af ordning for virksomheders faste omkostninger samt forlænget og styrket støtte for selvstændige og freelancere. Læs mere.

DAHL Corona-task force

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Det gælder i forhold til at forstå implikationerne af den nye hjælpepakke, men også i situationer, hvor andre muligheder kan eller bør overvejes. Vi følger situationen og nye tiltag tæt, og vi vil naturligvis løbende orientere herom.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne