Nyheder

COVID-19 er ikke (længere) en force majeure begivenhed

COVID-19-situationen forværres, og myndighederne verden over præsenterer løbende tiltag for at kæmpe imod smitten og de økonomiske følger. Sundhedskrisen har stor betydning for aftaleretlige forhold, og hvorvidt der er tale om force majeure eller ej. Læs mere her.

Den 26. februar 2020 udgav vi en artikel med titlen ”COVID-19: Kan coronavirus-udbruddet anses som en force majeure-begivenhed?”. Efterfølgende har situationen udviklet sig med nye tiltag fra myndighederne i Danmark og resten af verden for at begrænse smitten af COVID-19. Det er på nuværende tidspunkt vores vurdering, at der vil være situationer, hvor denne internationale sundhedskrise kan påberåbes som en force majeure-begivenhed.

COVID-19 er derimod ikke en force majeure begivenhed i aftaler, der indgås nu. Sådanne aftaler bør derfor tage udtrykkelig stilling til parternes mulighed for at ophæve aftalen om levering eller udskyde levering på ubestemt tid, indtil det igen er muligt at levere.

Force majeure i aftaleforhold

Som beskrevet i vores artikel af den 26. februar 2020 er force majeure en begivenhed som er

  • (i) upåregnelig,
  • (ii) udenfor parternes kontrol og som samtidig derved
  • (iii) hindrer opfyldelse af aftalen.

Der skal altså være tale om begivenheder af helt usædvanlig art, så som krig, indførselsforbud eller lignende.

Det er den aftalepart, der påberåber sig force majeure-begivenheden, som har bevisbyrden for, at en force majeure-begivenhed foreligger. Det er på nuværende tidspunkt vores vurdering, at COVID-19 sandsynligvis kan anses som en sådan ekstraordinær begivenhed, der ikke på forhånd kunne påregnes, hvorved der vil være situationer, hvor man med henvisning hertil kan påberåbe sig force majeure. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, hvornår umuligheden opstod. I danske forhold vil det derfor formentlig være relevant at se på levering før/efter den 14. marts 2020, hvor store dele af Danmark lukkede ned.

Upåregnelighed og tidspunktet for aftalens indgåelse

En aftalepart kan alene påberåbe sig force majeure, såfremt den pågældende ikke vidste eller burde vide, at force majeure-begivenheden ville opstå, forud for aftalens indgåelse. Der må således ikke være tale om forhold, der sker med jævne mellemrum eller forhold, som allerede er kendte.

Tidspunktet for aftalens indgåelse er derfor afgørende i forhold til, om en aftalepart kan påberåbe sig force majeure. En aftalepart vil formentlig ikke kunne påberåbe sig COVID-19 som en force majeure-begivenhed, hvis aftalen er indgået efter WHO den 30. januar 2020 erklærede, at COVID-19 udgjorde en global sundhedskrise, og i danske forhold ikke, hvis aftalen er indgået efter den 14. marts 2020.

Aftaler, der indgås efter den 14. marts 2020, bør derfor tage stilling til parternes mulighed for at ophæve en aftale helt eller delvist eller udskyde levering på ubestemt tid, alternativt en aftalt ansvarsfri annullationsmulighed, som følge af COVID-19 eller som følge af lovgivning eller påbud fra myndigheder, indtil det igen er muligt at levere, uden at den anden part i aftalen kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Det er ikke kun leverandøren, der skal være opmærksom på force majeure-begivenheder. Også den, der skal aftage en vare, skal være opmærksom på, at der også hos denne part kan opstå forhold, der gør, at den pågældende er nødt til at udskyde modtagelsen af leverancen.

Hindring for opfyldelse af aftalen – umulighed

Det er en betingelse for at kunne påberåbe sig force majeure, at COVID-19 situationen gør det umuligt for aftaleparten at levere den planlagte ydelse eller vare, eller for modtageren at modtage den planlagte ydelse eller vare. I forhold til levering af generiske varer skal der foreligge såkaldt artsumulighed. En aftalepart er dermed forpligtet til at levere generiske varer, så længe det overhovedet er muligt at fremskaffe den aftalte vare (eksempler på generiske varer kan være pasta, græsfrø og lignende varer, forudsat, at de ikke skal have specifikke egenskaber).

Umulighedskriteriet indebærer også, at det ikke i sig selv er nok, at det er blevet dyrere, mere byrdefuldt eller urentabelt at opfylde en aftale. Dermed kan aftaleparten også være forpligtet til at anvende en dyrere underleverandør, dog kun hvis dette ikke kræver uforholdsmæssigt store vanskeligheder eller omkostninger. Afhængigt af varens art, grundpris og mængde vil selv en fire eller femdobling af prisen ikke være ansvarsfritagende.

Ved ikke-generiske varer, herunder eksempelvis anlæg, der tilvirkes efter kundens specifikationer, vil der være større muligheder for at påberåbe sig artsumulighed og dermed ansvarsfrihed ved forsinkelse grundet force majeure. I disse tilfælde vil det ved forsinkelse grundet force majeure formentlig også være sværere for kunden at ophæve på grund af en kortere forsinkelse, med mindre der i aftalen er en specifik regulering heraf. Eksempelvis kan tænkes en situation, hvor et anlæg specifikt har været tiltænkt at skulle leveres og tages i brug i løbet af foråret 2020, men hvor det på grund af COVID-19 først kan leveres og tages i brug i løbet af sommeren 2020.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de generelle COVID-19 tiltag og begrænsninger i samfundet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at force majeure kan påberåbes i alle aftaleforhold, idet begivenheden ikke i alle aftaleforhold fører til umulighed. Der skal således altid foretages en konkret bedømmelse af situationen, herunder om begivenheden er årsag til, at aftalen ikke kan opfyldes, før der kan opnås ansvarsfrihed.

DAHL Corona-task force

Hos DAHL står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed. Har du/I spørgsmål til force majeure og kontraktretlige forpligtelser, er du/I altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger, som de fleste virksomheder bør forholde sig til. Vi har derfor nedsat en særlig task force, du kan kontakte vedrørende de problemer og overvejelser, du og din virksomhed måtte stå overfor i den kommende periode. Det kunne eksempelvis være rådgivning om frivillige og tvungne ordninger, om konsekvenserne af hastelovgivning indenfor skat og afgiftsområdet, om overvejelser og handlemuligheder ift. insolvensbehandling, implikationer i forhold til kapitalstruktur og kapitalforhold, samarbejde med leverandører og øvrige kontraktretlige implikationer og handlemuligheder i kommercielle kontrakter, etc.

Vores task force fungerer som en hotline, der hurtigt vil kunne trække på +200 specialister i DAHL. Kontakt en af vores rådgivere for en nærmere drøftelse af situationen i din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne