Nyheder

Politisk aftale om ændringer i planloven

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 9. juni 2016 indgået en politisk aftale om ændringer i planloven.

Aftalen indebærer en række lempelser i bl.a. planloven. Bl.a. vil der blive bedre udviklingsmuligheder for detailhandlen og lempeligere forhold, når landbrugerne vil foretage udvidelser. 

Udviklingsmuligheder for detailhandlen

Det fremgår af den politiske aftale, at planlovens størrelsesbegrænsninger for udvalgsvarebutikker i by-midter, bydelscentre, lokalcentre, enkeltstående butikker og aflastningsområder, ophæves.

Det betyder, at kommunerne fremover vil have frihed til at planlægge for større udvalgsvarebutikker, under hensyntagen til kundegrundlaget og andre lokale forhold.

Kommunerne vil fremover kunne placere butikker med særligt pladskrævende varer (f.eks. en tømmerhandel eller bilforhandler) i et erhvervsområde, eller hvor det ellers er hensigtsmæssigt. Det lægges endvidere op til en lempelse af listen over særligt pladskrævende varer.

Endelig klargøres mulighederne for etablering af showrooms i forbindelse med e-handel beliggende uden for områder udlagt til detailhandel (med ny vejledning).

Udvidelse og opførelse af landbrugsbebyggelse

Aftalen indeholder desuden nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion.

Således lempes bl.a. reglerne for landzonetilladelse til udvidelse og opførelse af ny landbrugsbebyggelse.

Det fremgår af den politiske aftale, at landbrugene med de nye regler vil få mulighed for, uden landzonetilladelse, at opføre erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger, bortset fra husdyranlæg (f.eks. gylletanke og stalde) på alle landbrugsbedriftens ejendomme. Dvs. ikke kun hvor det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den enkelte ejendom, sådan som reglerne kræver i dag.

Der kræves dog fortsat landzonetilladelse, hvis bygningen ikke opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Herved tages der hensyn til naboer og de landskabelige interesser.

Regeringen forventer at fremsætte lovforsag i oktober 2016 med henblik på, at ændringer skal træde i kraft i januar 2017. DAHL vil følge lovgivningsprocessen og fremkomme med opdateringer i forbindelse hermed.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information