Nyheder

COVID-19: Forpligtelser i selskabs- og regnskabslovgivning lempes

Danske virksomheder står i disse dage i en ekstraordinær situation som følge af COVID-19. Myndighedernes initiativer betyder bl.a., at danskerne skal holde afstand til hinanden og så vidt muligt undgå kontakt med andre mennesker, og det påvirker den daglige drift i virksomheder landet over. Indgrebene besværliggør – hvis ikke umuliggør – samtidig selskabernes evne til at overholde en række pligter iht. selskabs- og regnskabslovgivningen. Folketinget har derfor vedtaget en ny lov d. 7. april 2020, som er endnu en håndsrækning til danske virksomheder.

Opdateret 8. april 2020

Hovedtrækkene i ny hastelov - bred bemyndigelse til erhvervsministeren

Den nye hastelov, Lov nr. 168 A, lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med COVID-19, giver erhvervsministeren adgang til at fravige konkrete pligter for virksomheder iht.:

  1. Selskabs- og årsregnskabsloven.
  2. Selskabs- og regnskabsretlige regler i den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf på Finanstilsynets område.

Erhvervsministerens beføjelse til at fravige konkrete pligter og frister kan ske med tilbagevirkende kraft fra og med 1. marts 2020, dog således at erhvervsministeren alene er bemyndiget til at vedtage regler, der sikrer de omfattede virksomheder en bedre retsstilling end den, de allerede har i dag. Det betyder eksempelvis, at erhvervsministeren har bemyndigelse til at forlænge visse frister iht. selskabs- og årsregnskabsloven. Derimod har erhvervsministeren ikke bemyndigelse til at forkorte frister.

Endvidere er erhvervsministeren begrænset til kun at kunne fravige pligter i selskabs- og regnskabslovgivningen, hvor det må anses som umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for en stor del af de omfattede virksomheder at opfylde pligten.

Erhvervsministerens bemyndigelse udmøntes i en bekendtgørelse, er udstedt tirsdag den 7. april 2020 og trådte i kraft onsdag den 8. april 2020. Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet på Erhvervsstyrelsens område i forbindelse med COVID-19 (BEK nr. 393 af 07/04/2020) indeholder de konkrete regler og pligter i selskabs- og regnskabslovgivningen, der foreløbigt fraviges.

Folketinget forventer, at der i takt med udviklingen af COVID-19 – og de konsekvenser, krisen får for danske virksomheder - kan opstå behov for, at erhvervsministeren udmønter bemyndigelsen løbende. Af samme årsag indeholder den nye Lov nr. 168 A en bred bemyndigelse til erhvervsministeren, så Folketinget ikke skal vedtage ny lovgivning, hver gang erhvervsministeren finder det nødvendigt at lempe forpligtelser i selskabs- og regnskabslovgivning for danske virksomheder.

Vi vil nedenfor præsentere de væsentligste fravigelser af pligter i selskabs- og regnskabslovgivningen, som den omtalte bekendtgørelse indeholder. Vi holder løbende øje med situationen og følger op på, om erhvervsministeren senere vælger at udmønte bemyndigelsen yderligere.

Generel og ubetinget fristforlængelse til indsendelse af årsrapport

Et centralt element i bekendtgørelsen er en generel og ubetinget fristforlængelse for alle selskaber (både børsnoterede og ikke-noterede selskaber), der efter årsregnskabsloven er forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelsen indeholder for nuværende ikke tilsvarende lempelser af de selskabs- og regnskabsretlige forpligtelser for selskaber under Finanstilsynets område.

I første omgang vil der være tale om en fristforlængelse på 3 måneder for selskaberne til at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. Fristforlængelsen vil gælde for samtlige regnskabspligtige selskaber efter årsregnskabsloven. Det betyder, at alle selskaber – også selskaber, der godt ville kunne nå at indsende årsrapporten inden udløbet af den almindelige (oprindelige) indsendelsesfrist – kan vente med at indsende årsrapporten i op til 3 måneder.

I et svar på et spørgsmål til lovforslaget har erhvervsminister Simon Kollerup udtalt, at indsendelsesfristen på 3 måneder for nuværende er tilstrækkelig og i overensstemmelse med det, som erhvervsorganisationer har efterspurgt, men samtidig kan han ikke afvise, at der kan opstå behov for en yderligere fristforlængelse.

I bekendtgørelsen har erhvervsminister Simon Kollerup valgt at omgå problemstillingen ved, at virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regler for aflæggelse af årsrapport uanset fristforlængelse på 3 måneder, kan vente med at indsende årsrapport til senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, der er iværksæt som foranstaltning i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, hvis virksomheden ikke uden at komme i strid med et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger kan afholde generalforsamling eller anden forsamling, hvor årsrapporten skal godkendes med deltagelse af de personer, der ifølge lovgivningen skal være til stede eller har ret til at være til stede.

Virksomheder skal underrette Erhvervsstyrelsen, såfremt den omtalte 8 ugers-frist benyttes.

Adgang til fravigelse af visse vedtægtsbestemmelser for virksomheder

Intentionen bag erhvervsministerens bemyndigelse til at lempe visse pligter for virksomheder i selskabs- og regnskabslovgivningen er primært at begrænse risikoen for smitte af COVID-19. Derfor får virksomheder en lovlig adgang til at fravige vedtægtsbestemmelser, der modvirker intentionerne bag den nye hastelovgivning. Det vil f.eks. være vedtægtsbestemmelser, der fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af virksomhedens ordinære generalforsamling.

Adgang til afholdelse af elektronisk generalforsamling

I bekendtgørelsen giver erhvervsministeren det centrale ledelsesorgan i et selskab, dvs. bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse, alternativt direktøren, beføjelse til at træffe beslutning om at afholde generalforsamlingen elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, uanset at selskabets vedtægter ikke giver adgang til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger. Almindeligvis kræver det grundlag i selskabets vedtægter at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling efter bekendtgørelsen skal i øvrigt afholdes under hensyn til selskabslovens almindelige regler herom i § 77, stk. 3-6.

Betydning for generalforsamlingssæsonen

Som beskrevet ovenfor vil forsamlingsforbuddet i bekendtgørelse nr. 224 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) af 17. marts 2020 gøre det uforholdsmæssigt vanskeligt, hvis ikke umuligt, for virksomheder med en stor ejerkreds at gennemføre fysiske generalforsamlinger.

De nye fravigelser af frister og pligter i selskabs- og regnskabslovgivningen sikrer dermed, at virksomheder lovligt kan enten udskyde generalforsamlinger i indeværende generalforsamlingssæson, indtil inddæmningen af COVID-19 er under kontrol, og situationen i Danmark har normaliseret sig, eller afholde generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Muligheden for at afholde fuldstændig elektroniske generalforsamlinger er imidlertid stærkt begrænset. Der er kun meget få tekniske løsninger på markedet, der kan tilbyde en tilstrækkelig sikkerhed for, at fuldstændig elektroniske generalforsamlinger kan afvikles selskabsretligt forsvarligt, bl.a. hvad angår adgang til generalforsamlingen samt administration af kapitalejernes rettigheder m.m. Det er derfor vores forventning, at langt hovedparten af danske generalforsamlinger forsat vil blive gennemført som fysiske generalforsamlinger, men eventuelt ved øget brug af muligheden for at brevstemme eller stemme ved fuldmagt.

Loven og bekendtgørelsen i øvrigt

Andre tiltag, der er udmøntet i bekendtgørelsen:

  • Forlængelse af frister for at indsende anmeldelse om genoptagelse for virksomheder under tvangsopløsning.
  • Forlængelse af frister for at indsende anmeldelse om hhv. fusion, spaltning, flytning af hjemsted samt grænseoverskridende transaktioner.
  • Forlængelse af fristen for omlægning af regnskabsår.

Loven er tidsbegrænset og ophører dermed automatisk d. 1. januar 2021. Dog kan loven ophøre tidligere, såfremt Folketinget træffer beslutning herom.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til betydningen af den nye hastelovgivning for din virksomhed, herunder spørgsmål til aflysning eller afholdelse af en (elektronisk) generalforsamling, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister.

COVID-19-situationen afføder en række juridiske, strategiske, forretningsmæssige og økonomiske problemstillinger. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, står DAHLs team af specialister klar til at hjælpe. Læs mere om vores Corona-Task Force.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne