Nyheder

Er det nødvendigt at anke taktisk?

Resultatet i en byretsdom giver ofte parterne og deres advokater anledning til at gøre sig nogle taktiske overvejelser om, hvorvidt man skal iværksætte anke til landsretten. For hvad nu, hvis modparten anker dommen på ankefristens sidste dag, så man ikke selv når at anke – og dermed ikke kan nedlægge anden påstand end resultatet i byrettens dom? En kendelse fra Vestre Landsret slår imidlertid fast, at der ikke er grund til at gøre sig sådanne taktiske overvejelser.

Når spørgsmålet om at anke bliver taktisk

I de situationer, hvor man har fået fuldt medhold i byretten, er der selvfølgelig ikke noget problem. Det er der derimod i de situationer, hvor ingen af parterne har fået fuldt medhold i den afsagte dom.

Den ene part har måske besluttet sig for ikke at ville bruge mere tid og kræfter på sagen, men har stået i det dilemma, at hvis modparten nu ankede dommen på ankefristens sidste dag - således at man ikke selv nåede at anke - kunne man måske være afskåret fra at nedlægge en anden påstand end det, der var blevet resultatet i byrettens dom.

Et eksempel

Vi tænker os, at sagsøgeren, A, i byretten har nedlagt påstand om, at sagsøgte, B, skal betale 1 mio. kr., overfor hvilken påstand sagsøgte, B, har nedlagt påstand om frifindelse.

Domsresultatet bliver, at B skal betale 500.000 kr. til A.

A kan som udgangspunkt godt leve med resultatet, men frygter, at hvis B anker dommen på sidstedagen af 4-ugers ankefristen, kan A ikke nå at anke dommen med påstand om, at B skal betale 1 mio. kr., således som A havde påstået i byretten. Det er en situation som denne, der kan give anledning til taktiske overvejelser.

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret, optrykt i U2020.1105, er det imidlertid fastslået, at der ikke er nogen grund til at gøre sig sådanne taktiske overvejelser.

Sagens forløb

Sagen drejede sig om, at sagsøger havde nedlagt påstand om, at sagsøgte skulle betale 316.000 kr., overfor hvilken påstand sagsøgte havde nedlagt påstand om frifindelse.

Byretten afsagde den 3. oktober 2019 en dom, hvorefter sagsøgte blev tilpligtet at betale 84.000 kr.

Den 16. oktober 2019 ankede sagsøgte dommen med påstand om frifindelse.

Den 5. november 2019 gav Landsretten indstævnte frist til den 3. december 2019 til at afgive svarskrift. Denne frist anmodede indstævnte den 28. november 2019 om forlængelse af og fik udsættelse indtil den 10. december 2019 for indlevering af ankesvarskrift. I sit ankesvarskrift nedlagde indstævnte påstand om, at appellanten skulle betale 316.000 kr., hvilket var den samme påstand, som indstævnte havde nedlagt i byretten.

Appellanten nedlagde påstand om, at indstævntes betalingspåstand skulle afvises, idet appellanten gjorde gældende, at hvis ikke indstævnte var tilfreds med resultatet i dommen om, at appellanten skulle betale 84.000 kr., skulle indstævnte selvstændigt have anket byretsdommen indenfor for ankefristen på 4 uger, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1.

Det var således appellantens opfattelse, at indstævnte kun kunne nedlægge påstand om stadfæstelse. Landsretten tog ikke appellantens afvisningspåstand til følge, idet landsretten anførte følgende i præmisserne:

”Den part i en af byretten afgjort civilsag, der som udgangspunkt ikke ønsker at føre proces i 2 instanser, kan afvente modpartens eventuelle anke af byrettens dom. Det fremgår af retsplejelovens § 375, at afgivelse af ankesvarskrift er unødvendigt, såfremt indstævnte alene påstår dommen stadfæstet. Det følger heraf, men også af retsplejelovens § 382, stk. 1. modsætningsvis, at indstævnte i ankesvarskriftet kan nedlægge anden påstand end stadfæstelse, herunder samme påstand, som var nedlagt for byretten.

Iværksættelse af kontraanke med samme påstand som for byretten er derfor ikke påkrævet, hvorfor appellantens påstand om afvisning af indstævntes betalingspåstand ikke tages til følge.”

Konklusion

Hvis man således står i en situation med et resultat for byretten, som man egentlig godt kan acceptere, behøver man ikke at iværksætte anke for at sikre sig, at man kan indtale samme påstand som for byretten, hvis modparten skulle finde på at anke. I en sådan situation kan man altså roligt undlade at anke, idet man ikke har fortabt muligheden, hvis modparten skulle anke, selvom ankesvarskriftet bliver indleveret lang tid efter ankefristens udløb.

Man kan i øvrigt blive bragt i en uheldig situation, hvis man vælger at anke bare for at sikre sig, hvis modparten skulle finde på at anke. Hvis man anker for blot at hæve anken efter ankefristens udløb, forholder det sig således, at såfremt anken er blevet forkyndt for modparten, kan modparten indtale sit krav, selvom den oprindelig anke hæves.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete sag eller et andet spørgsmål til konfliktløsning, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder specialiseret juridisk rådgivning inden for alle områder af konfliktløsning og bistår både danske og udenlandske virksomheder med rets- og voldgiftssager af kommerciel karakter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne