Nyheder

Hvordan bør fodboldklubber, spillere og trænere forholde sig til kontrakter i en corona-tid?

Sporten er suspenderet i næsten samtlige lande verden over. Dette har medført en række juridiske udfordringer for medlemsforbund under FIFA, klubber, spillere og trænere. Seneste udmelding fra Statens Serum Institut om, at større sociale arrangementer ikke skal finde sted det næste år, gør ikke udfordringerne mindre. FIFA har set i lyset af COVID-19 udsendt nye anbefalinger til håndtering af bl.a. transfervinduet og spilleraftaler. Anbefalingerne efterlader dog fortsat mange åbne spørgsmål.

COVID-19 har lukket verdensfodbolden ned på en måde, som ikke er set lignende siden Anden Verdenskrig. Dette har medført en række juridiske udfordringer for medlemsforbund under FIFA, klubber, spillere og trænere.

De forudsætninger, som FIFA’s regelsæt for spillertransfers (”RSTP”) er baseret på, er ikke længere opfyldt eller i hvert fald i fare for ikke at blive opfyldt. For eksempel vil forudsætningen om, at fodboldsæsonen vil være afviklet den 30. juni næppe være opfyldt, hvilket kan have betydning for spillerkontrakter med udløb ved sæsonafslutning, nye spillerkontrakter og ikke mindst tidspunktet for transfervinduet.

FIFA Council’s Bureau nedsatte den 18. marts 2020 en arbejdsgruppe til at undersøge bl.a. behovet for ændringer eller midlertidige dispensationer fra RSTP med henblik på at sikre kontraktuel sikkerhed for klubber og spillere. Resultatet kom den 7. april 2020, hvor FIFA udgav dokumentet ”COVID 19 – football regulatory issues” (”Dokumentet”).

Dokumentet indeholder FIFA’s anbefalinger til, hvorledes medlemsforbund, klubber og spillere skal forholde sig i relation til særligt kontraktforhold. Der er alene tale om anbefalinger, og altså ikke juridisk bindende direktiver fra FIFA’s side. FIFA anerkender i den sammenhæng, at det vil være national ret, som skal regulere problemstillingerne, og at anbefalingerne ikke i sig selv kan håndhæves.

FIFA kommer i Dokumentet med anbefalinger i forhold til tre hovedområder:

 • (i) Aftaler, der har udløb ved den nuværende sæsons afslutning, samt nye allerede underskrevne aftaler startende fra den kommende sæson;
 • (ii) Aftaler, som ikke kan opfyldes i overensstemmelse med parternes oprindelige forventninger, og
 • (iii) Fastlæggelsen af transfervinduer

Ad (i) Aftaler, der har udløb ved den nuværende sæsons afslutning, samt nye allerede underskrevne aftaler startende fra den kommende sæson

Forsinkelse med afvikling af nationale turneringer giver en udfordring i forhold til FIFA’s system for registrering af aftaler mellem klubber og spillere. Typisk starter en sæson 1. juli og slutter den 30. juni. Kontrakterne vil typisk være relateret til sæsonperioden. En forsinkelse med afviklingen af turneringer kan derfor medføre, at spillerkontrakter ophører, før sæsonen reelt er færdigspillet, hvilket oplagt er i strid med intentionen.

FIFA anbefaler derfor, at aftaler med udløb ved den oprindelige slutdato for den nuværende sæson forlænges, så de tilpasses slutdatoen for den forsinkede afslutning på sæsonen. Tilsvarende bør aftaler med begyndelse fra den oprindelige startdato for næste sæson udskydes, så de i stedet begynder fra en eventuel ny startdato for næste sæson.

Ved overlappende sæsoner og/eller transfervinduer, og medmindre alle parter bliver enige om andet, bør spillerens oprindelige klub have førsteret til spilleren ud fra et synspunkt om, at klubberne skal færdigspille sæsonen med det hold, som klubben oprindeligt havde.

I forlængelse af dette foreslår FIFA, at enhver betaling med forfald tidligere end den nye aftales begyndelsesdato skal udskydes indtil den nye startdato for sæsonen eller det førstkommende transfervindue.

Ovenstående kan have betydning for spillerkontrakter, aftaler om lån af spillere samt transferaftaler. Men da der alene er tale om anbefalinger, vil en part (klub, spiller eller træner) ikke ensidigt kunne forlange forlængelser som anbefalet. Dette kan særligt være relevant, hvor en spiller har indgået en ny spillerkontrakt med en ny (og eksempelvis større) klub. Her vil spilleren næppe være motiveret til at blive i sin gamle klub til fordel for den nye og bedre betalende klub. Hvad vil der eksempelvis ske, hvis han/hun bliver skadet i den ”forlængede” periode efter 1. juli 2020? Her er det vigtigt også at tænke de forskellige forsikringsmuligheder ind.

ad (ii) Aftaler, som ikke kan opfyldes i overensstemmelse med parternes forventninger pga. COVID-19

COVID-19 har medført, at aftaler ikke kan opfyldes som forudsat. Spillerne og trænerne kan ikke udføre deres normale arbejde, og klubberne kan ikke stille arbejde til rådighed pga. smitterisiko. I blandt andet Italien og Spanien har dette ført til ulykkelige situationer, hvor klubber ensidigt har informereret spillere og trænere om, at kun en del af deres månedlige løn ville blive udbetalt, eftersom præstering af deres sædvanlige arbejde er umuliggjort.

Med henblik på at sikre blot løn (helt eller delvist) til spillere og trænere for at undgå tvister og retssager og for at sikre kontraktuel stabilitet og forebygge fodboldklubbers konkurs, anbefaler FIFA i Dokumentet klubberne og deres ansatte til at indgå kollektive aftaler på klub- og liganiveau vedrørende ansættelsesforhold i den periode, hvor turneringen er suspenderet som følge af COVID-19. Sådanne aftaler bør ifølge FIFA som minimum adressere:

 • Løn (nedsættelse og/eller udskydelse)
 • Forholdet til statslige hjælpepakker
 • Betingelser for forlængelse af aftalen

I øvrigt anbefaler FIFA, at der altid skal stræbes mod at finde løsninger via kollektive organer, hvis det er muligt.

FIFA anbefaler, at aftaler ikke ændres ensidigt. Ensidigt ændrede aftaler (som f.eks. klubbens beslutning om at nedsætte lønnen) skal kun respekteres, hvis dette kan ske i overensstemmelse med national lovgivning, herunder eventuelle kollektive organer eller anden kollektiv aftalemekanisme. I Dokumentet har FIFA oplyst, at sådanne ensidige beslutninger kun anerkendes af FIFA’s organer (FIFA’s Dispute Resolution Chamber eller Players’ Status Committee), såfremt beslutningerne er truffet i god tro, er rimelige og proportionale.

I forbindelse med vurderingen af, om beslutningen opfylder betingelserne, bør følgende overvejes:

 1. Hvorvidt klubben har forsøgt at nå til enighed med sine ansatte
 2. Klubbens økonomiske situation
 3. Proportionaliteten i ændringen af aftalevilkåret
 4. Nettoindtægten for den ansatte efter ændringen af aftalen
 5. Om beslutningen omfatter samtlige ansatte eller kun enkelte ansatte

Alternativt bør alle aftaler mellem klubber og ansatte suspenderes, mens fodboldaktiviteterne er suspenderet, dog under forudsætning af, at forsikringsdækning fastholdes for spillerne, og at der kan findes alternative indkomstmuligheder for de ansatte i perioden. Sidstnævnte kan naturligvis blive særdeles vanskeligt i den nuværende situation.

ad (iii) Fastlæggelsen af transfervinduer

Tredje punkt omhandler transfervinduer, som FIFA vil lade være fleksible. FIFA vil tillade,  at de nationale fodboldforbund kan ændre perioden for transfervinduet for at tilpasse sig de forsinkede turneringsafviklinger, og så transfervinduet vil være mellem sluttidspunktet for den gamle sæson (f.eks. 20. juli 2020) og starten af den nye sæson (f.eks. 15. september 2020).

I henhold til RSTP skal transfervinduer være fastlagt af de nationale forbund senest 12 måneder, inden de træder i kraft, men dette vil FIFA altså dispenserer fra. Samtidig oplyser FIFA, at det skal forsøges at foretage en overordnet koordinering af transfervinduerne med henblik på at sikre kontinuitet og integritet, samt at turneringerne kan afvikles på en sportslig fair måde. Konkret foreslår FIFA blandt andet, at:

 1. Alle anmodninger om forlængelse af den nuværende sæson skal godkendes
 2. Alle anmodninger om forlængelse eller ændring af igangværende transfervinduers længde skal godkendes, såfremt de lever op til den maksimale grænse for transfervinduers længde (max 12 uger i sommervinduet)
 3. At der gives dispensation fra reglen i RSTP’s artikel 6, paragraf 1 om, at en professionel spiller kun kan registreres i et af de to fastlagte transfervinduer. I stedet kan en professionel spiller, hvis kontrakt er udløbet eller ophævet som følge af COVID-19, registreres af et forbund udenfor transfervinduet, uanset datoen for udløb eller ophævelse.

DAHL mener: Anbefalingerne er kærkomne, men efterlader stadig en del spørgsmål

Det er prisværdigt, at FIFA har udgivet Dokumentet og forholder sig til den vanskelige situation. FIFA forventer den nødvendige medvirken og samarbejde for efterlevelse af anbefalingerne. Dette bør alle gøre.

FIFA er tro ved forudsætningerne for RSTP, nemlig at national ret herunder ansættelsesret skal regulere forholdet mellem de berørte parter.

Anbefalingerne efterlader fortsat mange åbne spørgsmål. Helt konkrete forhold kan få stor betydning for aktørerne, når anbefalingerne skal vurderes og efterleves, herunder spilleren og klubbens eksisterende forhold, om spilleren har en ny klub, han/hun skal skifte til ved sæsonafslutningen, om det i givet fald er i et andet land, og om spilleren kan registres inden for det gældende transfervindue.

Timing i forhold til genåbning af fodbolden bliver afgørende i forhold til at følge FIFA’s anbefalinger. Af hensyn til sikring af kontraktforhold og aktiver, bør klubber, spillere og trænere hurtigst muligt foretage en vurdering af, om det er nødvendigt at indgå tillæg til eksisterende kontrakter for at kunne imødekomme den forsinkede turneringsafvikling. Jo hurtigere dette sker, jo mere tilbøjelige må spillere mv. alt andet lige anses at være for at indgå kortvarige forlængelser. Dette handler ikke kun om løn, men også andre forhold som bonusser, optioner mv. som kan være indeholdt i kontrakterne.

FIFA har varslet, at der kan komme ændringer til anbefalingerne i Dokumentet. Hos DAHL følger vi dette nøje.

Gårsdagens udmelding fra Kåre Mølbak (Statens Serum Institut) om, at vi skal forvente at holde social afstand i mindst et år, og at større sociale arrangementer som fodboldkampe og andre sports- og kulturbegivenheder derfor ikke bør finde sted, medvirker til at skabe stor usikker for fodbolden og sporten i Danmark. Der rykkes ved det økonomiske fundament for sporten og kulturlivet i Danmark. Set i dette lys, er det vores anbefaling, at klubber bør udvise rettidig omhu ved i nye kontrakter med spillere og andre at sørge for, at der tages stilling til, hvad der kan eller skal ske, hvis kampe mv. ikke kan afvikles eller kun kan afvikles uden tilskuere. I den forbindelse bør en ret til annullation overvejes.

Læs "Advokat om kontrakter: Kom til bordet nu" på bold.dk, hvor Frederik Bruhn uddyber ovenstående. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til de nye anbefalinger eller andre sportsretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Frederik Bruhn eller en af vores øvrige specialister på området. Vi har indgående viden og erfaring inden for sportens verden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne