Nyheder

Kan en voldgiftskendelse være ugyldig?

I byggebranchen er praksis, at bestridte krav først momsberigtiges, når kravets eksistens er fastslået. Men hvad nu, hvis udfaldet af en voldgiftssag giver entreprenøren medhold i, at bygherren skal betale for udførte kontrakts- og ekstraarbejder – og bygherren efterfølgende bliver opmærksom på, at de fakturaer, som indgik i voldgiftssagen, ikke var momsberigtigede? En sådan sag har retten i Holstebro for nylig afsagt dom i. Sagen har principiel betydning, fordi den tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere afsagt voldgiftskendelse kan være i strid med landets retsorden.

Byggebranchen og moms

Praksis i byggebranchen er, at bestridte krav først momsberigtiges, når kravets eksistens er fastslået. Baggrunden herfor skal formentlig findes i likviditetsmæssige overvejelser. Hvis bygherren bestrider, at entreprenøren har krav på betaling for udførte ekstraarbejder, har entreprenøren ikke en interesse i at udstede en faktura, da momsen herefter skal erlægges med det samme. Det medfører en likviditetsmæssig belastning for entreprenøren.

Derfor ses det med jævne mellemrum, at entreprenørens krav først momsberigtiges, når kravets eksistens er blevet fastslået, eksempelvis ved en voldgiftskendelse.

Retten i Holstebro har i en nylig afsagt dom fundet, at en voldgiftskendelse var gyldig, selvom fakturaerne, som indgik i voldgiftssagen, ikke var momsberigtigede, hverken ved voldgiftssagens anlæg eller afslutning.

Voldgiftsretten afviste at genoptage voldgiftssagen

I den konkrete sag havde voldgiftsretten givet entreprenøren delvist medhold i sit krav på betaling for udførte kontrakts- og ekstraarbejder. Efterfølgende blev bygherren dog opmærksom på, at de fakturaer, som indgik i voldgiftssagen, ikke var momsberigtigede. Bygherren anmodede herefter voldgiftsretten om at genoptage voldgiftssagen.

Ved kendelse afsagt den 25. juni 2019 (T:BB 2019.747 VBA) afviste voldgiftsretten at genoptage voldgiftssagen med den begrundelse, at spørgsmålet ikke længere vedrørte et entrepriseretligt spørgsmål. Nu handlede tvisten om, hvorvidt dele af procesgrundlaget måtte anses for at stride mod DL 5-1-2 om lov og ærbarhed - og i givet fald i et sådant omfang, at voldgiftsrettens kendelse måtte anses for at være ugyldig.  

Bygherren havde også anlagt en ugyldighedssag ved de civile domstole. Byretten i Holstebro skulle herefter tage stilling til, hvorvidt voldgiftskendelsen var i strid med landets retsorden. Da sagen vurderedes at have principiel betydning, deltog tre dommere i afgørelsen af sagen.

Byrettens dom: Ikke grundlag for at tilsidesætte voldgiftskendelsen som ugyldig

Voldgiftsretten havde i voldgiftssagen foretaget en materiel prøvelse af eksistensen og berettigelsen af entreprenørens krav om betaling for udførte kontrakts- og ekstraarbejder. At entreprenøren ikke havde svaret momsen af de påberåbte krav ved voldgiftssagens anlæg eller afslutning, var en ensidig handling. Der var ikke indgået en aftale mellem bygherren og entreprenøren, der havde haft formål til at unddrage det offentliges kendskab til betalingerne, som eksempelvis ved en aftale om sort arbejde.

Byretten i Holstebro fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte voldgiftskendelsen som ugyldig, da det ikke var sandsynliggjort, at entreprenøren ikke havde til hensigt at opfylde pligten til at betale moms i det omfang, fakturakravenes eksistens blev fastslået. Bygherren havde ikke bevist, at entreprenørens rejste krav eller parternes aftale i øvrigt var i strid med lov og ærbarhed, jf. DL 5-1-2. Voldgiftskendelsen var derfor ikke åbenbart uforenelig med landets retsorden, jf. voldgiftslovens § 37, stk. 2, nr. 2, litra b.  

I øvrigt bemærkes det, at entreprenøren havde indberettet momsen af det beløb, som denne fik medhold i ved voldgiftsretten, på det tidspunkt, hvor hovedforhandlingen i byretten i Holstebro fandt sted.

Sagen er nu anket til Vestre Landsret.

Kontakt os

Er du interesseret i at høre nærmere om den omtalte afgørelse, eller har du spørgsmål til en voldgifts- eller retssag, er du velkommen til at tage kontakt til advokat (L), ph.d./juniorpartner Kristian Skovsgaard.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne