Nyheder

Q&A om rekonstruktion og konkurs

Selvom regeringen og Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker for at holde hånden under virksomheder i corona-krisen, vil man som ledelse af en virksomhed i nogle tilfælde konstatere, at virksomhedens overlevelse er truet på grund af manglende likviditet. Derfor har vi samlet de hyppigste spørgsmål om rekonstruktion og konkurs i denne Q&A.

Q: Hvad skal jeg gøre, hvis virksomheden ikke kan fortsætte?

A: Hvis det konstateres, at fortsat drift af virksomheden er håbløs, har man som ledelse en forpligtelse til at tage de fornødne skridt, så virksomhedens kreditorer ikke lider yderligere tab.

Er virksomheden levedygtig, kan ledelsen via en rekonstruktion (inden- eller udenretligt) forsøge at redde virksomheden. I andre tilfælde kan det være nødvendigt, at ledelsen i stedet indgiver en konkursbegæring for virksomheden.

Q: Hvad er en rekonstruktion?

A: Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld. En rekonstruktion kan ske både inden- og udenretligt og kan indeholde flere elementer. Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation. 

Se også en introducerende video om rekonstruktion af nødlidende virksomhed her.

Q: Hvad er en indenretlig rekonstruktion?

A: En indenretlig rekonstruktion foregår via skifteretten. Der indgives en begæring om rekonstruktion til skifteretten, og skifteretten udpeger en rekonstruktør og en tillidsmand.

En indenretlig rekonstruktion skal bestå af en akkordering af virksomhedens gæld ved eksempelvis betalingsudsættelse, hel eller delvis bortakkordering af gæld og/eller en virksomhedsoverdragelse.

Ved en indenretlig rekonstruktion kan kreditorerne tvinges til at akkordere virksomhedens gæld, hvis rekonstruktionen stemmes igennem ved skifteretten. Rekonstruktionen vedtages af kreditorerne ved afstemning i skifteretten efter simpelt flertal – dog udelukkende på baggrund af de afgivne stemmer fra de deltagende kreditorer.

Hvis rekonstruktionen ikke kan gennemføres, går virksomheden konkurs. Rekonstruktionen kan ikke tilbagekaldes, når den først er indledt.

Q: Hvad er en udenretlig rekonstruktion?

A: En udenretlig rekonstruktion beror på en aftale mellem de involverede parter og vil typisk indeholde de samme elementer som en indenretlig rekonstruktion.

En udenretlig rekonstruktion foregår udenom skifteretten. Rekonstruktionen offentliggøres ikke.

Rekonstruktionen vil oftest bestå af en akkordordning med kreditorerne, en virksomhedsoverdragelse eller en kombination heraf. 

Den udenretlige ordning er kun bindende for de kreditorer, der samtykker til ordningen. Hvis en virksomhed har mange kreditorer, kan det derfor i praksis være vanskeligt at gennemføre ordningen.

Q: Hvad er en konkurs?

A: Ved en konkurs afsiger skifteretten et konkursdekret og udpeger en kurator. Kurator skal realisere skyldnerens aktiver og fordele aktiverne blandt skyldnerens panthavere og kreditorer. Udgangspunktet er, at alle kreditorerne deler formuen lige (ligedelingsprincip). Derfor forhindrer en konkurs også, at enkelte kreditorer kan forfølge skyldneren individuelt ved udlæg og arrest.

Modstykket er, at skyldneren mister retten til at råde over sin formue. Det gælder både for aktiver og gæld.

Husk at du også kan downloade vores digitale håndbog "Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?.

Q: Hvornår kan en virksomhed gå konkurs?

A: En virksomhed kan gå konkurs, når virksomheden ikke længere kan betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Den manglende betalingsevne skal være mere end bare forbigående. Det kaldes insolvens. Den, der begærer en virksomhed konkurs, skal have en retlig interesse i en konkurs.

Q: Kan jeg begære min virksomhed konkurs?

A: Virksomhedens ledelse kan indlevere en begæring om konkurs til skifteretten. For selskaber skal ledelsen være opmærksom på, at selve beslutningen om at indgive konkursbegæring som udgangspunkt er et generalforsamlingsanliggende.

Q: Kan mine kreditorer begære min virksomhed konkurs?

A: Hvis en virksomhed ikke overholder sine forpligtelser, er der risiko for, at en kreditor indgiver en konkursbegæring. Det kan f.eks. være et pengeinstitut, en leverandør, Gældsstyrelsen, en medarbejder eller lignende, som vælger at indgive en konkursbegæring.

Kreditor skal kunne dokumentere insolvensen. Han kan ikke forlange en virksomhed erklæret konkurs, hvis hans krav er sikret med betryggende pant, eller hvis kravet enten er eller tilbydes sikret ved betryggende pant fra en tredjemand.

Hvis der bliver indgivet en konkursbegæring mod virksomheden fra en kreditor, vil skifteretten forkynde konkursbegæringen og indkalde til et møde for behandling af konkursbegæringen. Som virksomhed vil man på mødet blive hørt om, hvorvidt der er indsigelser, inden der eventuelt afsiges et konkursdekret.

Q: Koster det noget at gå konkurs?

A: Som betingelse for, at der afsiges konkursdekret, vil skifteretten som udgangspunkt kræve kr. 30.000 i sikkerhedsstillelse ved omkostningerne for konkursboets behandling. Hvis der er tinglyst virksomhedspant, vil sikkerheden normalt blive nedsat til kr. 15.000. Sikkerheden skal stilles af den, der har indgivet konkursbegæringen. Derudover er der et retsgebyr på kr. 750.

Q: Hvem er kurator?

A: Samtidig med konkursdekretets afsigelse udpeger skifteretten en eller flere kuratorer afhængig af konkursboets størrelse. Kurator skal afvikle virksomheden og overtager derfor rådigheden over virksomheden med det samme. Ved afviklingen skal kurator varetage alle kreditorers interesser.

Q: Hvad er virkningen af en konkurs?

A: Konkursen omfatter alle virksomhedens aktiver – såsom maskiner, fakturakrav, ejendomme mv. Derfor er det kun kurator, som kan disponere over virksomhedens aktiver og passiver. Virksomhedens tidligere ledelse, ejere mv. fratages rådigheden ved dekretets afsigelse.

Afviklingen af virksomheden sker i praksis ved, at kurator forsøger at sælge virksomhedens aktiver helt eller delvist. Kurator undersøger selv, hvem der kan have interesse i aktiverne, men enhver, der ønsker at købe aktiverne, kan rette kontakt til kurator. Samtidig skal kurator danne sig et overblik over konkursboets gæld, og hvem der eventuelt har pantesikkerhed i konkursboets aktiver.

I løbet af behandlingen af konkursboet undersøger kurator også, om der måtte være omstødelige eller ansvarspådragende forhold i perioden op til konkursen, ligesom kurator undersøger, om der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod den tidligere ledelse.

Q: Får jeg betalt mit tilgodehavende som kreditor?

A: Når virksomhedens aktiver er afviklet, fordeles værdierne. Konkursloven arbejder med et princip om ligedeling, men pantesikrede krav behandles for sig. Der gælder en prioriteret rangfølge for, i hvilken rækkefølge kravene betales, og ligedelingen sker derfor i den enkelte gruppe.

Grupperne er i grove træk som følger:

  1. Omkostninger i forbindelse med konkursen og konkursboets behandling
  2. Særlige omkostninger til forsøg på at redde virksomheden
  3. Medarbejderes krav på løn
  4. Leverandørers krav på afgifter på eksempelvis alkohol
  5. Alle øvrige kreditor
  6. Krav på renter efter konkursen

Hvad hvis jeg vil vide mere?

Hvis ovenstående ikke besvarer alle dine spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en fra vores højt specialiserede team fra ”Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning”.

Du kan også downloade vores digitale håndbog "Hvad gør jeg, hvis min kunde går konkurs?" samt finde øvrige relevante artikler via infoboksen ovenfor. Se også en introducerende video om ledelsens ansvar og pligter samt rekonstruktion af nødlidende virksomhed her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne