Nyheder

Ansvar for spam – personligt ansvar?

Spam er et stigende problem på internettet. Derfor er markedsføringslovens regler om spam strenge, og bøderne er ofte høje. Både virksomheden og virksomhedens ledelse kan blive pålagt store bødestraffe, hvis forbuddet mod spam overtrædes.

Internettet og elektronisk post har gjort det nemt og billigt at kommunikere og udveksle information. Fordelene ved hurtig og smidig kommunikation er mange, men det kan være forulempende og generende, hvis erhvervsdrivende f.eks. via e-mails sender reklamer mv. direkte til enkelte kunder. Disse henvendelser er typisk uønskede og ulovlige. 

Markedsføringslovens forbud mod spam 

Markedsføringslovens § 6 indeholder et forbud mod såkaldte spam-henvendelser fra erhvervsdrivende. Reglen begrænser erhvervsdrivendes adgang til uanmodet at markedsføre sig elektronisk (fx e-mail eller sms) med henblik salg af sine ydelser overfor kunder eller potentielle kunder. Denne form for uanmodet markedsføring kaldes spam. En virksomhed må således ikke uanmodet (dvs. uden modtagerens samtykke), rette elektronisk henvendelse, medmindre virksomheden har modtaget en kundes e-mail eller telefonnummer i forbindelse med et lignende salg til kunden. Kunden skal dog altid let og gebyrfrit have mulighed for at frabede sig henvendelserne.

Forbuddet mod uanmodet markedsføring (spam) gælder, uanset om modtageren er erhvervsdrivende eller forbruger, og uanset om modtageren er en fysisk eller en juridisk person.

Straf for overtrædeles af forbuddet mod spam

Overtrædelse af spam-forbuddet straffes med bøde i henhold til markedsføringslovens § 30, stk. 3. Straf for overtrædelse af markedsføringsloven forudsætter alene, at handlingen er uagtsom - og ikke som ved straffelovsovertrædelser at der foreligger en forsætlig handling. 

Bødeudmålingen sker som udgangspunkt efter Forbrugerombudsmandens beregningsmodel, som pålægger den erhvervsdrivende, der har overtrådt spam-forbuddet, en bøde på 100 kr. pr. overtrædelse, dvs. pr. uanmodet ulovlig henvendelse eller pr. spam-mail der udsendes.

Bødeniveauet er således som udgangspunkt højt, idet f.eks. 1000 spam-mails efter denne model vil medføre en bøde på 100.000 kr. 

Det følger desuden af Forbrugerombudsmandens regel om minimumsbøde, at bøden altid mindst vil være på kr. 10.000, uanset om der er sket 1 eller 100 overtrædelser. 

Seneste domstolspraksis har dog fastslået, at Forbrugerombudsmandens beregningsmodel ikke kan stå alene, og at straffen altid skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af sagens omstændigheder. 

Her skal bl.a. lægges vægt på overtrædelsernes grovhed, den tilsigtede eller opnåede økonomiske gevinst, antal klager fra forbrugere (hvor generende har effekten været), markedsføringens aggressivitet, om den erhvervsdrivende tidligere har været straffet for lignende overtrædelser og om den erhvervsdrivende hurtigt har stoppet overtrædelsen og medvirket til sagens oplysning. 

Forbrugerombudsmanden har desuden udtalt, at der ved meget store udsendelser af spam  bør ske en vis nedsættelse i bødeniveauet, dvs. at der gives en slags rabat, jo flere ulovlige henvendelser der er sket. 

Ovenstående har bl.a. fundet udtryk i en afgørelse fra Forbrugerombudsmanden i 2014, hvor en erhvervsdrivende - på grund af en konkret vurdering og fordi der forelå en række formildende omstændigheder - ”kun” blev idømt en bøde på 800.000 kr. for udsendelse af ca. 200.000 uanmodede sms-beskeder.

Hvem kan blive ansvarlige for overtrædelse af forbuddet mod spam?

Som udgangspunkt er det ”den erhvervsdrivende” i hvis interesse den pågældende spam er sket, der er ansvarlig for overtrædelsen. I praksis er ”den erhvervsdrivende” ofte et selskab, og det er dermed dette, der vil blive ansvarlig for overtrædelse af spam-forbuddet. 

Men også virksomhedens ledelse, dvs. fysiske personer, kan efter omstændighederne ifalde ansvar. Dette kan være tilfældet, hvor virksomhedens ledelse identificeres med ”den erhvervsdrivende”, som er ansvarssubjektet efter markedsføringslovens § 6 og § 30, eller ved at ledelsen ifalder ansvar for medvirken efter princippet i straffelovens § 23. 

Et personligt ansvar efter markedsføringslovens § 6 og § 30, ud fra et identifikationsprincip, forudsætter formentlig, at ledelsen selv aktivt understøtter fremsendelserne af de uanmodede henvendelser, fx ved selv at sende spammails eller ved at give ordre til en ansat i virksomheden om at sende de uopfordrede e-mails og at lederen har en ikke ubetydelig ejerandel. 

I en afgørelse fra 2007 blev både selskabet og den administrerende direktør dømt til at betale bøde og erstatning for overtrædelse af markedsføringsloven. Direktøren ejede her 40 % af selskabet og deltog aktivt i lovovertrædelsen. Modsat vil en kapitalejer, som ikke har deltaget aktivt i ledelsen eller gennemførelsen af spam, ikke kunne straffes for overtrædelsen direkte efter reglerne i markedsføringsloven, ud fra et identifikationsprincip.

Efter straffelovens regler om medvirken kan en virksomhedsleder, som ikke er medejer i virksomheden, og som dermed ikke direkte kan identificeres med ”den erhvervsdrivende”, men som har deltaget aktivt i udsendelsen af de uopfordrede henvendelser, derimod blive straffet for medvirken til overtrædelsen samme med ”den erhvervsdrivende”, hvis ansvarsbetingelserne i straffeloven er opfyldt.

Ønsker du at vide mere om, hvordan din virksomhed skal forholde sig til de danske spam-regler eller markedsføring på internettet generelt, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Bruhn hos DAHL Advokatfirma, 
tlf. 88 91 98 11 eller e-mail fbr@dahllaw.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne