Nyheder

Er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres?

I hvilket omfang er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres, når byggeriets parter har aftalt AB? Det spørgsmål har Højesteret for nylig taget stilling til i en kendelse; det afgørende for, om et forsikringsselskabs regreskrav bliver omfattet af bygherrens og entreprenørens aftale om voldgift (jf. AB92/AB18), er, om entreprenøren er medforsikret på bygherrens forsikring.

Højesteret har den 15. april 2020 afsagt kendelse om, hvorvidt der kunne ske isoleret bevisoptagelse ved de almindelige domstole, eller om sagen skulle afvises, fordi der var aftalt voldgift ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (kendelsen kan læses i sin fulde længde her).

I modsætning til Højesterets kendelse i U.2014.2042H fandt Højesteret, at den isolerede bevisoptagelse kunne ske ved domstolene, selvom der var aftalt AB 92 mellem bygherre og entreprenørerne, idet entreprenørerne var medtaget på bygherrens brand- og stormforsikring, jf. AB 92, § 8.

Sagens forløb

Bygherren var en boligforening, der indgik en kontrakt med en hovedentreprenør om renovering og modernisering af en af boligforeningens ejendomme. Der var aftalt AB 92 mellem bygherren og hovedentreprenøren samt mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren. I aftaleforholdet var det mellem parterne anført som en præcisering af AB 92, § 8 om forsikring, at:

”Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikret. Bygherre betaler præmien.”

Bygherren tegnede herefter forsikring i overensstemmelse med AB 92, § 8 om brand- og stormforsikring, hvor både hoved- og underentreprenøren var medforsikrede.

I april 2014 opstod der brand i ejendommen, og forsikringsselskabet udbetalte derfor erstatning til bygherren til dækning af skaderne.

I 2017 anmodede forsikringsselskabet ved Retten i Kolding om isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343 for at undersøge skaderne, herunder om der var grundlag for at rejse et krav mod entreprenørerne. Entreprenørerne krævede sagen afvist med henvisning til, at der var aftalt voldgift, jf. AB 92, hvorefter en begæring om syn og skøn skulle fremsættes for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg og ikke ved byretten.

Byretten fandt, at spørgsmålet om forsikringsselskabets regres beroede på forsikringsaftalelovens §§ 18 og 20, hvorfor det var et direkte retsforhold, som var opstået mellem forsikringsselskabet og entreprenørerne, idet entreprenørerne var medtaget på bygherrens brandforsikring.

Eftersom der ikke var nogen klausul om voldgift i forsikringsbetingelserne, fandt byretten, at den isolerede bevisoptagelse skulle gennemføres ved domstolene.

Sagen blev efterfølgende kæret til Vestre Landsret.

Vestre Landsrets afgørelse

Landsretten var enig med byretten i, at den isolerede bevisoptagelse skulle foretages ved domstolene i en situation, hvor entreprenørerne var omfattet af den tegnede forsikring, og hvor forsikringsbetingelserne ikke indeholdt en voldgiftsklausul.

Landsrettens afgørelse blev indbragt for Højesteret.

Højesterets afgørelse

Entreprenørerne gjorde i overensstemmelse med U.2014.2042H gældende, at forsikringsselskabet var indtrådt i bygherres retstilling, hvorfor forsikringsselskabet ikke kunne opnå en bedre retstilling end bygherren. Der var aftalt AB 92 i forholdet mellem bygherre og entreprenørerne, hvorfor forsikringsselskabet var bundet af voldgiftsaftalen i AB 92.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at forsikringsselskabets regreskrav udsprang af det direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og de medsikrede entreprenører iht. forsikringsaftalen, idet spørgsmålet var, om brandforsikringen måtte være bortfaldet efter forsikringsaftalelovens § 18. Der var ikke indgået en aftale om voldgift i forsikringsaftalen, hvorefter sagen om isoleret bevisoptagelse skulle anlægges ved domstolene.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse om ikke at afvise begæringen om isoleret bevisoptagelse.

Et direkte retsforhold mellem forsikringsselskab og entreprenør

Højesterets kendelse fastslår, at når et forsikringsselskabs regreskrav retter sig mod en entreprenør, der er medforsikret på den relevante police som regreskravet udspringer af, så er der tale om direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og entreprenøren om, hvorvidt der er dækning under policen eller ej.

I denne situation bliver forsikringsselskabet ikke bundet af de aftaler om voldgift, som bygherren har indgået med den skadevoldende entreprenør, eftersom der er tale om direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og entreprenøren.

Konklusion

Denne nye kendelse fra Højesteret ændrer ikke ved retsstilling fra Højesteretskendelsen i U.2014.2042H om, at forsikringsselskabet er bundet af bygherres aftaler om voldgift, hvis den skadevoldende entreprenør ikke er medforsikret.  

Afgørende for, om et forsikringsselskabs regreskrav bliver omfattet af bygherrens og entreprenørens aftale om voldgift (jf. AB92/AB18), er herefter, om entreprenøren er medforsikret på bygherrens forsikring.

Er entreprenøren medforsikret, så er forsikringsselskabets regreskrav ikke omfattet af eventuelle voldgiftsklausuler, som bygherren har indgået, hvorfor sagen skal anlægges ved domstolene.

Er entreprenøren ikke medforsikret, så bliver forsikringsselskabet omfattet af bygherrens aftaler om voldgift.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete kendelse eller andre spørgsmål til forsikringsret eller entrepriseret, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne