Nyheder

Er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres?

I hvilket omfang er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres, når byggeriets parter har aftalt AB? Det spørgsmål har Højesteret for nylig taget stilling til i en kendelse; det afgørende for, om et forsikringsselskabs regreskrav bliver omfattet af bygherrens og entreprenørens aftale om voldgift (jf. AB92/AB18), er, om entreprenøren er medforsikret på bygherrens forsikring.

Højesteret har den 15. april 2020 afsagt kendelse om, hvorvidt der kunne ske isoleret bevisoptagelse ved de almindelige domstole, eller om sagen skulle afvises, fordi der var aftalt voldgift ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (kendelsen kan læses i sin fulde længde her).

I modsætning til Højesterets kendelse i U.2014.2042H fandt Højesteret, at den isolerede bevisoptagelse kunne ske ved domstolene, selvom der var aftalt AB 92 mellem bygherre og entreprenørerne, idet entreprenørerne var medtaget på bygherrens brand- og stormforsikring, jf. AB 92, § 8.

Sagens forløb

Bygherren var en boligforening, der indgik en kontrakt med en hovedentreprenør om renovering og modernisering af en af boligforeningens ejendomme. Der var aftalt AB 92 mellem bygherren og hovedentreprenøren samt mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren. I aftaleforholdet var det mellem parterne anført som en præcisering af AB 92, § 8 om forsikring, at:

”Entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikret. Bygherre betaler præmien.”

Bygherren tegnede herefter forsikring i overensstemmelse med AB 92, § 8 om brand- og stormforsikring, hvor både hoved- og underentreprenøren var medforsikrede.

I april 2014 opstod der brand i ejendommen, og forsikringsselskabet udbetalte derfor erstatning til bygherren til dækning af skaderne.

I 2017 anmodede forsikringsselskabet ved Retten i Kolding om isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343 for at undersøge skaderne, herunder om der var grundlag for at rejse et krav mod entreprenørerne. Entreprenørerne krævede sagen afvist med henvisning til, at der var aftalt voldgift, jf. AB 92, hvorefter en begæring om syn og skøn skulle fremsættes for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg og ikke ved byretten.

Byretten fandt, at spørgsmålet om forsikringsselskabets regres beroede på forsikringsaftalelovens §§ 18 og 20, hvorfor det var et direkte retsforhold, som var opstået mellem forsikringsselskabet og entreprenørerne, idet entreprenørerne var medtaget på bygherrens brandforsikring.

Eftersom der ikke var nogen klausul om voldgift i forsikringsbetingelserne, fandt byretten, at den isolerede bevisoptagelse skulle gennemføres ved domstolene.

Sagen blev efterfølgende kæret til Vestre Landsret.

Vestre Landsrets afgørelse

Landsretten var enig med byretten i, at den isolerede bevisoptagelse skulle foretages ved domstolene i en situation, hvor entreprenørerne var omfattet af den tegnede forsikring, og hvor forsikringsbetingelserne ikke indeholdt en voldgiftsklausul.

Landsrettens afgørelse blev indbragt for Højesteret.

Højesterets afgørelse

Entreprenørerne gjorde i overensstemmelse med U.2014.2042H gældende, at forsikringsselskabet var indtrådt i bygherres retstilling, hvorfor forsikringsselskabet ikke kunne opnå en bedre retstilling end bygherren. Der var aftalt AB 92 i forholdet mellem bygherre og entreprenørerne, hvorfor forsikringsselskabet var bundet af voldgiftsaftalen i AB 92.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at forsikringsselskabets regreskrav udsprang af det direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og de medsikrede entreprenører iht. forsikringsaftalen, idet spørgsmålet var, om brandforsikringen måtte være bortfaldet efter forsikringsaftalelovens § 18. Der var ikke indgået en aftale om voldgift i forsikringsaftalen, hvorefter sagen om isoleret bevisoptagelse skulle anlægges ved domstolene.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse om ikke at afvise begæringen om isoleret bevisoptagelse.

Et direkte retsforhold mellem forsikringsselskab og entreprenør

Højesterets kendelse fastslår, at når et forsikringsselskabs regreskrav retter sig mod en entreprenør, der er medforsikret på den relevante police som regreskravet udspringer af, så er der tale om direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og entreprenøren om, hvorvidt der er dækning under policen eller ej.

I denne situation bliver forsikringsselskabet ikke bundet af de aftaler om voldgift, som bygherren har indgået med den skadevoldende entreprenør, eftersom der er tale om direkte retsforhold mellem forsikringsselskabet og entreprenøren.

Konklusion

Denne nye kendelse fra Højesteret ændrer ikke ved retsstilling fra Højesteretskendelsen i U.2014.2042H om, at forsikringsselskabet er bundet af bygherres aftaler om voldgift, hvis den skadevoldende entreprenør ikke er medforsikret.  

Afgørende for, om et forsikringsselskabs regreskrav bliver omfattet af bygherrens og entreprenørens aftale om voldgift (jf. AB92/AB18), er herefter, om entreprenøren er medforsikret på bygherrens forsikring.

Er entreprenøren medforsikret, så er forsikringsselskabets regreskrav ikke omfattet af eventuelle voldgiftsklausuler, som bygherren har indgået, hvorfor sagen skal anlægges ved domstolene.

Er entreprenøren ikke medforsikret, så bliver forsikringsselskabet omfattet af bygherrens aftaler om voldgift.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til den konkrete kendelse eller andre spørgsmål til forsikringsret eller entrepriseret, er du velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne