Nyheder

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lov om fremtidsfuldmagter. Justitsministeren skal fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, og det er endnu uvist, hvornår det sker. Loven bygger på en digital løsning, der først skal etableres. Et godt bud er, at loven vil træde i kraft 1. januar 2017.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der gives til at repræsentere fuldmagtsgiveren i økonomiske og personlige forhold, hvis fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller svækkelse (f.eks. demens) ikke selv kan varetage sine forhold. Fuldmagter af denne karakter har også hidtil kunnet oprettes, men med den nye lov sker det på en mere betryggende måde. Flere forskellige forhold bliver nu lovreguleret, så der skabes en større tryghed og klarhed for både fuldmagtsgiveren, fuldmægtigen og omverdenen.

I det følgende vil lovens hovedpunkter kort blive præsenteret.

Oprettelse

En fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt ved at bruge en særlig digital løsning, som vil blive etableret inden lovens ikrafttræden. Når fuldmagten er oprettet i det digitale system, skal den vedkendes for en notar stort set på samme måde, som det kendes fra testamenter. Fuldmagten er først gyldigt oprettet, når notarvedkendelsen har fundet sted.

Ikraftsættelse

Fremtidsfuldmagten træder ikke automatisk i kraft ved oprettelsen. Det er alene Statsforvaltningens beslutning, hvornår fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til det, kan denne selv bede Statsforvaltningen sætte fuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde godtgøres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Tinglysning

Statsforvaltningens afgørelser om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt tinglyses i Personbogen, hvorved der sker en offentliggørelse.

Fuldmagtens retsvirkninger og fuldmægtigens pligter

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmægtigen. I økonomiske forhold gælder samme regler for, hvornår fuldmagtsgiveren bliver bundet af de aftaler, som fuldmægtigen indgår på fuldmagtsgiverens vegne, og som allerede kendes fra aftaleloven. Fuldmægtigens pligter er reguleret i loven, og loven opstiller altså nogle rammer for, hvorledes fuldmægtigen kan anvende fuldmagten. Her kan nævnes, at fuldmægtigen ikke kan indgå aftaler med sig selv og kun i begrænset omfang kan give gaver. Loven fastslår mere generelt, at fuldmægtigen skal varetage fuldmagtsgiverens interesser (i modsætning til sine egne), og loven indeholder udtrykkelig bestemmelse om, at fuldmægtigen kan blive erstatningsansvarlig, hvis pligterne tilsidesættes.

Tilsyn

Statsforvaltningen fører et hvilende tilsyn med fremtidsfuldmægtige. Statsforvaltningen kan enten af egen drift eller ved modtagelse af en henvendelse undersøge, om en fremtidsfuldmagt bliver benyttet på en måde, der strider mod fuldmagtsgiverens interesser. Hvis Statsforvaltningen i forbindelse med sit tilsyn konstaterer, at betingelserne for at sætte fuldmagten i kraft ikke længere er til stede, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om fuldmagtens tilbagekaldelse, ændring eller ophør.

Afrunding

Den nye lov om fremtidsfuldmagter udfylder et tomrum mellem de nuværende muligheder for at give fuldmagt og etablering af værgemål. Loven understøtter derfor retten til og muligheden for selvbestemmelse vedrørende fremtidige økonomiske og personlige forhold, hvis man mister evnen til selv at tage vare herpå.

Loven regulerer en række forhold, som ikke har været lovreguleret indtil nu, og som derfor i det praktiske liv har givet anledning til tvivl og uklarheder til gene for både fuldmagtsgivere, fuldmægtige og omverdenen.

Loven giver desværre ikke noget klart svar på forholdet til ”gamle” fuldmagter. Er fuldmagtsgiver i stand hertil, må det klart anbefales at oprette en ny fremtidsfuldmagt ved anvendelse af det nye system. Er fuldmagtsgiveren ikke i stand hertil, er det svært at forestille sig, at den nye lov uden et klart grundlag vil føre til, at allerede etablerede fuldmagter bliver ugyldige. Det må imidlertid erkendes, at der består en usikkerhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne