Nyheder

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lov om fremtidsfuldmagter. Justitsministeren skal fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, og det er endnu uvist, hvornår det sker. Loven bygger på en digital løsning, der først skal etableres. Et godt bud er, at loven vil træde i kraft 1. januar 2017.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der gives til at repræsentere fuldmagtsgiveren i økonomiske og personlige forhold, hvis fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt som følge af sygdom eller svækkelse (f.eks. demens) ikke selv kan varetage sine forhold. Fuldmagter af denne karakter har også hidtil kunnet oprettes, men med den nye lov sker det på en mere betryggende måde. Flere forskellige forhold bliver nu lovreguleret, så der skabes en større tryghed og klarhed for både fuldmagtsgiveren, fuldmægtigen og omverdenen.

I det følgende vil lovens hovedpunkter kort blive præsenteret.

Oprettelse

En fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt ved at bruge en særlig digital løsning, som vil blive etableret inden lovens ikrafttræden. Når fuldmagten er oprettet i det digitale system, skal den vedkendes for en notar stort set på samme måde, som det kendes fra testamenter. Fuldmagten er først gyldigt oprettet, når notarvedkendelsen har fundet sted.

Ikraftsættelse

Fremtidsfuldmagten træder ikke automatisk i kraft ved oprettelsen. Det er alene Statsforvaltningens beslutning, hvornår fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til det, kan denne selv bede Statsforvaltningen sætte fuldmagten i kraft. Fuldmægtigen kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde godtgøres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgivere befinder sig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Tinglysning

Statsforvaltningens afgørelser om ikraftsættelse, tilbagekaldelse, ændring eller ophør af en fremtidsfuldmagt tinglyses i Personbogen, hvorved der sker en offentliggørelse.

Fuldmagtens retsvirkninger og fuldmægtigens pligter

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmægtigen. I økonomiske forhold gælder samme regler for, hvornår fuldmagtsgiveren bliver bundet af de aftaler, som fuldmægtigen indgår på fuldmagtsgiverens vegne, og som allerede kendes fra aftaleloven. Fuldmægtigens pligter er reguleret i loven, og loven opstiller altså nogle rammer for, hvorledes fuldmægtigen kan anvende fuldmagten. Her kan nævnes, at fuldmægtigen ikke kan indgå aftaler med sig selv og kun i begrænset omfang kan give gaver. Loven fastslår mere generelt, at fuldmægtigen skal varetage fuldmagtsgiverens interesser (i modsætning til sine egne), og loven indeholder udtrykkelig bestemmelse om, at fuldmægtigen kan blive erstatningsansvarlig, hvis pligterne tilsidesættes.

Tilsyn

Statsforvaltningen fører et hvilende tilsyn med fremtidsfuldmægtige. Statsforvaltningen kan enten af egen drift eller ved modtagelse af en henvendelse undersøge, om en fremtidsfuldmagt bliver benyttet på en måde, der strider mod fuldmagtsgiverens interesser. Hvis Statsforvaltningen i forbindelse med sit tilsyn konstaterer, at betingelserne for at sætte fuldmagten i kraft ikke længere er til stede, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om fuldmagtens tilbagekaldelse, ændring eller ophør.

Afrunding

Den nye lov om fremtidsfuldmagter udfylder et tomrum mellem de nuværende muligheder for at give fuldmagt og etablering af værgemål. Loven understøtter derfor retten til og muligheden for selvbestemmelse vedrørende fremtidige økonomiske og personlige forhold, hvis man mister evnen til selv at tage vare herpå.

Loven regulerer en række forhold, som ikke har været lovreguleret indtil nu, og som derfor i det praktiske liv har givet anledning til tvivl og uklarheder til gene for både fuldmagtsgivere, fuldmægtige og omverdenen.

Loven giver desværre ikke noget klart svar på forholdet til ”gamle” fuldmagter. Er fuldmagtsgiver i stand hertil, må det klart anbefales at oprette en ny fremtidsfuldmagt ved anvendelse af det nye system. Er fuldmagtsgiveren ikke i stand hertil, er det svært at forestille sig, at den nye lov uden et klart grundlag vil føre til, at allerede etablerede fuldmagter bliver ugyldige. Det må imidlertid erkendes, at der består en usikkerhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne