Nyheder

Opret en fremtidsfuldmagt og undgå et beslutningsmæssigt vakuum

Hos DAHL anbefaler vi altid vores formuende klienter, at de som led i almindelig risikostyring opretter en fremtidsfuldmagt. Hvis du f.eks. driver en virksomhed eller forvalter en større formue, er det væsentligt at tage stilling til, hvem der skal træde i dit sted, hvis du i en periode ikke er i stand til at varetage dine opgaver pga. sygdom eller svækkelse. Her får du svar på seks centrale spørgsmål om fremtidsfuldmagten.

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Formålet med en fremtidsfuldmagt er at undgå, at der opstår et beslutningsmæssigt vakuum – hvor du ikke selv er i stand til at varetage dine opgaver, og der ikke er nogen til at træde i dit sted.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt har du mulighed for selv at træffe beslutning om, hvem der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige interesser, såfremt du selv bliver ude af stand til det. Omfanget af fuldmagten kan tilpasses efter dine ønsker og behov, og du har dermed også mulighed for at tilpasse fuldmagten i forhold til de formueinteresser, som fuldmægtigen skal forvalte. Ved nøje at overveje, hvem du udpeger som fuldmægtig, kan du sikre, at den eller de fuld­mægtige besidder de kompetencer, som du vurderer nødvendige.

En fremtidsfuldmagt er et alternativ til værgemål. Ved et værgemål udpeger Familieretshuset en værge. Ved udpegelse af en værge, vil dine nærmeste pårørende blive hørt, men Familieretshuset har ikke pligt til at følge dine pårørendes ønsker, og du kan ikke være sikker på, at Familieretshuset har tilstrækkelig indsigt til at vide, hvilke kompetencer værgen bør besidde. Eksistensen af en fremtidsfuldmagt afskærer ikke i sig selv muligheden for værgemål. Ved et værgemål vil fremtidsfuld­magten ophøre for så vidt angår de forhold, der er omfattet af værge­målet.

Hvilke informationer indeholder fremtidsfuldmagten?

I fremtidsfuldmagten har du mulighed for meget præcist at fastsætte de rammer, fuldmægtigen skal handle indenfor, idet fuldmagten kan tilpasses, så fuldmagten tilgodeser netop de behov, der måtte opstå, såfremt du ikke længere selv er i stand til at varetage dine interesser, herunder muligheden for eksempelvis at træffe beslutninger, som sikrer en fortsat hensigtsmæssig drift af din virksomhed.

En fremtidsfuldmagt kan ikke bruges til at yde gaver, medmindre dette er bestemt i fuldmagten. Derfor bør der altid tages stilling til dette forhold.

I det hele taget er det vigtigt at indhente relevant rådgivning om de rammer, der ønskes opstillet i fuldmagten, således uhensigtsmæssige formuleringer ikke skaber uklarhed eller ligefrem tvist om fuldmagtens rækkevidde.

Hvor mange kan være fuldmægtig(e)?

Det er muligt at indsætte én eller flere fuldmægtige i prioriteret rækkefølge, ligesom der kan træffes beslutning om, at visse fuldmæg­tige alene kan handle i forening. Typisk indsættes én primær og en eller flere subsidiære fuldmægtige. Den primære fuldmægtig kan eksem­pelvis være en ægtefælle, mens fuldmagtsgivers børn indsættes som subsidiære fuldmægtige.

Til brug for oprettelse af fremtidsfuldmagten skal du være i besiddelse af fuldmægtigen(e)s fulde navn og CPR-nummer.

Det er ikke et krav, at den eller de personer, du indsætter som fuldmægtig(e), orienteres om fremtidsfuldmagtens eksistens. Da fuldmagtshvervet – afhængig af fuldmagtens omfang - kan være forbundet med en større arbejdsbyrde, anbefaler vi dog, at de(n) fuldmægtig(e) høres på forhånd, således vedkommende har mulighed for at frabede sig hvervet som fuldmægtig.

Hvor skal fremtidsfuldmagten oprettes?

Fremtidsfuldmagten skal oprettes i fuldmagtsregisteret. Fremtidsfuld­magtsregisteret er et digitalt register, og fremtidsfuldmagten under­skrives digitalt ved oprettelse ved brug af NemID. Du modtager et link til brug herfor. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er udarbejdet en skriftlig fremtidsfuldmagt.

Når fremtidsfuldmagten er oprettet og underskrevet digitalt i frem­tidsfuldmagtsregisteret, skal fuldmagten vedkendes over for en notar inden 6 måneder. Notarens rolle er at bevidne, at du fortsat er ved dine fulde fem og at attestere, at du ønsker fremtidsfuldmagten opret­tet. Efter mødet foranlediger notaren, at fuldmagten forsynes med en notarpåtegning i fuldmagtsregisteret. Der kan bestilles tid hos notaren online.

Fremtidsfuldmagten er herefter gyldigt oprettet, men den er ikke trådt i kraft og kan derfor endnu ikke benyttes.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten træder i kraft, når enten du eller fuldmægtigen anmoder herom. Anmodning om ikrafttræden skal sendes til Familieretshuset og vedlægges en lægeerklæring, som egen praktiserende læge har udarbejdet til formålet.

Sættes fuldmagten i kraft efter anmodning fra fuldmægtigen, skal fuldmægtigen inden fremsendelse af anmodning til Familieretshuset drøfte spørgsmålet om fuldmagtens ikrafttræden med dig, hvis du er i stand til at deltage i en sådan drøftelse, og dine øvrige nærmeste pårørende.

Det er Familieretshuset, der afgør, om fuldmagten skal sættes i kraft. Fuldmagten kan sættes i kraft, såfremt du som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere evner at varetage dine interesser inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Er betingelserne for ikrafttræden til stede, tinglyses Familieretshuset afgørelse om fuldmagtens ikrafttræden i personbogen. Fuldmagten kan først benyttes, når der er sket tinglysning.

Hvordan ændres, tilbagekaldes og ophører fremtidsfuldmagten?

Ændringer eller tilbagekaldelse af fremtidsfuldmagten kan ske på samme måde, som fuldmagten er oprettet. Er fremtidsfuldmagten sat i kraft, ændres eller tilbagekaldes den ved anmodning herom til Familie­retshuset. Ændringer og tilbagekaldelse tinglyses af Familieretshuset i personbogen og har virkning fra tinglysningstidspunktet.

Fuldmagten ophører, hvis du går bort, eller hvis du kommer under værgemål, og værgemålet omfatter samme forhold som fremtidsfuld­magten. Fuldmagten ophører endvidere, hvis fuldmægtigen frasiger sig hvervet, selv kommer under værgemål eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som sættes i kraft.

Såfremt der i fremtidsfuldmagten er indsat en subsidiær fuldmægtig, vil fuldmagten overgå til denne person i tilfælde af, at den primære fuldmægtige frasiger sig hvervet, kommer under værgemål eller har oprettet fremtidsfuldmagt, som sættes i kraft. Ophør af fuldmagten tinglyses af Familieretshuset i personbogen og har virkning fra tinglysningstidspunktet.

Private Client: Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til fremtidsfuldmagtens udformning, er du velkommen til at kontakte DAHLs specialister.

Vi yder specialiseret rådgivning på Private Client-området. Som virksomhedsejer ønsker man, at både virksomheden og familieformuen er fremtidssikret. Store livsbegivenheder kan skabe omvæltninger, som ikke må true virksomheden og familiens sammenhængskraft. Vi leverer helhedsorienterede løsninger for at sikre din virksomhed, din familie og din formue.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og læs mere nedenfor om bl.a. familieformueoptimeringgenerationsskifteprivate dokumenterfamilieformuetjek og Family Governance.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne