Nyheder

Salg af selskab: Hvordan håndteres forbeholdt udbytte skattemæssigt?

Højesteret har ved dom afsagt den 12. marts 2020 fundet, at det ikke var muligt at undgå udbyttebeskatning, selvom udbyttet ifølge aftale skulle udbetales til selskabets tidligere ejer som en del af berigtigelsen af købesummen.

Det er ikke usædvanligt, at det i forbindelse med overdragelsesaftaler vedrørende køb og salg af selskaber aftales, at en del af købesummen berigtiges ved, at sælger forbeholder sig en del af det fremtidige udbytte fra den solgte virksomhed. Spørgsmålet er, hvordan denne pengestrøm beskattes. Og dette spørgsmål spillede en helt central rolle i en Højesteretsdom, der blev afsagt 12. marts 2020 (BS-31096/2019-H)

Højesteretsdom af 12. marts 2020

I den konkrete sag havde en far overdraget alle sine aktier i et selskab til sine tre døtre med succession den 7. november 2014. Det betød, at faderen ikke blev beskattet, og at døtrene indtrådte i faderens skattemæssige stilling. En del af købesummen blev berigtiget ved, at faderen forbeholdt sig at modtage de første 48.413.505 kr. af det udbytte, der blev udloddet efter overdragelsen.

På selskabets generalforsamling den 28. november 2014 blev det besluttet at udlodde 48.413.505 kr. i udbytte. Udbyttet blev udbetalt til faderen med fradrag af indeholdt udbytteskat, som udgjorde 13.071.646 kr.

Da overdragelsen var sket med succession, og da vederlaget for overdragelsen bl.a. var retten til udbytte, var det faderens opfattelse, at udbyttet kunne udloddes skattefrit, hvorfor faderen anmodede SKAT om at få tilbagebetalt den indeholdte udbytteskat.

Den 17. februar 2015 imødekom SKAT faderens anmodning og tilbagebetalte udbytteskatten – en afgørelse, der jo egentlig godkender, at udbyttet kan udloddes skattefrit.

SKAT traf efterfølgende den 13. maj 2016 en ny afgørelse om, at faderen skulle tilbagebetale udbytteskatten, idet SKAT var af den opfattelse, at udbyttet var skattepligtigt hos døtrene, og at den udbytteskat, som selskabet oprindeligt havde indeholdt, derfor skulle henregnes til dem.

SKATs afgørelse blev prøvet hele vejen til Højesteret, hvor man fandt, at udbyttet var skattepligtigt hos døtrene, hvorfor faderen skulle tilbagebetale udbytteskatten. Landsretten var nået til et andet resultat.

Refleksioner over sagens udfald

Det retlige grundlag for sagen er følgende:

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 2, at faderens gevinst ved overdragelsen til døtrene ikke skulle beskattes, idet overdragelsen skete med skattemæssig succession (døtrene indtrådte i faderens skattemæssige stilling ved overdragelsen). Derfor var der mellem parterne enighed om, at beløbet, som faderen havde fået udbetalt, ikke skulle beskattes hos ham.

I en landsskatteretskendelse af 30. april 2003 (SKM2003.282.LSR) fandt Landsskatteretten, at udbytte, som efter en aktieoverdragelse blev udloddet til den tidligere ejer af aktierne, skulle anses for yderligere afståelsesvederlag.

Det kunne således tyde på – med henvisning til SKM2003.282.LSR – at udbyttet, som faderen modtog fra sit tidligere selskab, skulle anses som yderligere afståelsesvederlag, som derved ville være skattefrit.

Det følger imidlertid af ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1., jf. stk. 1, at alt, der udloddes som udbytte til aktuelle aktionærer, er skattepligtigt indkomst, medmindre andet er bestemt.

Ordet ”aktuelle” blev indsat i ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1 på baggrund af SKM2003.282.LSR. Det fremgår af lovforarbejderne til ændringsloven, at lovgiverne ønskede at præcisere:

”[…] at kun beløb, der udloddes til aktuelle aktionærer betragtes som skattepligtigt udbytte. Det afgørende vil herefter være, om man er aktionær (d.v.s. har ejendomsret til aktien) på tidspunktet for deklarering af udbyttet. […]

[Angående SKM2003.282.LSR] Udlodningen blev således ikke behandlet efter reglerne for udbytte hos den tidligere ejer. Kendelsen tager dog ikke stilling til andre tilfælde, hvor der foretages udlodning til andre end de aktuelle ejere af aktierne. Det er således med kendelsen ikke taget stilling til, om der med den gældende retstilstand er visse muligheder for at omgå kildebeskatningen af udbytte i forbindelse med overdragelse af retten til udbytte. […]

Hos den aktuelle aktionær beskattes udbyttet som aktieindkomst, såfremt der i øvrigt er skattepligt.”

Selvom døtrene ved overdragelsesaftalen med faderen havde aftalt, at udbyttet fra selskabet skulle udbetales direkte til faderen, fandt Højesteret ikke, at dette frigjorde døtrene fra pligten til at betale udbytteskat.

Højesteret anfører i sine præmisser, at resultatet har støtte i ovennævnte forarbejder, idet det vedrørende forarbejderne bl.a. bemærkes:

”[…] at ændringen havde til formål at undgå tvivl om, hvorvidt det var muligt at omgå kildebeskatningen af udbytte i forbindelse med overdragelse af retten til udbytte.”

Højesteret har således i forhold til overdragelse af retten til udbytte fastlagt, hvordan ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1 skal fortolkes. Det vederlag, en aktuel aktionær modtager, beskattes som udbytte.

Som et anbringende i 2. række havde faderen gjort gældende, at der var en administrativ praksis, der kunne støttes ret på. Dette fik han ikke medhold i. Spørgsmålet behandles i en anden klumme.

Hvad kan der udledes af dommen?

Dommen illustrerer, hvordan forbeholdt udbytte i forbindelse med salg af et selskab må forventes at skulle håndteres skattemæssigt. Dommen sammenholdt med lovændringen i 2005 om ligningslovens § 16 A, stk. 2, nr. 1 betyder, at det ikke må forventes at kunne omgå kildebeskatningen af udbytte i forbindelse med overdragelse af retten til udbytte.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til dommens rækkevidde eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne