Nyheder

Nyt lovforslag vil modernisere momsregler for handel i EU

Med fremsættelsen af lovforslag L 137 den 17. marts 2020 tilsigtes det at gennemføre allerede vedtagne EU-regler til modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU. En vedtagelse af lovforslaget vil bl.a. styrke danske virksomheders konkurrenceforhold på e-handelsområdet.

Hvis L 137 gennemføres, styrkes danske virksomheders konkurrenceforhold på e-handelsområdet, bl.a. ved indførelsen af en lav fælles EU-fjernsalgsgrænse og en udvidelse af Mini One Stop Shop-ordningen (MOSS).

Lovforslaget indeholder også tiltag, der skal forenkle og formindske selskabers administrative byrder ved import og anvendelse af MOSS-ordningen. Herudover indeholder lovforslaget et tiltag i overensstemmelse med aftalen ”Styrket indsats mod sort arbejde” fra september 2017, der indfører mulighed for, at Skatteforvaltningen skal kunne give en virksomhed et påbud om at benytte digitale salgsregistreringssystemer. 

Indførelse af lav fælles EU-fjernsalgsgrænse

Sælger en virksomhed for under 280.000 kr. til forbrugere i Danmark pr. år, kan virksomheden undgå at betale dansk moms (og betale moms i det EU-land, hvor virksomheden er beliggende).

På nuværende tidspunkt er der ingen fælles fast fjernsalgsgrænse for medlemslandene i EU svarende til den, der findes for salg af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester. Her gælder der en fast fælles EU-grænse på 10.000 euro.

I lovforslaget foreslås det, at den fælles EU-grænse på 10.000 euro for elektroniske ydelser osv. også kommer til at omfatte fjernsalg af varer inden for EU. Det vil medføre en ophævelse af den danske fjernsalgsgrænse på 280.000 kr. og medføre, at langt mere fjernsalg til Danmark vil blive momspligtigt i Danmark.

Udvidelse af Mini One Stop Shop-ordningen (MOSS)

Efter gældende regler kan virksomheder med grænseoverskridende salg til forbrugere i EU af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningsydelser anvende MOSS. Ordningen betyder, at virksomheden ikke skal momsregistreres i alle de EU-lande, hvor forbrugerne er bosiddende, men kan nøjes med at være registreret i ét EU-land og angive og betale moms af alle salg til forbrugere i EU til dette land.

MOSS-ordningen kan på nuværende tidspunkt anvendes af virksomheder med grænseoverskridende salg til forbrugere i EU af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningsydelser. Det foreslås at udvide MOSS til at omfatte alle ydelser.

Det foreslås også, at MOSS udvides til at omfatte fjernsalg af varer inden for EU, når den årlige omsætning overstiger grænsen på 10.000 euro.

Herudover foreslås det, at der etableres en importordning i One Stop Shop (IOSS) i relation til varer indført fra lande uden for EU med en værdi, der ikke overstiger 150 euro. Når IOSS anvendes, skal moms af salg til forbrugere i EU opkræves ved salget og angives og betales månedligt, og der skal ikke betales importmoms ved selve indførslen i EU. Vælger man ikke at benytte IOSS ved import til EU, skal importmoms betales efter de normale regler.

Ændrede momsregler for visse elektroniske platforme, markedspladser osv.

Det foreslås, at de elektroniske platforme, markedspladser og lignende elektroniske grænseflader, hvor der sælges varer – f.eks. eBay - fremover skal anses for selv at have modtaget og solgt de varer, der formidles gennem deres grænseflader, når disse varer ikke har en værdi på over 150 euro. Det betyder, at selskaberne bag disse platforme vil være ansvarlige for betalingen af moms i forbrugerens land.

Efter forslaget vil det momsmæssige ansvar for et stort antal varer fra lande uden for EU blive samlet hos et begrænset antal større platforme, markedspladser og lignende, hvilket skal medvirke til, at momsen bliver betalt i det korrekte EU-land.

Forenklet ordning for angivelse af betaling af importmoms

Det foreslås i lovforslaget at oprette en forenklet ordning for varer, for hvilke momsen ikke angives og betales gennem IOSS-ordningen som nævnt ovenfor.

Den forenklede ordning skal give postvæsen, kurerer m.v. mulighed for at angive en kalendermåneds importmoms samlet og indbetale den månedligt. Importmomsen opkræves på baggrund af afgivne elektroniske importangivelser. Det foreslås, at de, der ønsker at bruge den forenklede ordning for afregning af importmoms, skal ansøge om tilladelse hertil fra Skatteforvaltningen.

Ordningen gælder ikke indførsel af punktafgiftspligtige varer. Den nuværende danske ordning svarer i væsentligste omfang til den foreslåede forenklede ordning.

Tekniske justeringer og mindre administrative lettelser for virksomheder

Det foreslås, at fristen for momsangivelser for virksomheder, der anvender MOSS, skal forlænges med ca. 10 dage, således at angivelsen for en afgiftsperiode senest skal indgives inden udgangen af den måned, der følger efter den afgiftsperiode, som angivelsen vedrører.

Herudover foreslås det, at korrektioner af tidligere momsangivelser skal ske i en efterfølgende momsangivelse i stedet for i angivelserne for den afgiftsperiode, som korrektionerne vedrører.

Idet MOSS udvides til at gælde fjernsalg af varer, foreslås det, at forpligtelsen til at udstede en faktura i forbindelse med fjernsalg, der er omfattet af MOSS, bliver afskaffet for alle virksomheder, der har Danmark som identifikationsmedlemsland.

Digitale salgsregistreringssystemer

Det foreslås, at Skatteforvaltningen får mulighed for at give en virksomhed et påbud om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, hvis Skatteforvaltningen f.eks. konstaterer, at virksomhedens registrering af salgstransaktioner er utilstrækkelige.

Det foreslås også, at skatteministeren skal kunne fastsætte regler om, hvilke brancher der generelt skal have pligt til at benytte et digitalt salgsregistreringssystem.

Endvidere foreslås det, at skatteministeren skal kunne fastsætte regler om krav til det digitale salgsregistreringssystem, herunder hvilke funktioner det digitale salgsregistreringssystem ikke må indeholde.

Endelig foreslås det, at de virksomheder, der vil blive omfattet af lovforslagets initiativer om at benytte et digitalt salgsregistreringssystem, og som modtager digitale betalinger, vil skulle opfylde et krav om, at eventuelle digitale betalingsløsninger skal kunne integreres i det digitale salgsregistreringssystem, så modtagne digitale betalinger registreres og lagres i salgsregistreringssystemets elektroniske journal.

Ikrafttræden

Det planlagte ikrafttrædelsestidspunkt er den 30. juni 2020.

Det er dog foreslået, at ændringerne af reglerne om den fælles lave fjernsalgsgrænse, MOSS og for de elektroniske platforme etc. skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Det foreslås endvidere, at skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for reglerne om de digitale salgsregistreringssystemer.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til L 137 eller andre spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne