Nyheder

Nyt udkast til cirkulære om værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave

Arv og gave er ensidige transaktioner, hvor der ikke erlægges en modydelse. Det har derfor altid været en udfordring at få værdiansat et aktivs værdi ved arv og gave. I cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 blev der udstedt regler om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. I forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov påtænkes det at justere reglerne for værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave.

Hovedreglen for værdiansættelse

Hovedreglen for værdiansættelse af arv og gave er stadigvæk den samme, nemlig handelsværdien. Ved handelsværdien forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et salg i fri handel. I det praktiske liv er det dog sjældent denne hovedregel, der har været det styrende.

Undtagelsen

Det, der har været styrende, er undtagelsen. Undtagelsen er en såkaldt +/- 15 %-regel, der nu laves om til en +/- 20 %-regel. Hvis boet eller parternes værdiansættelse - omregnet til kontantværdi - højst er 20 % højere eller lavere end ejendomsværdien, skal værdiansættelsen lægges til grund ved beregning af bo- eller gaveafgift, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Reglen er justeret på to punkter.

For det første er de 15 % ændret til 20 %. Baggrunden herfor er, at man i den nye ejendomsvurderingslov har en klagebegrænsningsregel. Hvis man skal anfægte en værdi, skal man flytte værdien over 20 %. Når der er en klagebegrænsningsregel på 20 %, har man fundet det fair, at der også sættes en margin på 20 % ved værdiansættelse.

For det andet er følgende formulering indsat: ”20 %-reglen kan anvendes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder”. Denne formulering, der stammer fra en højesteretsdom (SKM 2016.279 H), var ikke med i det gamle cirkulære. Det nye udkast til cirkulære angiver ikke noget om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”. Begrebet er af skatteforvaltningen søgt afgrænset i et udkast til styresignal om emnet. Ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel er det dog beklageligt, at man ikke har fået denne dimension med i udkast til cirkulære, men i stedet forsøger at afgrænse det i et styresignal. En afgrænsning direkte i cirkulæret ville have bidraget til retssikkerhed og forudsigelighed ved værdiansættelsen.

Særligt ved boafgift

Cirkulæret indeholder en særlig regulering af de situationer, hvor der skal beregnes en boafgift. Hvis en værdiansættelse i boopgørelsen ikke er baseret på en sagkyndig vurdering, og skatteforvaltningen finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien, har skatteforvaltningen to muligheder.

Skatteforvaltningen kan enten ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten om at udmelde en sagkyndig til at foretage en vurdering.

Foretager skatteforvaltningen en ændring af værdiansættelsen, kan skifteretten ikke efter de nuværende regler forholde sig til denne værdiændring. Er boet uenig i skatteforvaltningens ændring, er boet forpligtet til at anmode om en sagkyndig vurdering. Med andre ord kan SKAT i bund og grund anfægte en værdiansættelse i en boopgørelse med den konsekvens, at man enten må acceptere det eller være henvist til en sagkyndig vurdering. Dette er i en række dødsboer ganske udfordrende og giver en høj grad af uforudsigelighed.

Ikrafttrædelse

Det nye udkast til cirkulære forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og har virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for overdragelsen af en ejendom er meddelt ejeren en vurdering efter ejendomsvurderingsloven §§ 5, 6 eller 11. Afgørende er altså, at man har fået en ny vurdering, førend de nye retningslinjer finder anvendelse.

Handl nu

Da en række af tiltagene ikke nødvendigvis giver en bedre forudsigelighed eller retssikkerhed, er det rådet, at en anvendelse af værdiansættelsescirkulæret bør ske nu. Det er således usikkert, hvorvidt skatteforvaltningen med det nye cirkulære får en øget adgang til at foretage korrektion af aftalte værdier, selv om de ligger inden for spændet på +/- 20 % af den seneste ejendomsvurdering. Denne usikkerhed er ikke gældende i samme grad under værdiansættelsescirkulæret.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til det nye udkast til cirkulære om værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave eller et andet skatteretligt spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs eksperter. Vi yder professionel rådgivning om skatteretlige spørgsmål af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne