Nyheder

Uberettiget afslag på aktindsigt

En kommune afviste en borgers anmodning om aktindsigt med den begrundelse, at behandling af anmodningen ville medføre et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. Statsforvaltningen har i en afgørelse af den 8. marts 2016 fundet, at kommunen ikke var berettiget til at afslå anmodningen.

Offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen) fastslår, at enhver som udgangspunkt kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Retten til aktindsigt omfatter med enkelte undtagelser (§§ 19-35) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag og indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Sagen kort

En borger havde anmodet om aktindsigt i stillerlister og kandidatlister for to partier ved de kommunalvalg, hvor partierne i perioden 1989-2013 havde stillet op i kommunen og i eventuelt nedlagte kommuner, der nu hørte under kommunen.

Kommunen gav afslag med den begrundelse, at kommunen er en sammenlægning af fem kommuner. Eventuelle stillerlister og kandidatlister ville kommunen skulle søge efter i arkiver i de tidligere rådhusbygninger. Kommunen vurderede, at det ville være en ressourcekrævende opgave at finde de efterspurgte dokumenter, og at arbejdet ville tage mere end 37 timer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke på dette grundlag var berettiget til - i medfør af offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1 - at afslå anmodningen om aktindsigt med den begrundelse, at behandlingen ville kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

Statsforvaltningen lægger særligt vægt på, at det hverken fremgik af sagens korrespondance eller kommunens afgørelse, at kommunen havde haft en dialog med borgeren om en afgrænsning og konkretisering af aktindsigtsanmodningen, så man kunne reducere ressourceforbruget. Desuden fremgik det ikke, om det havde indgået i kommunens overvejelser, om borgeren kunne have en særlig interesse i aktindsigt i oplysningerne.

Konklusion

Afgørelsen viser, at en myndighed ikke uden videre kan afvise en anmodning om aktindsigt med henvisning til tids- eller ressourceforbrug ved myndighedens behandling af anmodningen. Det blev således i forarbejderne - som det nu er (en u)skik at lovgive videre i - anført, at aktindsigtsbegæringer, hvor ansøger har en særlig interesse, ikke kan afslås under henvisning til et omfattende ressourceforbrug.

Princippet om dialog og begrundelse for en aktindsigtsbegæring er i modstrid med det udgangspunkt, at begæring om akindsigt kan fremsættes og skal behandles og imødekommes, uden at ansøger skal begrunde sin begæring.

Hvis en myndighed derfor står over for en begæring om aktindsigt, der kan afslås med henvisning til et timeforbrug på mere end 25 timer, er myndigheden forpligtet til at få afdækket, om den pågældende ansøger har en særlig interesse, som kræver at begæringen skal følges uanset tidsforbruget. Hvis ansøger herefter nægter at oplyse sit formål med ansøgningen, mener jeg at myndigheden med ovennævnte udgangspunkt og begrundelse må være berettiget til at afslå aktindsigtsbegæringen.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne