Nyheder

COVID-19: Vær opmærksom på reglerne for kollektive afskedigelser

COVID-19 har skabt store driftsforstyrrelser i samfundet – og det betyder, at kollektive afskedigelser kan blive nødvendige for flere virksomheder. Hos DAHL bliver vi kontaktet af mange virksomheder, som oplever, at deres indtjening og behov for personale daler; de står uden arbejde til deres medarbejdere og ønsker derfor at afskedige en større mængde af dem. Vi bringer her en guide til, hvad du som virksomhed skal være opmærksom på i forbindelse med kollektive afskedigelser.

Hvornår er der tale om masseafskedigelse?

Som virksomhed kan man blive nødsaget til at opsige sine medarbejdere som følge af en nedgang i produktionen og deraf nedsat behov for arbejdskraft. Virksomheden kan også se sig nødsaget til at sætte flere medarbejdere ned i tid og løn.

Hvis virksomheden vælger at opsige medarbejdere eller sætte medarbejdere ned i tid og/eller løn skal dette ske med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsler og i overensstemmelse med reglerne om saglig opsigelse, hvis medarbejderen er beskyttet mod usaglig opsigelse.

En funktionæransat medarbejder er beskyttet mod usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse, og en overenskomstansat medarbejder vil almindeligvis være beskyttet efter 9 måneders ansættelse.

I forbindelse med opsigelse eller varsling af væsentlige ændringer i lønmodtagernes ansættelsesvilkår - som følge af nedgang eller stop i produktionen - skal virksomheden være opmærksom på reglerne om masseafskedigelse. Disse regler kan gøres gældende, hvis følgende antal medarbejdere afskediges:

  • Mindst 10 medarbejdere i virksomheder med mindst 20, men færre end 100 ansatte.
  • Mindst 10 % af medarbejderne i en virksomhed med mindst 100, men færre end 300 ansatte.
  • Mindst 30 medarbejdere i virksomheder med mere end 300 ansatte.

Desuden er der yderligere skærpede regler, hvis virksomheden har 100 ansatte eller flere og skal opsige mindst 50 % heraf.

Virksomheden har pligt til at føre reelle forhandlinger

Opsigelse skal i tilfælde af masseafskedigelser ske ved en særlig procedure; opsigelserne skal følge bestemmelser i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Virksomheden skal så tidligt som muligt indlede forhandlinger med lønmodtagerne eller deres repræsentanter for at begrænse eller forhindre de kollektive afskedigelser. Lønmodtagerne kan lade sig bistå af særligt sagkyndige, herunder deres lønmodtagerorganisation.

Virksomheden har altid pligt til at forhandle, selv hvis muligheden for at ændre på beslutningen om den kollektive afskedigelse er begrænset. Desuden skal forhandlingen være reel. Lønmodtagerne skal have mulighed for at fremkomme med deres synspunkter. En virksomhed må derfor ikke på forhånd endeligt have truffet beslutning om opsigelserne, før forhandlingerne er afsluttet.

Varslingsreglerne

Hvis virksomheden, efter forhandlingerne er afsluttet, stadig agter at foretage en kollektiv afskedigelse, skal arbejdsgiveren sende forhandlingsresultatet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd hurtigst muligt. Hvis virksomheden har 100 eller flere ansatte og ønsker at opsige mindst 50 % heraf, kan meddelelsen tidligst sendes 21 dage efter, forhandlingerne med lønmodtagere eller deres repræsentanter er indledt, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst.

Afskedigelsen af lønmodtagerne i forbindelse med kollektive afskedigelser får tidligst virkning 30 dage efter det tidspunkt, hvor virksomheden har sendt første orientering til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Det betyder, at hvis man har en ansat lønmodtager med et kortere opsigelsesvarsel end 30 dage, får den pågældende lønmodtager et opsigelsesvarsel på 30 dage. Hvis lønmodtageren har et længere opsigelsesvarsel end 30 dage, forlænges den pågældende lønmodtagers opsigelsesvarsel ikke.

Hvis virksomheden har 100 eller flere ansatte og ønsker at opsige mindst 50 % heraf, kan afskedigelsen af lønmodtagerne tidligst få virkning 8 uger efter, at meddelelsen er sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. I denne situation får lønmodtagerne således som minimum et opsigelsesvarsel på 77 dage, da meddelelsen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd tidligst kan sendes 21 dage efter, at der er indledt forhandlinger med lønmodtagerne eller deres repræsentanter, medmindre andet er aftalt i en kollektiv overenskomst.

Lønmodtagere med særlig opsigelsesbeskyttelse

Hvis man i forbindelse med en kollektiv afskedigelse ønsker at opsige lønmodtagere med en særlig afskedigelsesbeskyttelse, skal man være ekstra opmærksom. Man skal foretage en særlig evaluering, hvis man ønsker at afskedige en lønmodtager, som f.eks. er omfattet af ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. Disse personer er nemlig også i forbindelse med kollektive afskedigelser underlagt beskyttelsen i lovene, som betyder, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke sker med baggrund i de beskyttede hensyn, herunder bl.a. graviditet, barsel, handicap eller religion.

Desuden kan bl.a. tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmer af informations- og samrådsudvalg kun afskediges, hvis der foreligger tvingende omstændigheder.

Konsekvenser ved at undlade forhandlinger eller varsling

Følges de nævnte regler om forhandling og varsling ikke, bliver man som virksomhed forpligtet til at betale en godtgørelse til de pågældende lønmodtagere.

Godtgørelsen svarer til 30 dages løn på opsigelsestidspunktet. Dog kan der i godtgørelsen fratrækkes den løn, som lønmodtageren modtager i en eventuel opsigelsesperiode. Hvis virksomheden har 100 eller flere ansatte og ønsker at opsige mindst 50 % heraf, vil godtgørelsen svare til 8 ugers løn fra opsigelsestidspunktet. Her kan også fratrækkes løn, som lønmodtageren modtager i en eventuel opsigelsesperiode.

Kontakt DAHL

Hvis du og din virksomhed møder ansættelsesretlige udfordringer i forbindelse med en kollektiv afskedigelse, eller hvis I ønsker sparring om andre ansættelsesretlige problemstillinger, kan I altid kontakte en af vores specialister med mange års erfaring indenfor det ansættelsesretlige område.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne